Du er her: Forsiden Prosjekter Rassikring E10 Vest-Lofoten

Rassikring E10 Vest-Lofoten


Parsellen fra Solbjørnneset til Hamnøy er et rassikringsprosjekt langs en strekning av Nasjonale Turistveger i Vest-Lofoten.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Flakstad og Moskenes, Nordland
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens Vegvesen
Byggeår/Ferdigstilt: Akkarvika-Hamnøy des. 2013. Solbjørnneset-Akkarvika des. 2014
Prosjektperiode: 2009-2014
Areal/Størrelse: Ca 4,5 km er rassikret
Kostnad inkl mva: 840 mill. kr
Prosjektansvarlig: Statens Vegvesen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Bjørbekk og Bjørn Amund Enebo, begge MNLA. Christer Ohlsson, landskapsingeniør
Entreprenør: Tunnel: LNS AS. Rasoverbygg: Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt: Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL

BJØRBEKK & LINDHEIM AS

Landskapsbildet i denne delen av Lofoten er karrig, med bratte fjellsider med grønne hyller og sletter. Dette er beholdt som grep i formgivingen av prosjektet. Langs hele strekningen har prinsippet om naturlig revegetering med stedlige masser vært brukt. Det har gitt et robust og vakkert vegetasjonspreg med stedegne arter.

Parsellen fra Akkarvika til Hamnøy går hovedsakelig i tunnel. Landskapsarbeidene har omfattet utforming av sideterreng, parkeringsplasser, deponier og portalområder, samt innspill til formgiving av tunnelportaler for å oppnå god terrengtilpasning.

Den nordre parsellen mellom Solbjørnneset og Akkarvika består av fire rasgallerier på til sammen 975 meter langs de mest rasutsatte strekningene. Rasgalleriene har en åpen utforming mot sjøsiden, for å gi bilister og syklister god utsikt ut over Vestfjorden og landskapet rundt. Rasoverbyggenes utforming og lengde er optimalisert i tillegg til at de er tilpasset terrenget. Ledevoller og støtputer skal lede skred over rasoverbyggene og ut i sjøen.

 

Foto:Steinar Skaar, Statens vegvesen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape