Du er her: Forsiden Prosjekter Bryne videregående skole

Bryne videregående skole


Bryne videregående skole med både yrkesfaglige og studiespesialiserende fag har ca. 1550 elever og 270 ansatte. Landskapsanlegget består av en park i nord og et torg sentralt i området, «Skoletorget». Nødvendig kjøring til skolen er lagt til utkanten av skoletomta.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Beliggenhet: Time, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Rogaland fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: Byggetrinn 1-2015. Byggetrinn 2-pågår
Prosjektperiode: 2010-2016
Areal/Størrelse: 30 daa
Kostnad inkl mva: ca 35 mill
Prosjektansvarlig: Jørgen Skar (hos oppdragsgiver) Bjørn Ferrol Olsen (hos Asplan Viak AS)
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Helen Tørud og Silje S. Kjosavik - landskapsarkitekter MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elisabeth Bøe Olsborg, Målfrid Takle Folkvord - landskapsarkitekter MNLA
Entreprenør: Kruse Smith as
Anleggsgartner: Risa AS, Bjørns Hage og Anlegg
Annet: Foto: Ellingsen og Asplan Viak

Kommunen stilte strenge krav med begrensinger for belastning av det offentlige overvannsnettet, og det ble gjennomført åpne overvannsløsninger i uteanlegget. Vannet er et gjennomgående kanal-element i tomtas lavbrekk langs hovedganglinjene gjennom hele området. Overvannet ledes til en 220 meter lang og 2 meter bred vannveg gjennom tomta. Dybden på kanalen er normalt 20 cm, og bekkeskråninger, kanalkanter og trappetrinn utgjør sidearealene.
Tak- og overflatevann føres ned i kanalen gjennom naturlig avrenning og gjennom overvannsrør til sideveggene på kanalen. Kanalen er anlagt av løsmasser med membran i bunnen og plastring med natursteinsheller fra Rennesøy. Fire gangbroer krysser kanalen. For å oppnå frodighet i anlegget og i bekken er det etablert soner med våtmarksplanter. Oppdragsgiver stilte strenge krav til kvalitet og varige løsninger i materialbruk på alle landskapsarbeidene.

 

 

Foto: Ellingsen/Asplan Viak. Parken i nord ligger på p-kjeller. Kanalen renner fra nord mot sør.   (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape