Du er her: Forsiden Artikler 2019 Nytt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: UHR

Nytt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur

29.03.2019 | MV

Universitets- og høgskolerådet (UHR) oppretter nytt Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur (tidl. profesjonsrådet).

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har fått ny organisering og UHR-Kunst, design og arkitektur hadde sitt første møte 6. februar 2019. Referatet fra møtet er tilgjengelig på hjemmesiden til UHR.
Her ligger også oversikt over medlemmer i UHR-Kunst, design og arkitektur og hvem som er leder og medlemmer av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets første møte er 12. april, og innkallinger og referater fra arbeidsutvalgets møter vil også bli lagt ut på denne siden.

På møtet 6. februar besluttet UHR-Kunst, design og arkitektur å (re)opprette tre nasjonale fagorgan:

  • Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur
  • Nasjonalt fagorgan for design
  • Nasjonalt fagorgan for utøvende musikk

Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fag- og temaområder. UHR-Kunst, design og arkitektur kan også gi de nasjonale fagorganene oppgaver etter behov. Det er ikke utarbeidet egne retningslinjer for de nasjonale fagorganene, men formål og forventinger til de nasjonale fagorganene er nærmere beskrevet i retningslinjene for de strategiske enhetene. Se § 5 og 6

I retningslinjene står det videre at det er den strategiske enheten som etablerer og nedlegger underliggende organer og vurderer hvordan det er mest hensiktsmessig å organisere arbeidet og koordineringen innenfor fagområdet. De nasjonale fagorganene rapporterer til UHR-Kunst, design og arkitektur. For å sikre kontakten mellom UHR-Kunst, design og arkitektur og de nasjonale fagorganene, vil lederne av de nasjonale fagorganene inviteres til møte i UHR-Kunst, design og arkitektur. Lederne møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Sekretariatsfunksjon for UHR-Kunst, design og arkitektur og arbeidsutvalget er lagt til UHRs sekretariat og ivaretas av Hege Bolstad Pettersen. Administrativ støtte til de nasjonale fagorganene legges normalt til institusjonen som har ledervervet i organet.

Utgifter forbundet med deltakelse i møter i de strategiske enhetene, deres arbeidsutvalg og de nasjonale fagorganene dekkes av deltakende institusjoner og organisasjoner. Studentrepresentanter oppnevnt av NSO får normalt dekket sine utgifter av studentorganisasjonen.

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær/Deputy Secretary General
Universitets- og høgskolerådet/Universities Norway
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tlf: 458 66 662/Phone: 47 458 66 662
www.uhr.no

 

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape