Du er her: Forsiden Prosjekter Vakre vegers pris 2016: Riksveg 3 Østerdalen, hedrende omtale

Vakre vegers pris 2016: Riksveg 3 Østerdalen, hedrende omtale


Rv.3 er en av hovedforbindelsene mellom Østlandet og Trøndelag, med størstedelen av den veg­­baserte tungtransporten mellom landsdelene.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Riksveg 3 Østerdalen går gjennom kommunene Tynset, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Prosjektperiode: 2009–2014
Prosjektansvarlig: Statens vegvesen, avdeling Hedmark
Rådgivere/konsulenter: Norconsult, Lie Øyen arkitekter, Alvdal Graveservice
Kunstner: Kunstner: Linda Bakke, Inge Iversen, Martine Linge, Helene Stub
Annet: Fotograf: Knut Opeide

Juryens uttalelse
Vegen gjennom Østerdalen har også vært en ulykkes­belastet vegstrekning. Statens vegvesen startet FoU prosjektet «Trafikantens opp­­levelse rv. 3 Østerdalen» i 2009. Strekningen hadde mange utforkjøringsulykker og viltpåkjørsler, og det var en hypotese at rv. 3 som en svært monoton vegstrekning førte til uoppmerksomhet fra bilføreren på grunn av lite visuell stimulans.

FoU prosjektet satte som målsetting «Definere, utvikle og gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres». Tiltak på vegstrekningen fra Elverum til fylkesgrensen med Sør-Trøndelag er driftsorienterte, med tre hoveddeler:

- Rydding av vegetasjon langs veien
- Lys og lyssetting
- Landskapskunst

Tiltakene er gjennomført langs hele vegstrekningen. Vegetasjonsrydding er det mest omfattende tiltaket. Det er lagt vekt på å gi bedre visuell kontakt med landskapet langs vegen, og å rydde soner for skog inn mot veglinjen for å gi bedre synbarhet av viltkryssing. Lyssetting er anvendt punktvis, i kombinasjon med opplyst landskapskunst. Det er valgt elg som hovedtema, med fargerike, delvis belyste elggevir stedvis langs hele strekningen sammen med enkelte andre belyste enkeltelementer, og storelgen på Bjøråa rasteplass.

Juryen finner det systematiske arbeidet med trafikantens opplevelse som et utradisjonelt, driftsbasert trafikksikkerhets­­program som særlig interessant og med stor overføringsverdi. Det er særlig fortjenestefullt at arbeidet har vært fulgt av systematisk evaluering. Denne viser at tiltakene har gitt nedgang i ulykkestallene og oppfattes entydig positivt av trafikantene.

 

In order to enhance the road traveller’s experience and increase safety on this accident-prone road through Østerdalen, three types of measures have been implemented: vegetation clearing, lighting and land art. The jury finds this work to be an untraditional, operation-based traffic safety project of particular interest and with great transferable relevance.  

Foto:Knut Opeide (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape