Du er her: Forsiden Prosjekter Konsekvensutredning Austdøla og Viermyr kraftverk

Konsekvensutredning Austdøla og Viermyr kraftverk


For å utnytte deler av restvannføringen i Austdøla i Osa i Hardanger, har Statkraft Energi AS søkt om konsesjon til ny kraftproduksjon. Utbyggingen omfatter etablering av reguleringsmagasin i Austdølvatnet og inntaksbasseng på Viermyr, etablering av kraftverkene Viermyr og Austdøla samt rørgatetrasé ned Austdalen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Oslo
Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging
Beliggenhet: Austdøla, Osa i Hardanger
Oppdragsgiver/Byggherre: Statkraft Energi AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2011-2012
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS, Avdeling Energi, Seksjon Naturressurser
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult AS v/Eva Hjerkinn MNLA
Annet: Prosjekttype: Konsekvensutredning vannkraftutbygging., Utredningstema: Landskapsbilde

For utbyggingen er det sett på tre alternativer med ulike stasjonsplasseringer og  rørgatetraséer.Området er delt inn i tre delområder med ulik karakter; Austdølvatnet og Viermyr med høyfjellskarakter og mye bart fjell, Austdøla, et dramatisk elvegjel med bratte fjellsider og lange rasmarker og indre Osafjorden, et harmonisk kulturlandskap med høy opplevelsesverdi.
Statnetts planer om ny 420kV ledning mellom Sima og Samnanger vil berøre delområdene og er tatt med i verdivurderingen. Regulering av Austdølvatnet, redusert vannføring, rørgatetrasé og stasjons-plassering har vært viktige faktorer for landskapsbildet  i konsekvensutredningen.

Foto:Eva Hjerkinn MNLA. Nytt inntaksbasseng for Austdøla kraftverk på Viermyr. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape