Du er her: Forsiden Prosjekter Ekeberg-Lier - utvikling av boligområde

Ekeberg-Lier - utvikling av boligområde


Ekebergplanen ble påbegynt høsten 2012, og tar sikte på å ivareta og dyrke videre visjonen om et grønt Lier. Planen legger til rette for en variert utbygging med både lav blokkbebyggelse, rekkehus og selveiertomter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: TAG landskap, Bergen
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Lier, Buskerud
Oppdragsgiver/Byggherre: Skanska Bolig AS
Prosjektperiode: 2012-2014
Areal/Størrelse: 78 daa
Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Gunnes MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mads Engh Juel MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco AS
Arkitekt: TAG arkitekter AS

De eksisterende vannveiene er brukt som strukturerende element og rammeverk for organisering av byggeområdene. Slik sikrer man en grøntstruktur som leder overvann fra bygge­områdene ut i grøntdragene. Grøntdragene vil fungere som fordrøyningsareal, og forsinke tilførsel av mer overvann i elvene ved flomtopper. Det blågrønne rammeverket skaper gode, interne forbindelseslinjer, gode buffersoner og fine grøntområder for lek og opphold.

Gangstier, sykkelstier og skogstier legges i nettverket. Vegetasjonsbeltene skaper naturlig forbindelse til skogsområdet omkring, og vil for framtidig utbygging skape gode forbindelses­linjer mellom de ulike utbyggingsområdene. Lekeområdene er lokalisert i det grønne nettverket. De ligger i stor grad skjermet for biler, og er lett tilgjengelige gjennom bilfrie stikkveier. Veistrukturen er organisert gjennom en felles adkomstvei med forgreininger av stikkveier som følger terrenget.

Foto:Et grønt boområde. TAG Landskap AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape