Du er her: Forsiden Prosjekter Miljøgate Vollen

Miljøgate Vollen


Vollen tettsted var tidligere preget av tung trafikkbelastning og et sterkt nedslitt veganlegg. Ombygging av Slemmestadvegen ble vedtatt i 1996. Målet med prosjektet har vært å gi vegen en utforming basert på stedets premisser og kvaliteter, og å forbedre sikkerhet og framkommelighet for gående og syklende.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Rv 165 Slemmestadveien, Vollen i Asker
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: 2007
Prosjektperiode: 1996-2007
Areal/Størrelse: ca 17 000 m2
Kostnad inkl mva: 55 millioner kr.
Prosjektansvarlig: Statens vegvesen v/Birgitte Rodum MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS v/Johan Østengen og Kari Bergo, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Østengen & Bergo AS v/bl.a. Ann-Kristin Viken Almås
Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS v/Venche Rørtveit
Entreprenør: Oslo vei
Anleggsgartner: ISS landscaping
Samarbeidspartnere: Asker kommune og berørte grunneiere
Priser i konkurranser: Vakre vegers pris 2008
Finansieringskilde/sponsor: Statens vegvesen Region øst med bidrag fra Asker kommune og private

Vegen har fått tilbake sin opprinnelige slyngende linjeføring. Linjeføringen er forsterket av langsgående natursteinsmurer som tar opp høydeforskjellene på stedet. Disse hovedgrepene har muliggjort reetablering av strandarealer og bygging av en skjermet gang- og sykkelveg som forbinder arealene og bebyggelsen som ligger ned mot sjøen. Vollens rike tradisjoner innen fruktdyrking, båtbygging og isproduksjon har vært en inspirasjonskilde i utformingen av anlegget, i valg av materialer og planter. Prosjektet omfatter opprusting av både statlige, kommunale og private anlegg og ombyggingen har generert ny vekst for stedet.

Foto:Jon-Are Berg-Jacobsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape