Du er her: Forsiden Arrangementer NLA FAGDAG/ÅRSMØTE HØSTK/KU NLA HØSTKONFERANSER NLA høstkonferanse 2013
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  NLAs høstkonferanse 2013: Den fjerde natur, 18.10

  18. okt kl 09.00 - 18. okt kl 20.00

  Logo DFN 590 x 192_lysere grå
  Illustrasjon: Helene og Elise von Hanno Bast Sørum

  Høstkonferansen inngår i programmet for Oslo Arkitekturtriennale 2013.
  Sted: DogA, Mezzaninen, Hausmanns gate 16, Oslo
  Last ned programmet
  Priser: NLA-medlem kr 2500, ikke medlem kr 3100, studentmedlem kr 500, student ikke medlem kr 650.
  Overnatting: Rom er reservert på hotell Scandic Vulkan  fram til 4.10. Enkeltrom kr 890, dobbeltrom kr 1090. Benytt bookingkode: BNLA171013.

  Vill og urørt natur betegner vi med den første natur. Det produktive kulturlandskapet formet av jordbruket kaller vi den andre natur. Hus og hager der mennesker hovedsaklig bor, er den tredje natur. Den fjerde natur er i byene.  En by er et bebygd geografisk sted, forholdsvis stor befolkning, et næringsliv dominert av handel, håndverk, service og administrasjon, begrenset vekt på jordbruk og sentral plassering med hensyn til kommunikasjonsårene i et samfunn.

  Høstkonferansen 2013 vil rette oppmerksomheten mot byens natur. Landskapsarkitektens innsats er avgjørende for fysisk og psykisk folkehelse og sosial interaksjon i byen. Hvor levelig byen er, står og faller på landskapsarkitektens bearbeidelse av rom og mellomrom.

  En by består ikke først og fremst av konstruksjoner. Tor Atle Odberg og Gunnar Ridderström, Citiplan, vil fortelle om hvordan mennesker skaper byen. Det er menneskene som gjør byen tiltrekkende. At flere mennesker ønsker å flytte til byen mener vi er et stort gode. Mange økonomer, planleggere og forskere enes om at urbaniseringen er gunstig for vår økonomiske og miljømessige bærekraft. Gjennom politiske prioriteringer og arealplanleggerens verktøy kan vi legge til rette for god urbanisering. Guro Berge fra Vegdirektoratet vil si oss hvordan vi kan lage levelige, attraktive byer med mindre forurensning, mindre trafikk og mer samhandling. Når flere bor tettere skapes et bedre grunnlag for aktive nærmiljø, mer miljøvennlig transport og bedre grunnlag for handel og næring.

  Etter å ha sett hvordan byene blir til og hvilke muligheter som ligger i denne utviklingen vil vi høre Joanna Frank fra Center for Active Design fortelle om erfaringer og tanker fra New York, om hvordan man best kan tilrettelegge og utforme byer som innbyr til fysisk aktivitet. 
  Andrea Faber Taylor skal til slutt legge fram noe av sitt arbeid fra Landscape and Human Health Laboratory i Chicago, der hun har tallfestede og klare sammenhenger mellom vegetasjon i byen og psykisk helse.

  Den Fjerde Natur-konferansen vil markere betydningen av byer og hvordan vi kan utforme dem til å være sunne steder hvor vi kan leve, arbeide og leke i årene som kommer. 

  The Fourth Nature

  The first nature is defined by wild and untouched nature. The productive cultural landscape shaped by agriculture is the second. The third nature is the gardens and houses where people live. The fourth nature is in the cities. A city is an urban geographic location with a relatively large population, an economy dominated by trade, craft, service and administration, and has a central location with respect to the communication networks in society.

  The NLA Autumn Conference of 2013 will focus on the nature in cities. The efforts of landscape architects are essential for physical and mental health and social interactions in the city. The liveability of the city is dependant on the landscape architect´s development of the urban spaces.

  A city is not just made up of structures. Tor Atle Odberg and Gunnar Ridderström from Citiplan will hold a lecture about how it is people that create cities. It's the people in cities that creates an attraction to the city. We believe it to be a great asset that more people want to move to cities. Many economists, planners and researchers agree that urbanization is beneficial to our economic and environmental sustainability. Through the use of political processes and planner's tools we can facilitate good urbanization. Guro Berge from the Norwegian Public Roads Administration will tell us how we can make cities liveable and attractive with less pollution, less traffic and more interaction. More people living closer creates a supportive basis for an active community, more efficient transport and good foundation for commerce and industry.
  Having heard how cities are created and the opportunities inherent in this development, we will hear about how best to organize and design cities that are ideal for physical activity with Joanna Frank from the Center for Active Design in New York City.

  Andrea Faber Taylor will in conclusion present some of the work from the Landscape and Human Health Laboratory in Chicago, where they have quantified clear correlations between vegetation in cities and mental health.

  The Fourth Nature Conference will highlight the importance of cities and how we can design them to be healthy places where we can live, work and play for generations to come. 

  Konferansen støttes av:
  Luminator, Vestre asSøve Lekemiljø AS, Streetlife Studio ScandinaviaHesselberg Bygg, AFAG, TrefokusWallax , Euroskilt og Nola

  Arrangør:
  NLA Oslo/Akershus v/ leder Christine Gjermo og Ragnhild Nessa

  NLA, Josefines gt. 34, 0351 Oslo - 23 33 24 60 - post@landskapsarkitektur.no  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape