God arkitektur for et bedre samfunn. Arkitektbransjens felles politiske plattform 2020-2021

De norske arkitektorganisasjonene har, i samarbeid med DOGA og med støtte fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr arkitektur- og planutdanning på masternivå, utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet.
Foto: Finn Ståle Felberg/Gullik Gulliksen AS Finn Ståle Felberg_D36

Plattformen slår fast en rekke felles tiltak og mål som arkitekturorganisasjonene er enige om å jobbe for. Den er også sendt til alle program-komitéene til partiene på Stortinget.

Hvorfor en politikk for våre bygde omgivelser?

Det vi bygger legger et varig grunnlag for samfunnet vårt, for bærekraft og verdiskaping. Tiden er moden for sikre kunnskapsbasert og langsiktig planlegging av de bygde omgivelsene som en aktiv del av samfunnsplanleggingen.

God planlegging, arkitektur og design er nødvendige virkemidler i en sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunnsutvikling og kan bidra aktivt til å nå FNs bærekraftsmål.

Våre bygde omgivelser omfatter bygninger, teknisk infrastruktur og bearbeidet naturlandskap. En politikk for dette feltet må omhandle alle skalaer av det som bygges: uterom og boliger, bygninger og byområder, infrastruktur, store landskapsinngrep og industri- og transportanlegg.

En politikk for bygde omgivelser må ha som mål at utviklingen av disse skal være kunnskapsbasert, tverrfaglig utviklet og demokratisk vedtatt. Omgivelsene må være tilgjengelige og ha teknisk, funksjonell og estetisk kvalitet.

Egen stortingskomité

Arkitekturfeltets felles politiske mål er at det opprettes en stortingskomité med ansvar for de bygde omgivelser, og en offentlig utredning om fysisk planlegging. Samfunnet investerer enorme ressurser i de bygde omgivelsene. Et tydelig og helhetlig politisk ansvar for den samlede fysiske planleggingen gjennom en egen fagkomite på Stortinget, vil samle politiske prioriteringer og sikre en større positiv samfunnseffekt av det som planlegges og bygges. En samling av dette ansvarsområdet vil være en sentral adresse for effektive politiske innspill, og vil også kunne rette tydelige forventninger til arkitektbransjen

Fysisk planlegging
Organisasjonene foreslår at det gjøre en offentlig utredning av hvordan målene for og organiseringen av den fysiske planleggingen mer effektivt kan møte samfunnets forventninger og behov. 

Målet er basert på at den samlede bygg- og anleggsvirksomheten har store utfordringer knyttet til både miljømessig og sosial bærekraft, til ressursbruk og til klimagassutslipp. Manglende mål og koordinering gjør at betydelige merverdier og muligheter for positive, langsiktige samfunnseffekter går tapt. Det er behov for en offentlig utredning som ser på hvordan systemer og praksis bedre kan realisere potensialet for verdiskaping og samfunnsnytte i det som planlegges og bygges. 

Særlige fokusområder

I tillegg til hovedmålene over, har arkitektorganisasjonenes politiske plattform fire fokusområder med underliggende delmål, hvor partiene kan hente godt utredede forslag til konkrete mål og tiltak for bedre bygde omgivelser. Fokusområdene er

  1. Bolig og bomiljø
  2. Offentlige anskaffelser
  3. Fortetting og arealbruk
  4. Gjenbruk og transformasjon

Tiltakspunktene under hvert av disse saksfeltene understreker arkitekturfagenes betydning for å oppnå sentrale samfunns- og bærekraftsmål, for eksempel knyttet til beredskap, folkehelse, klima og god bruk av offentlige ressurser.

De norske arkitektorganisasjonene er
Arkitektenes fagforbund, AFAG
Arkitektbedriftene i Norge, AiN
Norske arkitekters landsforbund, NAL  
Norske landskapsarkitekters forening, NLA og

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening NIL

Skjermbilde 2020-04-27 kl. 15.03.15
Last ned hele plattformen (pdf 23 s.)
Last ned
Innspill til partiprogram (word 2 s.)

Se også
artikkel på Arkitektnytt.no