Du er her: Forsiden Prosjekter Grorudparken

Grorudparken


Grorudparken er en av fire nye bydelsparker i Groruddalen. Prosjektet har gitt Oslos befolkning et sammenhengende tur- og opplevelsesområde fra Lillomarka via Grorudparken til Leirfossen og Hølaløkka.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (Friluftsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten samt Byantikvaren og bydel Grorud)
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2009-2013
Areal/Størrelse: 119.000 m2
Kostnad inkl mva: Ca. 21 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Ivar F. Nielsen
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK landskap v/ Thormod Sikkeland MNLA, Ole Rydningen, Johann Sverrisson, Jens Lampe Rongstad, Ashley Conn MNLA, Marion Langlois
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS med RIV, Hydrologi, RIE og RIG og ÅF Lighting
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS

Med elva og vannet som utgangspunkt, har oppgaven bestått i å integrere eksisterende kulturminner og enkeltobjekter langs elva inn i en overordnet plan, samt å tilføre nye opplevelser i en helhetlig ramme. Variasjon i opplevelser og muligheter er vektlagt. På basis av helhetsplanen ble oppdraget delt i gjennomførbare delprosjekter. Alle delprosjektene med unntak av idrettsparken er realisert per 2014.

Prosjektet har vært teknisk krevende grunnet problemstillinger rundt flomsikring av elveløp, håndtering og rensing av overvann fra Kalbakkveien, samt rensing av forurensede masser ved Groruddammen. Tema belysning har krevd spesielt fokus på grunn av tilgjengelighet og sikkerhet. Lyskonsulenten har i samarbeid med landskapsarkitekten utarbeidet et kreativt belysnings­konsept som har tilført en ekstra dimensjon og identitet til parken, ut over det sikkerhetsmessige.

Gjennom rensing av masser har forbedring av vannkvaliteten i Groruddammen vært en del av prosjektet. Som et pilotprosjekt i Norge er det benyttet fytosanering, dvs at vegetasjon skal trekke til seg giftstoffene fra forurensede masser, slik at jorda vil bli renset i løpet av 2–3 år. Slik unngås belastning på miljøet, som en eventuell bortkjøring og sjøtransport av massene til annet sted ville medført. Overvann fra Trondheimsveien og tilstøtende områder er renset i biologiske renseanlegg før det føres til Alnaelva og Groruddammen. Slik forbedres vannkvaliteten vesentlig. Miljøaspektet har også en sosial dimensjon. Det har vært særlig fokus på å utnytte det lokale potensialet i landskap og historie på stedet til å skape møteplasser for barn og voksne i alle aldre og med ulik bakgrunn.

Foto:Tomasz Majewski (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape