Du er her: Forsiden Prosjekter Byutvikling Lillehammer nord - forstudie

Byutvikling Lillehammer nord - forstudie


Arbeidet med en forstudie for transformasjons­området i Nordre Ål er initiert av kommuneplanens arealdel.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Lillehammer, Oppland
Oppdragsgiver/Byggherre: Lillehammer kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: desember 2012-april 2014
Areal/Størrelse: 500 daa
Prosjektansvarlig: Rambøll AS, Lillehammer
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingfrid Lyngstad MNLA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS, Lillehammer

En tverretatlig arbeidsgruppe og verksted­samlinger med grunneierne har vært førende for prosessen. Prosjektområdet er i dag preget av utbyggingen på 80-tallet til bilrelaterte formål og næring. Områdene ble utbygd med lav tetthet og stor avstand mellom bygningene. En viktig problemstilling har vært hvordan nye boliger kan kombineres med næring, blant annet storvarehandel.

Hovedgrepet i planen er å gjenskape gata som det viktige fellesrommet. Det foreslås en overordnet struktur, med gatenett i sammenheng med tverr­gående blå-grønne strukturer. Dette deler området inn i delområder, som organiseres i kvartalsstruktur med ulik grad av urbanitet.

Forstudien viser at et betydelig antall nye boenheter kan oppnås med en fortetting i nye kvartaler. Helhetsgrepet med gatenett og blå-grønne strukturer er viktig for å gjøre området attraktivt og funksjonelt. Strukturen gir mulighet for fleksibilitet i utforming av bebyggelsen, i ulike delområder og kvartaler. 

Foto:Rambøll (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape