Du er her: Forsiden Prosjekter Anbefalinger for byrom i Oslo S-området

Anbefalinger for byrom i Oslo S-området


Området ved Oslo S (Sentralbanestasjonen) er i sterk vekst, og transformeres med økning i bygningsmasse og antall brukere. I området pågår det pr. 2017 over ti store, omfattende plansaker.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Oslo, Sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, på felles bestilling fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten 
Prosjektperiode: 2016–2017
Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim 
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Olav Stikbakke, Stine Bitustøyl Askje, Rune Vik og Line Løvstad Nordbye, alle MNLA
Samarbeidspartnere: Hille Melbye Arkitekter AS, Everyday Studio og Rambøll
Annet: Illustrasjoner: Bjørbekk & Lindheim

Utviklingen har konsekvenser for de offentlige rommene i området. Økt bruk gjør det nødvendig med nye krav til utforming og kvalitet i nye og eksisterende byrom. «Områdeprogrammet for Oslo S», vedtatt av bystyret, har en visjon for området med mål om at de offentlige rommene skal være attraktive, varierte, og trygge, og invitere til opphold og sosialt samspill. Byrommene skal være oversiktlige og knyttet sammen med byen, samt ivareta og prioritere kollektivtransport, syklister og gående. 

Prosjektgruppen har utformet en todelt rapport, for å gi en helhetlig anbefaling for samtlige byrom i området. Rapporten er inndelt i en tiltaksliste og en byromskatalog. Tiltakslisten gir en oversikt over byrommene, og anbefalinger for mulig utvikling av disse. For å vise en tydelig ambisjon og konkretisering av bystyrets visjon er det utviklet en helhetsplan for området. Helhetsplanen gir ingen bindinger, men fungerer som et arbeidsverktøy ved behandling av framtidige reguleringsplaner i området. Byromskatalogen inneholder registreringer og analyse av samtlige 47 byrom innenfor planområdet, samt anbefalinger for en mulig utvikling av hvert enkelt byrom – sett i en helhetlig kontekst. 

 

The project group has designed a two-piece report to provide a comprehensive recommendation for all urban spaces within the Oslo S (Central Station) area. The report gives an overall view of, and recommendations for possible development of the urban spaces. The plan provides no bindings, but acts as a tool for the treatment of future regulatory plans. The report also contains registrations and analysis, as well as recommendations for a possible development of each urban space.

 

Foto: Ill.: Bjørbekk & Lindheim. Hvordan utvikle Norges viktigste og mest intensive byrom? (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape