Du er her: Forsiden Fag Fagområder
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Arkitekturpolitikk

  18.01.2016 | MV

  Regjeringens politikk og div dokumenter 2017 om stedsutvikling. www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20162017/id2539348/ Norsk Form har arbeidet med Status.nå 2012/13 Les rapporten Status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk som web-pdf (48 s.) Last ned Regjeringens handlingsprogram Arkitektur.nå fra 2009 som pdf (112 sider 6.4 MB) Statens vegvesen arrangerte Ar...

  BIM for landskapsarkitektur

  13.11.2011 | MH

  En gruppe landskapsarkitekter utgjør arbeidsgruppe for BIM (Building Information Modelling) og landskapsarkitektur.

  Bokanmeldelser

  15.12.2015

  Anmeldelser av bøker om landskapsarkitektur.

  Blågrønne byer - Bgb

  24.10.2011

  Organisasjonen er stiftet 24.10.2011.

  Byrom - uterom - bylivssenteret

  12.06.2017 | MV

  Kommunen som endringsagent - fagseminar 20. mai 2017Følg lenke for nedlasting av foredrag og strømming av arrangementet Artikkel om byrom og stedsutvikling hos KMD, januar 2017

  Bytrær - gatetrær

  13.06.2017

  Bytrær står i tøffe omgivelser hvor det ofte er dårlig tilgang på vann og luft til røttene, og det er lite jord. Salting av gater og snøsmelteanlegg, som gir unaturlige temperaturvariasjoner, gir også vanskelige vekstforhold for trærne.

  Bærekraftig tettsteds- og byutvikling

  20.04.2017 | MV

  Temaet omfatter bærekraftig arkitektur og bygg

  Bærekraftig landskapsarkitektur og økologi

  17.09.2018 | admin

  Artikler om bærekraftig landskapsarkitektur og økologi.

  Grønne tak

  18.01.2016 | admin

  Lenker til grønne tak.

  Naturmangfoldloven med forskrifter

  22.12.2016 | MV

  En del av formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på landskapsmessig mangfold, definert som «mangfoldet av landskapstyper». Også plan- og bygningsloven, gir føringer for ivaretakelse av kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap. Naturmangfoldloven er sidestilt med Plan- og bygningsloven.

  Jord

  22.06.2015 | MV

  "Jord er blant våre viktigste naturressurser på grunn av sin strategiske plassering og dens dynamiske, fysiske, kjemiske og biologiske funksjoner. Selv om det begrepet jord er vel etablert, er definisjonene varierende, alt etter perspektiv og bruksområde. I geografifaget defineres jord som alt løsmateriale oppå det faste fjellet. Begrepet jordsmonn er synonymt med jord, men brukes ofte om bare det øvre, biologisk aktive laget av jorda." (Wikipedia.no)

  Kreditering av landskapsarkitekter - Sjekkliste

  26.06.2008 | Magnus Greni MNLA

  Fokus på estetikk og bevissthet til nærområder, grønnstruktur, parker, utemiljø og design har i de siste årene økt kraftig! Aviser og tidsskrifter utnytter dette engasjementet og bruker mer spalteplass på området enn noen gang tidligere.

  Landskapskonvensjonen

  04.02.2016

  Norge ratifiserte Den europeiske landskapskonvensjonen 23. oktober 2001 som det aller første landet i Europa. Etter at ti land hadde ratifisert, trådte konvensjonen i kraft 1. mars 2004.

  Omsorgsboliger

  16.03.2011 | admin

  Artikler om omsorgsboliger. Antall: 3

  Rehabilitering - restaurering - fredning

  19.08.2013

  Rapporter om rehabilitering, restaurering og fredning av landskapsanlegg

  Samferdsel - transport - vei - sykkel

  15.05.2013

  Statens vegvesen utgir en rekke rapporter om samferdsel og transportplanlegging.

  Tilskuddsordninger

  13.05.2015

  UDs tillskuddsordning Statens kunstnerstipend Jakten på Sareptas krukke - oversikt over diverse tilskuddsordninger. Forfatter Ellinor Aas. Teksten har stått i Arkitektnytt 1-2015, s. 22-23. Pdf i A3 - Pdf 2 sider i A4 Internasjonale fond og stipender: ICOMOS nyhetsbrev om Raymond Lemaire Fund for unge forgivere (21-30 år)

  Universell utforming

  20.04.2017 | admin

  Husbankens handlingsplan 2017-2021 for Universell utforming UU sluttrapport: «Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler». Prosjektansvar, organisering og midlar: Miljøverndepartementet Deltakarar: 88 kommunar og 17 fylke Last ned rapporten som pdf (11.5 MB)   Frokostseminar om veifinning 15. januar 2015 p&...

  Vann og lokal overvannsdisponering

  03.05.2017

  Artikler om vann og lokal overvannsdisponering (LOD) i landskapsanlegg, som følge av klimaendringer.

  Vassdragsutbygging: På terskelen til den «levende natur»

  18.05.2011

  Den norske landskapsarkitekten Knut Ove Hillestad var ansatt ved Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, NVE, i årene 1963-1991. I denne perioden ledet han utformingen av landskap etter vassdragsutbygging.

  Vegetasjonsbruk - bærekraft

  12.06.2013

  Utviklingen de siste ti-årene har vist at en del arter plantet i hager og grøntanlegg, sprer seg i uønsket grad i deler av landet. Det er utarbeidet et veiledningshefte, "Bransjestandard om invaderende fremmede planter 2011" som kan lastes ned her.

  Wildcard - en ordning for unge landskapsarkitekter og arkitekter

  10.01.2012

  Betegnelsen Wildcard brukes om kontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Disse kontorene omfatter underskogen av bedrifter som enda ikke har kommet i posisjon til å få oppdrag gjennom konkurransemarkedet.

  Normer og Standarder

  18.01.2016

  Utearealnormen fra Plan- og bygningsetaten: Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i Indre Oslo (pfd). Standard Norge starter i febryuar 2016 opp arbeidet med å revidere NS 4402 Planteskolevarer - Løvtrær - Kvalitet, sortering, bunting og merking.Se Oversikt over gjeldende standarder i NS 4400-serien

  Temporære byrom

  06.02.2014 | MV

  Med byenes rivende utvikling blir det av og til stående en ledig plass eller lomme i kortere eller lengre perioder - som innvånerne vet å ta i bruk. Temporære byrom er byrom som ikke er faste og uflyttelige installasjoner, men som defineres av bybefolkningens bruk.

  Stein og belegg

  29.10.2018

  "Naturstein som brukes i utendørs anlegg" av Egil Gabrielsen, Oslo 1964

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape