Du er her: Forsiden Prosjekter Boligområde Haga Vest

Boligområde Haga Vest - detaljregulering


Planområdet ligger nordvest i Sola kommune og er avgrenset av rv. 509 i vest og jordbrukslandskap i øst.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Sola, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: ØsterHus Tomter AS
Prosjektperiode: 2013-2014
Areal/Størrelse: Ca. 65 daa
Prosjektansvarlig: Marianne Berge MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Gro Karin Hettervik
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kenjiro Kito

I vest ligger den utbygde delen av Tananger, med bolig- og sentrumsbebyggelse, og næring og industri lokalisert rundt Risavika.

Nærhet til hovedtraseen for kollektivtrafikk gir overordnede føringer for tetthet til boligområdet, fra 4–8 boliger per dekar. Området planlegges utbygd med ca. 270 boenheter i ulik typologi;
fra rekkehus og firemannsboliger til lavblokker.

Planområdet har mange spennende og flotte kvaliteter; rødlisteartet lav i løvskog, automatisk fredede kulturminner, skytestillinger fra 2. verdenskrig og verdifullt landskapsområde mot Hafrsfjord.

Det tverrfaglige teamet med landskapsarkitekter, arkitekter og arealplanleggere har vektlagt gode bomiljøkvaliteter, med en utbygging som både harmonerer og gir noe tilbake til om­givelsene. En grundig landskapsanalyse og forprosjektfase har gitt et robust konsept og plangrep.

 

Foto:Rambøll (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape