Du er her: Forsiden Fag Fagområder Landskapskonvensjonen

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Landskapskonvensjonen

04.02.2016

Norge ratifiserte Den europeiske landskapskonvensjonen 23. oktober 2001 som det aller første landet i Europa. Etter at ti land hadde ratifisert, trådte konvensjonen i kraft 1. mars 2004.

A New Look at Landscape 
A New Look at Landscape - Kathryn Moore, om landskapsfilosofi, landskapskonvensjonen og utbygging av høyhastighetstog mellom Birmingham og London.
- How can landscape architects help to implement the historic agreement reached in Paris?
E-post: president@iflaonline.org

Mainstreaming          

© 2016 – Routledge
Edited by Karsten Jorgensen, Morten Clemetsen,
Anne-Karine Halvorsen Thoren, Tim Richardson

                
   

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft i 2004. Konvensjonen tar sikte på å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. Norge er dermed forpliktet til å vurdere lovverket, forbedre kunnskapsnivået, utdanne fagfolk og bevisstgjøre publikum om landskap.
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. En del av formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på landskapsmessig mangfold, definert som «mangfoldet av landskapstyper». Også plan- og bygningsloven, gir føringer for ivaretakelse av kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap.
 
Landskapskonvensjonen skiller mellom kartlegging og analyse av landskap. Landskapstypekartlegging innebærer en avgrensning, typifisering og beskrivelse av landskapsområder. Landskapskartlegging er dermed noe annet enn landskapsanalyse, der målet er å vurdere utvalgte egenskaper ved landskapet i forhold til et klart definert formål/bruksområde.
 

Hverdagslandskapet - Miljødepartementet
Den europeiske landskapskonvensjonen
Omgivelsene våre endres i stadig raskere tempo. Endringene skjer ofte stykkevis og delt, ut fra prioriteringene til hver enkelt aktør. Mange mennesker opplever at stedet der de bor eller ferdes, utvikles uten noen overordnet plan eller tanke. Resultatet blir i mange tilfelle at folks livskvalitet forringes – gradvis og til dels umerkelig, og uten at de har hatt reelle muligheter til å påvirke det som skjer.

Nettopp mangelen på sammenheng, langsiktighet og forutsigbarhet i samfunnsutviklingen er bakgrunnen for at Europarådet startet arbeidet med Den europeiske landskapskonvensjonen.

Oversikt over land som har godkjent konvensjonen
Florence Declaration of Landscape 2012Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape