Du er her: Forsiden Prosjekter Bryne videregående skole

Bryne videregående skole


Bryne videregående skole med både yrkesfaglige og studiespesialiserende fag har ca. 1550 elever og 270 ansatte. Landskapsanlegget består av en park i nord og et torg sentralt i området, «Skoletorget». Nødvendig kjøring til skolen er lagt til utkanten av skoletomta.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Beliggenhet: Time, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Rogaland fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: Byggetrinn 1-2015. Byggetrinn 2-pågår
Prosjektperiode: 2010-2016
Areal/Størrelse: 30 daa
Kostnad inkl mva: ca 35 mill
Prosjektansvarlig: Jørgen Skar (hos oppdragsgiver) Bjørn Ferrol Olsen (hos Asplan Viak AS)
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Helen Tørud og Silje S. Kjosavik - landskapsarkitekter MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elisabeth Bøe Olsborg, Målfrid Takle Folkvord - landskapsarkitekter MNLA
Entreprenør: Kruse Smith as
Anleggsgartner: Risa AS, Bjørns Hage og Anlegg
Annet: Foto: Ellingsen og Asplan Viak

Kommunen stilte strenge krav med begrensinger for belastning av det offentlige overvannsnettet, og det ble gjennomført åpne overvannsløsninger i uteanlegget. Vannet er et gjennomgående kanal-element i tomtas lavbrekk langs hovedganglinjene gjennom hele området. Overvannet ledes til en 220 meter lang og 2 meter bred vannveg gjennom tomta. Dybden på kanalen er normalt 20 cm, og bekkeskråninger, kanalkanter og trappetrinn utgjør sidearealene.
Tak- og overflatevann føres ned i kanalen gjennom naturlig avrenning og gjennom overvannsrør til sideveggene på kanalen. Kanalen er anlagt av løsmasser med membran i bunnen og plastring med natursteinsheller fra Rennesøy. Fire gangbroer krysser kanalen. For å oppnå frodighet i anlegget og i bekken er det etablert soner med våtmarksplanter. Oppdragsgiver stilte strenge krav til kvalitet og varige løsninger i materialbruk på alle landskapsarbeidene.

 

 

Foto: Ellingsen/Asplan Viak. Kveldsstemning på Skoletorget. Paviljongen er en del av skolens kunstprosjekt og er utarbeidet av Marit Aanestad.  (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape