Du er her: Forsiden Konkurranser Norge
Finn din landskapsarkitekt

Parallelloppdrag: Nytt nabolag på Frysja, frist 13.10

03.10.2017 | MV

Plan- og bygningsetaten i Oslo inviterer til parallelloppdrag om nye byrom på Frysja. – Vi ønsker forslag til løsninger som bidrar til å gjøre Frysja til et attraktivt boområde og en god møteplass for både naboer og nye beboere, sier Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten, avdeling for byutvikling.

Plan- og bygningsetaten har ute et parallelloppdrag i Doffin om Frysja – nytt nabolag.
Oppdraget ligger på Doffin.

Frysja industriområde står foran en stor transformasjon fra industri og lager til et unikt og attraktivt boligområde med anslagsvis 1500 til 2000 nye boliger.– Gjennom oppdraget vil vi få synliggjort potensialet som ligger i utviklingen fra industri til nabolag, sier Moe.   – Frysja skal bli et unikt, trygt og attraktivt boområde i Oslo der byen møter Marka.

Et av de mest sentrale offentlige rommene på Frysja vil være den nye allmenningen som går på tvers av området og som strekker seg fra grøntområdene i vest til den frodige løvskogen ved Akerselva i øst.– Tre deltagerteam vil få oppdrag om å vise hvordan en allmenning med gangbro, torget og gate kan utformes og bidra positivt til områdets framtidige stedsutvikling, forklarer Moe.

Plan- og bygningsetaten inviterer tverrfaglige grupperinger til å delta, og hvert team vil bli honorert med kr. 300.000. Tilbudsfrist er 13. oktober.

Skolegården til den nye skolen skal fungere som en offentlig møteplass i nabolaget og oppfattes som en sammenhengende del av allmenningen. I forlengelse av allmenningen kommer det en ny gangbro som vil gi gående og syklende en ny forbindelse på tvers av elva. Allmenningen og Frysjaveien møtes i Frysja torg. Frysjaveien skal utformes med gode forbindelser for gående og syklende.

Rapporten fra parallelloppdraget vil danne grunnlag for kommunens anbefaling for videre arbeid, og skal gi rammer for forprosjekt samt regulering av byrommene og gangbroen.

Et parallelloppdrag er en utredningsform. Gjennom parallelloppdrag kan flere team engasjeres til utredning av samme oppgave, og det utpekes ingen vinner. Det er heller ikke påfølgende oppdrag som deltakerne konkurrerer om å bli engasjert til.

Oppslag i Byplan Oslo http://byplanoslo.no/content/frysja-kvalitet-og-kvantitet

Oppslag om saken i Akerselvas venner 

 

Konkurranse: «Framtidens skole i Sør-Odal»

29.05.2017 | MV

Konkurransen for å tegne og bygge Framtidens skole i Sør-Odal er åpen. Navnet på den nye skolen er Glommasvingen skole. Prosjektet består av ny 1-10-skole (ca 8800 m2), flerbrukshall (1824 m2) samt tilhørende uteområder. Skoletomta er på i overkant av 43daa.

Byggene skal bygges etter passivhusstandard og BREEAM-sertifiseres til «Very Good».
Skolen skal bygges i massivtre og skal håndtere 900 elever.
Prosjektet skal benytte BIM i prosjekteringen og gjennomføres som en totalentreprise med løsningsforslag.
Skolen skal få energiforsyning fra et biobrenselanlegg i nærheten av skoletomta.
Sjekk gjerne ut prosjektets hjemmeside
 
Alle kvalifiserte tilbydere, og der tilbyder eller tilbudet ellers ikke skal avvises, får honorert 250.000 NOK ekskl. mva. ifm. utarbeidelse av tilbudet (se bilag A1 – Konkurranseregler). Vedlagt finner du Konkurranseregler (pdf 14 s). Resterende dokumenter får du fra linken nedenfor.
 Link til kunngjøringen på DOFFIN
 
Ved spørsmål, ta kontakt med Ole Gunnar Holen, Prosjektleder Bygg, Sør-Odal kommune
Mobil: 452 08 684, E-post: olegunnar.holen@sor-odal.kommune.no

NLAs konkurransenemnd jobber med å oppnevne et jurymedlem til konkurransen.

 

Plan- og designkonkurransen om sykkelhoteller i Oslo og Bærum, frist 7.4.

16.02.2017 | MV

Bedre infrastruktur i form av sykkelveier og sykkelfelt er avgjørende for å få flere til å sykle. Men sykkelparkering av høy kvalitet er også en viktig del av infrastrukturen for sykkel. Nå har Futurebuilt lansert plan- og designkonkurranse om sykkelhoteller.

Sykkelhotellillustrasjon

Les mer om konkurransen og last ned alle dokumenter på hjemmesiden til FutureBuilt:

Plan- og designkonkurransen om sykkelhoteller i Oslo og Bærum
Den retter seg både mot arkitekter, landskapsarkitekter og designere – gjerne i tverrfaglige team.

Konkurransens tempoplan:
- Konkurransen utlyses: 14.02.2017
Lanseringsseminar (frokostmøte) og påfølgende befaring 15.02.2017
(for program og påmelding, se www.futurebuilt.no)
- Frist for å stille spørsmål: 01.03.2017
- Innleveringsfrist: 07.04.2017 kl 12.00
-
Premieutdeling: 08.06.2017 (under FutureBuilt2017-konferansen)

Mulighetsstudier for gjennomåpning av Trosterudbekken

16.06.2014 | MV

Kunngjøring om konkurranse. PBE Oslo kommune ønsker Teknisk mulighetsstudie av tre alternative bekketraseer for Trosterudbekken mellom Alnaelven under Smalvollveien til der Haugerudbekken går i åpent løp sør for Coop.

71400000 Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester.

Se mer på: www.doffin.no/Notice/Details/2014-071442

og på

www.etterstad.no/alnanytt

11.08.2014: Kunngjøring om kontrakstildeling

 

Åpen Plan- og designkonkurranse for Kirkeområdet i Kragerø

12.06.2014 | MV

Kragerø Kommune ved Enhet for Kultur innbyr til åpen plan og design konkurranse om utforming av Kirkeområdet i Kragerø. Det ønskes en helhetlig og detaljert plan for området.

Område:                                «Kirkeområdet»
Ferdig:                                   Våren 2016
Konkurranse offentliggjøres:    13.06.2014
Konkurranseperiode:               13.06 - 01.09.2014
Deadline forslag:                     01.09.2014. Innen kl.1200
Juryens innstilling:                  15.10.2014

I 2009 ble reguleringsplanen for Kirkeområdet vedtatt som en deljustering av Havnefrontplanen. Formålet var å gjøre omgivelsene rundt kirken mer parkmessige og rydde opp i parkeringsforholdene helt oppi kirkeveggene. Det var også et ønske om å legge forhold til rette for et Kirkens hus som et slags tilbygg til kirken.

Utgangspunkt: Bolyst prosjektet danner grunnlaget for å skape om Kirkeområdet til en «Internasjonal møteplass», et område som tiltrekker seg mennesker og aktiviteter til denne delen av byen. Kragerø ønsker å fokusere på den viktige effekten grøntarealer og byrom har på innbyggere i form av helse, trivsel og velvære. Livskvalitet i løsningsforslaget bør fokusere på at alle ønsker å bruke området og føler seg tiltrukket av området. Området det er snakk om er på folkemunne kjent som «Kirketomta». Utfordringen er å finne gode helhetlige løsninger for et område med mange «kriker og kroker» og gjøre denne delen av byen mer attraktiv og gjerne overaske. Plassen skal være arena for alt fra 17. mai feiring til å danne ramme for seremonielle anledninger, konserter, marked og hverdager, fra glede til ettertanke og savn. Området er svært viktig fpr Kragerø Kommune, dets innbyggere og det er stor gjennomføringsvilje i kommune for å realisere området.

Jurysekretær er MNLA Michael Fuller-Gee.
Landskapsarkitekt i juryen er MNLA Kjersti Berg.

Last ned hele invitasjonen (Åpen plan- og designkonkurranse for kirkeområdet i Kragerø.
Lenke til utlysningen på Doffin

Vedlegg:
1. Forslag til nye kirkeomgivelser
2. Kirkegårdstomta, oversiktsbilde
3. Kirkeområdet, skravert
4. Kirkens hus. Situasjonsplan
5. Kirkens hus. Visualisering
6. Kirkeområdet. Eiendommer
7. Kirkeområdet. Arealplankart
8. Andølingen. Arealplankart
1.Forslag til nye kirkeomgivelser kopi

 

 

Nasjonale turistveger: prekvalifisering unge formgivere

19.12.2013 | MV

Statens vegvesen søker etter unge landskapsarkitekter som kan være med å prege utviklingen av stoppesteder langs de Nasjonale turistvegene fram mot 2023.

Nasjonale turistveger er 18 nøye utvalgte strekninger gjennom de mest opplevelsesrike og vakre landskap som Norge har å by på. Over 100 nye tiltak skal realiseres i perioden fram mot 2023. Over halvparten av disse er ledige for nye blikk.

Invitasjon til prekvalifisering av unge formgivere/landskapsarkitekter og arkitekter

I tillegg til inntrykksterke kjøreopplevelser skal rasteplasser og utsiktspunkt med spennende og nyskapende arkitektur understreke landskapsopplevelsen og stedegen stemning.
Les mer om dette på: www.nasjonaleturistveger.no

Gjennomføring av prekvalifiseringen
Turistvegseksjonen har som mål å prekvalifisere 6-10 kvalifiserte team.
Prekvalifiseringen forutsetter påmelding ved innsending av materiell som inneholder:

 • hvem teamet er, CV, utdanningsbakgrunn,
 • eksempel på tidligere utført arbeider
 • redegjørelse for faglig ståsted og visjon for oppdrag langs Nasjonale turistveger

Ut fra det innsendte materiellet vil juryen foreta en vurdering og gjøre et utvalg av de påmeldte som innkalles til et videre intervju. Juryen gir en innstilling til Turistvegseksjonen om hvem som anbefales prekvalifisert.

Reglement:

 • Påmeldingen er åpen for formgivere som bor og arbeider i Norge.
 • Det er team med navngitte personer som skal prekvalifiseres, ikke firma.
 • Teamet må kunne påta seg formelt ansvar som ansvarlig søker/prosjekterende for gjennomføring av prosjekter for Turistvegseksjonen.  
 • Formgivere som tidligere har hatt oppdrag for Turistvegseksjonen kan ikke melde seg på.

Påmelding som inkluderer materiell som beskrevet ovenfor, sendes på e-post innen 1. mars 2014 til Statens vegvesen, Turistvegseksjonen v. Grete Kongshaug; gretek@vegvesen.no
Det innsendte materialet skal være i pdf-format, maksimalt på 20 sider og ikke overstige 10 MB.

Juryen er satt sammen slik:
Landskapsarkitekt Arne Olav Moen – leder
Kunstner Knut Wold
Arkitekt Gisle Nataas, representant fra NAL
Landskapsarkitekt - Lars J. Berge MNLA
Grete Kongshaug, Turistvegseksjonen- sekretær

Kriterier for utvelgelse:

 • Nyskaping og nytenking
 • Dokumentert evne til å formgi arkitektur/landskapsarkitektur på høyt faglig nivå
 • Situasjons- og landskapsforståelse
 • Gjennomføringsevne
 • Forståelse av oppgave og kvalitetskrav gjennom egenbeskrivelse av faglig ståsted og visjon
 • Visuell og skriftlig framstilling og presentasjon

Framdrift

 • 1. mars 2014 - påmelding
 • mars 2014 - intervjuer
 • mai 2014 - resultat prekvalifisering
 • mai/juni 2014 - Oppstart idekonkurranser

Videre arbeid
Prekvalifisering fører fram til engasjement for Turistvegseksjonen i form av deltakelse i idekonkurranser for utvalgte tomter langs Nasjonale turistveger.  

Skjermbilde 2014-01-14 kl. 11.32.41 

stream_file
Tungeneset, Senja

Get a Bike! - Break free

06.06.2013 | MH

Norge ligger bak andre europeiske land når det gjelder sykling som transportmetode. Når FutureBuilt starter sin årskonferanse i Bærum 4.6.2013 inviteres det til idékonkurranse for å forandre på dette. Fokus er på Osloregionen.

I København er det nærmere 40 prosent som sykler til jobb, i Oslo er det 6 prosent. I samarbeid med Syklistenes Landsforening lanserer FutureBuilt 4. juni idékonkurransen "Get a Bike! Break free". Målet er å få fram konkrete forslag til hvordan Osloregionen kan bli en av Europas beste sykkelregioner.
- Hvordan må byene og transportsystemet utformes for at sykkelen skal bli det foretrukne framkomstmiddel?
- Hvilke store og små, lokale og regionale, fysiske og organisatoriske grep må gjøres for at 50 prosent skal ta sykkelen i bruk til jobb og skole?

Resultatene fra konkurransen vil i neste omgang danne grunnlag for konkrete initiativer og prosjekter, samt debatt om sykkelens rolle i byutviklingen. Konkurransedeltagerne vil bli bedt om å utvikle konsepter og ideer og illustrere disse gjennom tekst og uttegning.

Hvem kan delta?
Konkurransen retter seg mot et bredt spekter av deltakere; fra profesjonelle fagfolk som arkitekter, landskapsarkitekter, byplanleggere, spesialister på infrastruktur og samfunnsvitere, til frivillige organisasjoner. Det er ingen formelle krav til kompetanse. Konkurransen retter seg både mot norske og internasjonale aktører. Det er særlig ønskelig å få med deltakere fra store sykkelland som Danmark og Nederland. Konkurransespråk vil være norsk/skandinavisk og engelsk

Idekonkurranse lanseres på FutureBuilts årskonferanse 4. juni.
Les mer om saken på Futurebuilts nettside.
Påmelding til konferansen.

Arrangører: Initiativtakere er FutureBuilt og Syklistenes Landsforening.
Hovedsamarbeidspartner: Transnova.
Øvrige samarbeidspartnere er FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Miljøverndepartementet/Framtidens byer, ROM Eiendom, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Norske arkitekters landsforbund og Norske landskapsarkitekters forening.

Miljøverndepartementets medlem i juryen er landskapsarkitekt Ellen Husaas, MNLA.

Plan- og designkonkurranse for Røstad aktivitetsområde, Levanger

06.05.2013 | MV

Doffin-kunngjøringen 

Prekvalifiserte firma:

Asplan Viak, Agraff, Link Arkitektur Landskap, SLA/Pir II/Norconsult, Dronninga landskap/EG architects AB

Innleveringsfrist: 5. juni 2013
Jurymøter er satt til 10., 13. og 14. juni hos Levanger kommune på Levanger.
Nærmere beskjed vil bli gitt om tidspunkt og møterom. Det må påregnes hele dager alle dagene.
NAL oppnevner jurymedlem i konkurransen for Røstad ungdomsskole og juryeringen vil foregå parallelt.

Kontaktperson:
Vigdis Espnes Landheim, prosjektleder. Tlf +47 404 75 058. e-post

NLAs medlem i juryen, og juryleder, er landskapsarkitekt MNLA Tor Nilssen, mobil 913 20 878.

Røstad
Foto: Hattrem AS

ByFabrikken: Åpen idékonkurranse om park i Bjørvika

13.12.2012

Mellom Bjørvikas skinnende glassfasader, 1900-tallets jernbanebebyggelse, 1600-tallets biskopsete og Middelalderparkens ruiner ligger et område regulert til park, uten en konkret plan.

middelalderparken-i-dag

ByFabrikken har gleden av å invitere til en åpen idékonkurranse der vi utfordrer alle til å fremme ideer, forslag eller planer for hvordan Bjørvikas nye (historie?) park skal se ut og fungere. Parkområdets beliggenhet og komplekse fortid gir unike muligheter til å formidle byens historiske utvikling og til samtidig å se på ønsker og muligheter for fremtiden.

Bidragets format er valgfritt (skisse, essay, en plan, en video, bilder osv).
Du/dere kan ta utgangspunkt i hele parken, eller velge ut et eller flere delområder; ved vannspeilet, ved Borgen, ved skinnegangene, ved middelalderruinene osv. Mer detaljert informasjon eller kartgrunnlag finner du her
 
Siste innleveringsfrist: Fredag 4. januar 2013

Bidragene sendes elektronisk til: post@byfabrikken.no
eller til postadresse: ByFabrikken v/Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo

For mer info om konkurransen se www.byfabrikken.no/parkunderlag/ eller ta konktakt med ByFabrikken ved Karoline Birkeli, tlf: 474 48 431, eller Ingeborg Apall-Olsen, tlf: 915 73 102
E-post: post@byfabrikken.no

Juryen:
Harald Nissen (MDG, fra gamlebyen og byutviklingskomiteen)
Helge Godø  (Gamlebyens historielag)
Guro Voss Gabrielsen (Norsk Form, Bylab)
Gaute Brochmann (arkitekt)
Anne Beate Hovind (Bjrøvika Utvikling)
Sigrid Urnes (Landskapsarkitektstudent UMB fra ByFabrikken-nettverket)
Jon Benjamin Tallerås (kunstner)
Claes Olsen (Øyafestivalen)

De tre beste blir premiert med festivalpass til Øyafestivalen, premie på kr 3000,- og forslagene trykket i Arkitektnytt/Arkitektur N.

Arrangørene arbeider parallelt med en utstilling av de ti beste forslagene og en tilhørende debatt.

Åpen plan- og designkonkurranse: Torget på Rjukan

13.12.2012

Tinn kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om utforming av det sentrale torget i Rjukan. Formålet med konkurransen er å utarbeide et konsept for utforming og opparbeidelse av torget og tilliggende områder i sentrum av Rjukan.

visitrjukan.com[1]
Foto: VisitRjukan

Rjukan torg ligger i hjertet av den langstrakte byen. Befolkningen ønsker et mer levende byrom, som inviterer til allsidig bruk. Torgplassen har en rektangulær form og dekker et areal på noe over 3000 kvm i dag. I vinterhalvåret vil lyset fra et planlagt solspeil være viktig - det inngår i konkurransen å gi løsninger for å ta imot og bruke det reflekterte sollyset som et attraktivt element i et fleksibelt og inkluderende byrom.

Konkurransen har som mål å få fram et urbant byromsprosjekt av høy kvalitet med tanke på god steds- og områdeutvikling, god arkitektur/landskapsarkitektur, sikkerhet i forhold til trafikk, god trafikklogistikk og universell utforming.
Oppdatert konkurranseinformasjon, konkurransegrunnlaget og nødvendige vedlegg kan lastes ned fra hjemmesiden til Norske arkitekters landsforbund, www.arkitektur.no Dette nettstedet vil forøvrig bli benyttet som eneste sted for supplerende/løpende informasjon fra jury/byggherre.
OBS: Alle deltakere plikter selv å sjekke om det er lagt ut ny informasjon.

Tidsfrist: 07.03.2013, kl. 16:00
   
Kontaktperson: Eli Samuelsen, Tinn kommune, Torget 1, 3660 Rjukan
Tlf: 35 08 26 00 - E-post: post@tinn.kommune.no

Kilde: NAL konkurransesekretariat v/Per Rygh. samt Doffin

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Landskapsarkitekt Inge Dahlman MNLA

Sluppen bru med omgivelser, Trondheim. Plan-og designkonkurranse

08.06.2012

Konkurransegrunnlaget er nå klart. Av i alt 17 team som søkte om prekvalifisering er disse valgt ut til å delta i plan- og designkonkurransen:

•             COWI i samarbeid med Dissing+Weitling
•             Lab 71 i samarbeid med Agraff og Buro Happold
•             Multiconsult i samarbeid med Plan Arkitekter, Faveo og Degree of freedom
•             Rambøll UK i samarbeid med Wilkinson Eyre og Schønherr landskap
•             Reinertsen i samarbeid med tegn_3 og Arup

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Landskapsarkitekt Rune Vik MNLA

Permanent hverdagsscene og møbelserie til Torvet i Trondheim

05.06.2012

Foto_Maren Kjeldstad_Trondheim Torg
Foto: Maren Kjeldstad

Begrenset plan- og designkonkurranse.

Trondheim kommune inviterer dyktige designere til begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av hverdagsscene og møbelserie, i forbindelse med fornying av Torvet i Trondheim. Kommunen vil engasjere fire grupper som hver vil bli honorert med kr 150 000.

Frist for søknad om prekvalifisering: 13.06.2012.
Frist for innlevering av konkurransen: 03.09.2012.

Doffinkode: MAY178714

Parallelloppdrag om Havnepromenaden, Oslo

28.04.2012

Det skal gjennomføres et parallelloppdrag om utarbeidelse av Prinsipplan for Utforming av Havnepromenaden i Oslo. Prinsipplanen skal sikre en helhetlig og sammenhengende utforming av Havnepromenaden. Det vises ellers til vedlagte kunngjøringsdokumenter. CPV: 73220000.

Plan- og designkonkurranse.
Frist for forespørsel om deltakelse: 22. mai 2012.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=256543

Gravplass og kirkegård i Trondheim

21.02.2012

Kirkelig fellesråd i Trondheim inviterer til felles prekvalifisering for 2 separate plan- og designkonkurranser for hhv utvidelse av Tiller kirkegård og nye Charlottenlund gravplass.

Prekvalifiseringen er åpen for landskapsarkitekter med arkitektbistand.  3-5 team velges ut til hver konkurranse og honoreres med hver NOK 150.000

Frist for søknad om prekvalifisering er 15.03.2012 kl. 14.00

I og med at konkurransene for begge anleggene og den videre prosjektutviklingen ligger parallelt i tid, velger Kirkelig fellesråd å gjennomføre èn felles prekvalifisering. For å sikre at prosjekterende har tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av oppgaven, samt for å gi flest mulig firma mulighet til å delta i konkurransene, vil Kirkelig fellesråd velge ut deltakere slik at ingen får tilbud om å delta i begge konkurransene. Tilbydere oppfordres til å angi om de kun ønsker å bli vurdert for den ene konkurransen, og i tilfelle hvilken.

Få mer informasjon og se Doffin-kungjøring her

 

Asker torg: Ny åpen konkurranse

21.09.2011 | MH

Asker kommune vil om kort tid kunngjøre en åpen nasjonal Plan- og designkonkurranse om ny utforming av Asker torg. Konkurransen er åpen for både landskapsarkitekter og sivilarkitekter.

Asker Torg
Foto: Asker kommune

Innleveringsfrist: 15. november 2011.

Asker kommune vil om kort tid kunngjøre en åpen nasjonal Plan- og designkonkurranse om ny utforming av Asker Torg. Konkurransen er åpen for både landskapsarkitekter og sivilarkitekter.

Da de avsatte tidsrammer for konkurransen er knappe, har vi valgt å forhåndsomtale konkurransen slik at interesserte allerede nå kan avsette tid til deltakelse. Kunngjøringsdatoen vil være 30.9 og innleveringsfrist 15.11. Det vil bli avholdt en felles befaring i konkurranseområdet fredag 9.10, kl. 13.00.

Asker torg ligger sentralt i Asker sentrum, rett utenfor jernbanestasjonen. Konkurransens tema er å ruste opp/bygge om torget, slik at det blir et mer attraktivt møte- og oppholdssted enn det er nå. Torget fungerer godt ved store anledninger, men er til daglig relativt folketomt. I tillegg har torget behov for teknisk rehabilitering. Asker kommune ønsker å satse på vitalisering av dette stedet, som betraktes som ”storstua” i Asker-bygda, og utfordrer derfor det profesjonelle fagmiljø til åpen konkurranse. Program

Følg med på disse nettsidene for link til kunngjøring og konkurransegrunnlag: www.arkitektur.no

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Gullik Gulliksen MNLA

Innovasjonspris universell utforming

15.04.2011 | MH

Innmeldingsfrist: 20. mai 2011.

Norsk Designråd skal dele ut en ny norsk pris som honorerer nyskapende arkitektur og design, og motiverer til nytenking og grensesprenging. Bedrifter, institusjoner, organisasjoner, arkitekter og designere som har utviklet innovative produkter, tjenester, bygg og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn, kan motta prisen. Prisen skal øke kunnskapen om universell utforming og motivere til nyskaping som en del av visjonen om et universelt Norge innen 2025. Kjenner du prosjekter som fortjener heder og ære, oppmerksomhet i presse og media og faglig anerkjennelse som et ledende eksempel til etterfølgelse? Det er gratis å sende inn forslag, og man kan foreslå egne prosjekter.

Meld inn kandidater på www.norskdesign.no/innovasjonsprisen.

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Karen K. P. Gunleiksrud MNLA.

Idékonkurranse om Føyka/Elvely, Asker kommune

14.04.2011 | HLS

Frist for innlevering/innsendelse: 29. april 2011.

Idékonkurranse om utvikling av området Føyka/Elvely til en ny bydel i Asker sentrum.
Oppgaven krever tverrfaglig kompetanse innenfor områdene arkitektur, landskap, vei/trafikk og økonomi. Konkurransen gjelder et begrenset antall deltagere som er valgt ut gjennom prekvalifisering.

Se kunngjøring her

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Nina Rieck MNLA.

Innovativ bruk av tre ute - studentkonkurranse

17.03.2011 | MH

Innleveringsfrist 15. april 2011.

Informasjon om konkurransen

I forbindelse med FNs skogår 2011 blir det arrangert en ministerkonferanse i Oslo 14.-16. juni. I tilknytning til konferansen vil det foregå ulike aktiviteter i Spikersuppa og på Rådhusplassen, med skog og tre som tema.
Konkurransen "Innovativ bruk av tre ute" arrangeres som et samarbeid mellom Trefokus, AHO og UMB, men er åpen for andre studenter. Innenfor rammen kan foreslås elementer til et valgfritt uteanlegg, f eks del av en hage, park, lekeplass, venteområde el. annet. Juryen vil legge vekt på kreative løsninger, god trebruk, miljøaspekter og visuell opplevelse. Vinnerbidraget vil bli utstilt i Oslo sentrum 14. juni 2011 og premieres med kr 15 000.

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Jenny B. Osuldsen MNLA.

Arrangør: Trefokus v/kontaktperson Tone Haugen-Flermoe

Idékonkurranse Oppdal Sentrum

23.11.2010 | HLS

Oppdal kommune ønsker en gjennomgang og vurdering av arealbruken i Oppdal sentrum.
Konkurranseinvitasjonen gjelder prekvalifisering til idékonkurransen. Etter prekvalifiseringen vil fire deltakere få tilbud om å delta i konkurransen.


Jurymedlem oppnevnt av NLA: Jorunn Munkeby MNLA.  

For å se kunngjøringen klikk her 

Begrenset plan- og designkonkurranse Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon

24.09.2010

Brattørkaia AS, Jernbaneverket, Star Property AS, Rom Eiendom AS, Trondheimsfjorden Interkommunale havn og Trondheim kommune søker etter 3 grupper/firma med tverrfaglig kompetanse for deltakelse i en begrenset plan- og designkonkurranse for et helhetlig idéprosjekt for uterommene på Brattørkaia og Trondheim sentralstasjon.

Frist for innsending av søknad til prekvalifisering: 8.10.2010

Planområdet er ca 43 000 m2 stort og ligger nord for Midtbyen i Trondheim, ut mot Trondheimsfjorden. Området utgjør et av Trondheims viktigste og mest sentrale byomformingsområder. Utforming av utearealene skal bidra til å vitalisere byens havnefront og gjøre området mer tilgjengelig og attraktiv å ferdes i.

Invitasjon til prekvalifiseringen og konkurranseprogrammet med mer informasjon om konkurransen finnes på følgende nettsider:
Lenke til Trondheim kommunes hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/prekval/
Lenke til Doffinkunngjøringen: http://www.doffin.no/search/show/Search_View.aspx?ID=SEP151658

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Tone Lindheim MNLA.

Bypark Nedre Foss: 6.11.2008

02.09.2008 | MH

Friluftsetaten Oslo kommune har lyst ut åpen internasjonal prosjektkonkurranse om Bypark Nedre Foss. Innleveringsfrist 6.11.2008

Informasjon om konkurransen på Oslo kommunes anskaffelsesportal: http://oslo.kommune.no/anskaffelser

Doffin referansenr: 136898

Gang-/sykkelvei og grøntanlegg, Fornebu

20.11.2007 | NLA

Prosjekt nr 99006 Fornebu, K20015 VA-, G/S-vei og grøntanlegg

Entreprisen omfatter bygging av: Terrengarbeider med ca. 20 000m3 masseflytting. 350 m langt VA - anlegg som inneholder 150 V, 200 SP, 600/800 OV og 11 stk. kummer. Landskapsarbeider
CPV: 45000000.

Dokumenter tilgjengelige inntil 15.01.2008
Tidsfrist: 21.01.2008

Oppdragsgiver: Statsbygg
Kontakt: Fornebu IFBU v/ Tore Herland, tore.herland@statsbygg.no
Tlf: 67 10 21 65/ 907 21 943

Lenke til Doffin

Kragerø Kirkeområdet

18.06.2015

Om juryering av arkitektkonkurransen Kragerø Kirkeområdet:
Vedlagt er juryens begrunnelse.
www.kragero.kommune.noVikingtidsmuseet - plan og designkonkurranse

01.12.2014

I forbindelse med utvidelse av Vikingtidsmuseet på Bygdøy 2014 inviteres NLA til å nominere ett jurymedlem til plan- og designkonkurransen.

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape