Du er her: Forsiden Prosjekter Tellenes vindpark

Tellenes vindpark

- KU-delrapport landskap

I forbindelse med konsesjonssøknad for Tellenes vindpark er det utarbeidet en konsekvens-utredning som skal gi en samlet vurdering av tiltakets virkning. Det planlagte tiltaket befinner seg i et industrialisert landskap med blant annet Titanias bergverksanlegg.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger
Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging
Beliggenhet: Sokndal kommune, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Hydro AS
Prosjektperiode: Konsesjonssøknad med KU ute på høring i 2006
Delrapporten for landskap tar for seg vurderinger av landskapets sårbarhet og verdi, tiltakets innvirkning i det direkte berørte landskapet, samt fjernvirkningen av vindturbinene. Tiltaket er visualisert gjennom fotomontasjer fra representative standpunkter ved bosetninger, ferdselsårer og fra områder med viktige landskapskvaliteter. Vindturbinenes visuelle influensområde og synlighet er kartfestet. Som grunnlag for vurderingene er det laget en landskapsanalyse og et sårbarhets-kart som bygger på egne befaringer og registreringer, skriftlige og muntlige kilder og diverse tilgjengelige kartregistreringer.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape