Du er her: Forsiden Prosjekter Sandnessund gravlund

Sandnessund gravlund


Hele planområdet rommer 8-10.000 gravplasser og omfatter urne- og kiste-graver, anonyme graver, samt graver for andre trossamfunn. Muslimsk gravfelt ligger sentralt i feltet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Kvaløya
Oppdragsgiver/Byggherre: Tromsø kirkelige fellesråd: Skisse-/forprosjekt og reguleringsplan. Tromsø kommune Eiendom: Detaljprosjekt
Byggeår/Ferdigstilt: 2010/2012
Prosjektperiode: 2006-2012
Areal/Størrelse: Totalt 310 da, 1. utbyggingsetappe 70 da
Kostnad inkl mva: 60 mill. kr. (etappe 1)
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS v/Ann-Kjersti Johnsen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Ann-Kjersti Johnsen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Asplan Viak AS v/Aud Wefald MNLA, Ann-Kjersti Johnsen MNLA, Kari Therese Svinø
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS på veg, vann- og avløp og overvannshåndtering. Multiconsult på grunnundersøkelser.
Entreprenør: Grav og Spreng AS
Anleggsgartner: A. Markussen AS

1. utbyggingsetappe omfatter seks kistegravfelt og fem urnegravfelt. Gravfeltene utgjør presise lysninger i bjørkeskogen. Tilgrensende terreng er ikke berørt. Omfattende nyplantinger skjermer mot vind. Ei stor avskjærende grøft like ovenfor gravlunden kanaliserer grunnvann og overflatevann til eksisterende elvesystem utenfor gravlunden. Grunnen består hovedsakelig av morene-avsetninger. Massene i gravfeltene er tatt ut, sortert, knust til egnede fraksjoner og lagt tilbake i gravfeltene.  Stedlige jordmasser er brukt i ny vegetasjonsetablering. Gravlunden er lagt presist og varsomt inn i skogsterrenget. Terreng og vegetasjon danner rom, samtidig som utsikt og utsyn over det storslåtte landskapet vektlegges.

Foto:Kristina Schrøder (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape