NLAs kommunikasjonsstrategi til årsmøtet 30. april 2022

Dagen etter fagdagen i Larvik møttes representanter for lokalavdelingene (referansegruppa), styret i NLA, arbeidsgruppa og ressursgruppa, samt Gunnar Ridderström som moderator, i Norconsults lokaler, Nedre Fritsøegate 2. 

Foto: Anne Guro Røsæg - Birgitte Hellstrøm gir miken til Bendik Torp DSC_1401

KU-møte om kommunikasjonsstrategien 18. september

Mange spørsmål skal besvares: Hva ønsker vi å oppnå? Hvem er målgruppa? Hva skal etterlatt inntrykk være? Landskapsarkitektene som yrkesgruppe har stor kunnskap om klima, natur og landskap og besitter de verktøyene som trengs for å redde verden. Det trengs bare å få gjort dette allment kjent. Hvilke tiltak er aktuelle? Hvilke kanaler? Hvordan spisse budskapet? 

- Bør vi tenke kampanje i form av ett felles årlig overordnet tema som kan gjelde både for årbok og fagdag? Og kanskje et kurs i tillegg. Kan vi få landskapsarkitektur inn på læreplanen for videregående opplæring i VG1 Kunst, design og arkitektur? Skal vi henvende oss mot arkitekter i det offentlige? Skal vi presentere offentlige grønne lunger, intervjue landskapsarkitekter på film, produsere podcaster? – Hvordan vise bredden og dybden i faget?


DSC_1438
En av prosjektlederne, Benedicte Nordhaug. Foto: Anne Guro Røsæg


Utadrettet virksomhet kan være så mangt – det kan være å delta på fagdager andre steder - «Hvem har du med deg?» - Få med lokalpolitikerne fra utvalgene, var rådet fra Tore Edvard Bergaust «kom aldri uten en politiker under armen». - Skriv for Forskning.no. Hva skjer av forskning innen landskapsarkitektur? Skriv kronikker – hvordan komme på trykk? Hvordan få treff – Hvordan gripe fatt i og bruke mer av det som faktisk produseres? Kanskje enklere enn noen gang med dagens «Like og dele»-kultur. 

Hvordan kapitalisere på den store interessen for arkitektfagene

Gaute Brochmann – redaktør i Arkitektur N, deltok digitalt med en kort status fra egen omstruktureringsprosess. Også i NAL er målet å nå ut med nyheter og debatt på en annen og mer effektivt måte enn man har gjort til nå. En ny nettside skal erstatte dagens Arkitektnytt fra 2023. Det skal deretter bli kun ett tidsskrift - Norges ledende tidsskrift for arkitektur både på nett og på papir. Hensikten er å styrke faget – være til for medlemmene – og samtidig ha mål om å nå ut bredere, altså «utvikle, ikke avvikle» arkitekturformidlingen. Målet er å bli best på arkitekturnyheter, best på debatt, best på prosjektpresentasjoner, og holde et høyt faglig nivå. Last ned presentasjonen til Gaute Brochmann som pdf

Gaute kom med noen gode, generelle tips for å nå bredere ut, utover yrkesgruppa

  1. Ta den naturlige plassen - ha naturlig selvtillit 
  2. Unngå å bli for teknisk

Angående landskapsarkitekturens tidsepoke: Det er viktig å ha et bevisst forhold til egen samfunnsrelevans – og hva faget kan utrette for miljø, klima og natur i by, restaurering av natur og overvannshåndtering. Tverrfaglighet forutsetter faglighet. De yngre er mindre proteksjonistiske på vegne av faget/organisasjonen enn eldre. Det er lettere å nå ut med digitale flater (nettside/SoMe) enn med papir. Det går ikke av seg selv, men er lettere. Hva med å dyrke fram 1-2 stemmer? Det er viktig å være spisset - ikke si det alle vet eller alle er enige i, sparke inn åpne dører, men heller finne ut hvordan vi kan kapitalisere på den store interessen for arkitektfagene. 

DSC_1554
Prosessleder Gunnar Ridderström. Foto: Anne Guro Røsæg


Tidslinje/historikk NLAs kommunikasjonsstrategi

KU-møtet 18. september 

Tema: Ny kommunikasjonsstrategi, bestilt av årsmøtet 2020.
Agenda for KU-møtet 18.9.2021

På KU-møtet skulle vi lage en stor brikke til det som skal bli forslag for årsmøtet 30. april 2022. Sommeren 2021 ble det gjennomført to digitale verksteder for NLAs medlemmer. Presentasjon av status etter innspill i verkstedene 26.5 og 25.8. (kommer)    

Hensikt
: å sikre forankring og medvirkning av NLAs medlemmer, orientere om status og få innspill til arbeidet; drøfte og spisse målene for kommunikasjonsstrategien, drøfte målgrupper for strategien. Pdf med oppsummering av innspillene under KU-møtet.

Bestillingen fra årsmøtet 2020: lag en kommunikasjonsstrategi som skal 1) øke landskapsarkitektens deltakelse i den brede samfunnsdebatten, 2) synliggjøre landskapsarkitektens rolle i samfunnsutviklingen, 3) styrke fagfeltets posisjon og mangfold, 4) medvirke til at faget blir benyttet mer i samfunnsutviklingen.  

Forslag til strategi og tiltak skal baseres på en total vurdering av interessenter, målgrupper, samarbeidspartnere, økonomisk handlingsrom, mulige kommunikasjonskanaler og -plattformer. 

Status pr. 26. november 2021
Det neste nå (uke 48) er at arbeidsgruppa skal konkretisere noen strategiske mål/retninger for å nå effektmålene. Sammen med valg av målgrupper og essensen av tiltakene skal disse (uke 49-50) danne utkast til den endelige rapporten. Utkastet sendes til styret i NLA og ressursgruppa i desember. Deretter tar vi sikte på et møte med ressursgruppa i januar.

Se gjerne dokumentet Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi som Gunnar Ridderstrøm gikk gjennom på begynnelsen av dagen.


DSC_1589
Intens arbeidsøkt. Foto: Anne Guro Røsæg