Du er her: Forsiden Prosjekter Hinna gravlund

Hinna gravlund


Den gamle gravlunden fra 1916 var 5,6 da. Reguleringsplanen for utvidelse viste bare 17,5 daa. Behovet var imidlertid hele 50 - 60 daa pluss et eget gravkapell.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Skjold Sægrov Torpe AS (fra 2007 Multiconsult AS, Sandnes)
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 1993
Areal/Størrelse: 17500 m²
Prosjektansvarlig: Torbjørg Sægrov
Ansvarlig landskapsarkitekt: Skjold Sægrov Torpe AS
Rådgivere/konsulenter: Byingeniøren og Østlandskonsult AS
Hovedadkomst i sørøst ligger vis a vis eksisterende gravlundsport. Landskapsarkitekten valgte å løsrive utvidelsen fra opprinnelig gravlund. Anlegget er masseutskiftetog terrenget er stramt formet. Nær hovedadkomsten ligger seremoniplassen med dobbel veiakse gjennom hele anlegget. I aksen finnes vannposter, redskaper etc. Fuglekirsebær ruve på begge sider av aksen, småbladlind strammer opp anlegget i ytterkant. Veiene har slitelag av grus, avgrenset med granittkantstein. Et steingjerde omkranser kirkegården, med unntak av flettverksgjerde mot vegetasjonsskråningen i nord. En eldre garasje i vest er tilrettelagt og tatt i bruk som driftsavdeling. Gravlunden har 1244 graver.
Foto:Elisabeth B. Olsborg (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape