Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Europarådets landskapspris 2018 - 2019, frist 1.9. 

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Marianne Gjørv

Europarådets landskapspris 2018 - 2019, frist 1.9. 

11.05.2018 | MV

Norge er invitert til å delta i «European Landscape Convention - 6th Session of the Landscape Award of the Council of Europe (2018-2019)». Europarådets landskapspris ble etablert i 2008 og deles ut hvert 2. år. Prisen har utgangspunkt i Den europeiske landskapskonvensjonen, som har som mål å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap, samt europeisk samarbeid på landskapsfeltet. 

Europarådets landskapspris skal belønne en politikk eller tiltak iverksatt av lokale eller regionale myndigheter og deres grupperinger, eller særlig bemerkelsesverdige bidrag fra frivillige organisasjoner, for varig vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap. Prisen skal gis til en politikk eller tiltak som kan tjene som eksempel for andre land, og som sikrer landskapskvaliteter og øker samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker landskapet. 

Hvert land som har ratifisert konvensjonen kan fremme en kandidat til Europarådets landskapspris. Utvelgelsen skal foretas av det ansvarlige departementet for oppfølging av landskapskonvensjonen. Kandidaten skal oversendes til Europarådet fra det ansvarlige departementet via det enkelte lands faste delegasjon i Strasbourg. I Norge er oppfølging- og koordineringsansvaret for landskapskonvensjonen lagt til Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

For å styrke kunnskapen om Landskapskonvensjonen i Norge og øke bevisstheten om landskapet og dets materielle og immaterielle verdier er det nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne «landskaps- gruppen» består av fagkoordinatorer fra seks departementer og fem direktorater/etater som har viktige oppgaver i forhold til landskapsarbeidet. Den interdepartementale landskaps- gruppen vil bistå i arbeidet med å velge ut en norsk kandidat basert på innkomne forslag. 

«Landskapsgruppen» ønsker for å få et bredest mulig grunnlag av kandidater, at fylkes- kommunene, fylkesmennene og relevante interesseorganisasjoner gir innspill på aktuelle kandidater de mener oppfyller Europarådets regler og kriterier. 

Det vises til vedlagte «Resolution CM Res. 2008/3 Landscape Award CoE» og «Application form - Landscape Award 2018-2019». Her framkommer det hvilke regler som gjelder for deltakelse og dokumentasjon. Kort kan de viktigste kriteriene for nominasjon oppsummeres til at den politikk eller det tiltak (prosjekt) som foreslås må; 

  • ha ført til konkret vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap 
  • være et godt eksempel til etterfølgelse 
  • bygge på aktiv deltakelse fra publikum, lokale og regionale myndigheter og andre
    aktører, og gjenspeile landskapets/konvensjonens kvalitetsmål 
  • inneholde formidlingstiltak for å øke bevisstheten om landskap 
  • være fullført og ha vært iverksatt/åpent for offentligheten minst tre år før det fremmes som kandidat

Spennet i tiltak/prosjekter som har vært fremmet som kandidater fra de ulike landene har vært stort. Tidligere års kandidater og vinnere er samlet i en rapport «European Landscape Convention - The Landscape Award Alliance of the Council of Europe (N°105)» som er tilgjengelig på Europarådets nettside. 

Frist for å sende forslag til 1. september 2018. Det er ikke noe krav om at forslaget skal omfatte en fullstendig innsending i samsvar med Europarådets skjema, men forslaget bør inneholde en kort presentasjon av den politikk eller det tiltak (prosjekt) som foreslås (og/eller lenke til relevante internett sider) og en begrunnelse for forslaget i forhold til kriteriene gjengitt over.

Forslag sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på e-post; postmottak@kmd.dep.no
Kontaktperson i departementet er Liv Kirstine Mortensen, som kan nås via e-post; lkm@kmd.dep.no

Les om Norges kandidat 2016-2017

Resolution Landscape Award

Application Form

Utlysningsbrevet fra KMD

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape