Fem finalister til Landskapsarkitekturprisen 2021 er klare

Juryen har gjort sine vurderinger og har kommet fram til fem prosjekter som er videre som finalister til Landskapsarkitekturprisen 2021. 

Foto: Rainer Stange, plaketten fra 2015, det første året prisen ble delt ut plaketten

Landskapsarkitekturprisen deles ut i Larvik 17. september, under NLAs fagdag «Endring»23 prosjekter har blitt juryert og 5 er valgt ut som finalister. Juryen er imponert over nivået på de prosjektene og det er derfor med glede vi presenterer de 5 finalistene.    


Bekkelagsbadet_foto_Tove_Lauluten
Foto: Tove Lauluten

1.     Bekkelagsbadet – bar bakke landskapsarkitekter og Oslo Havn

En del av Oslos havneområder er gjort om til friluftsområde til glede for fellesskapet. Utgangspunktet for formgivningen av Bekkelagsbadet har vært å reetablere tilgjengeligheten til fjorden og forsterke den eksisterende grønnstrukturen. En aktiv medvirkningsprosessen i forkant har bidratt til et mangfold av tilbud i parken, som raskt har blitt et yndet reisemål for nære og fjerne bade- og aktivitetsgjester i alle aldre. Gjenbruk er tatt på alvor i materialbruken, med trevirke, stein og gamle snurrepiperier fra havneindustrien integrert i anlegget.

Les mer om Bekkelagsbadet i NLAs prosjektdatabase
Les omtale/landskapsarkitekturkritikk i Arkitektur N

Bekkelagsbadet fikk DOGA-merket 2021 og var også semifinalist til Statens pris for byggkvalitet 2021

2_Dam Trolldalen_foto Statkraft
Dam Trolldalen. Foto: Statkraft

2.     
Rehabilitering av dammane Songa og Trolldalen – Feste Landskap • Arkitektur og Statkraft 

Dei store fyllingsdammane Songa og Trolldalen i Vinje kommune er bygd som en del av den store Tokkeutbygginga i perioden 1958-62. Begge dammane vart ombygd på byrjinga av 2000-talet, men måtte som fylgje av nye sikkerhetskrav rehabiliterast frå 2017.  

Dei fire siste somrane har demningen på vestsida av Songavatnet blitt forsterka. Det er lagt sju meter stein på utsida av den opphavelege demningen. Steinen som er bruka er henta ut lokalt, 850 meter unda. Det opne steinbrotet vert nå dekt med jord, mose, gras og torver i eit sirleg mønster. 
Arbeidet med istandsetting er gjort etter prinsippa for naturleg revegetering. Heile vegen har fagpersonar med ekstra glød utvikla prosessen. Der ein tidlegare la lita vekt på tydinga av toppsjiktet, ser ein nå ein enorm verdi ved økologisk restaurering.  

Les mer om Rehabilitering av dammane Songa og Trolldalen i NLAs prosjektdatabase 

Trettenparken 02 Foto Bymiljøetaten 
Foto: Jiri Havran

3.     Trettenparken – Bjørbekk & Lindheim og Oslo kommune, Bymiljøetaten/Oslo Havn

Som del av Havnepromenadeprogrammet, og i forbindelse med markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019, etablerte Oslo kommune et offentlig tilgjengelig parkanlegg for egenorganisert aktivitet ved Skur 13 på Filipstad. Tiltaket forventes å ha en varighet på 2-6 år. Parken er opparbeidet med robust materialbruk med fokus på miljø og gjenbruk. Parken myldrer av liv, og den er nyskapende fordi den viser at det er mulig å skape unike møteplasser innenfor smale økonomiske rammer, i påvente av mer permanent utvikling. 
Les mer om Trettenparken – Havbruket aktivitetspark  i NLAs prosjektdatabase

Atsite_Klimahuset
Foto: ATSITE

4.     Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen – ATSITE og Universitetet i Oslo v/Eiendomsavdelingen

Et stedtilpasset prosjekt som viser at det er mulig å bygge i nær kontakt med eksisterende trær og i samspill med naturens prosesser. I hagen er det arbeidet bevisst med lagring av CO2 i eksisterende trær og i felte trær ved gjenbruk. Lokal, synlig overvannshåndtering er benyttet som en merverdi. Beplantningen består av som er planter hentet inn fra Vestfold og er gjenbruk av en naturtype som ellers ville blitt bygd ned. Utearealet består av en serie gode oppholdsrom som er gode formidlingsrom for alle, hvor det er lagt til rette for informasjon, dialog og undring. Her kan man bli inspirert og lære mer om lokalt vær og vår rolle i klimatilpasning. Prosjektet setter fokus på den viktige rolle landskapsarkitektfaget har i en tid hvor klimatilpasning må innarbeides på mange nivåer. Klimahuset er også et Futurebuilt-forbildeprosjekt.

Les mer om Klimahuset i Botanisk hage  i NLAs prosjektdatabase

 
Flersjiktet vegetasjon_COWI
Ill. Cowi

5.     Gatenormal for Oslo – COWI AS og Bymiljøetaten, Oslo kommune 

Vi står midt i det grønne skiftet, og både med tanke på vegetasjon og i mer overført betydninger er landskapsarkitektenes grønne verdier aktualisert.  Oslos nye gatenormal er en revolusjon. Det er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler. Det gir en åpning for alle andre om å gjøre det samme. Oslo kommune går foran der Statens vegvesen og alle andre kommuner fortsatt henger igjen i bilbasert regelverk.
I gatenormalen har COWI og Bymiljøetaten gått inn i et meget komplisert tverrfaglig felt. Landskapsarkitekter, biologer, vann- og avløpsingeniører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere har frigjort seg helt fra gammelt tankesett og skapt en helt ny måte å tenke gaterom på, hvor gode helhetlige løsninger settes foran de enkeltes fag spesifikke hensyn.  

Les mer om Gatenormal for Oslo  i NLAs prosjektdatabase

Utdeling av Landskapsarkitekturprisen vil foregå i Herregårdshagen i Larvik fredag 17/9 fra kl 17. Vi gleder oss til å dele ut prisen.
Juryen v/juryleder Astrid Skalleberg 

Om prisen
Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015. Det er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten er å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett, heder og ære og deles ut årlig i forbindelse med fagdagen. 

Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA
Astrid Skalleberg, leder av juryen, Mari Hagen for Nord-Norge, Jan Løvdal for Midt-Norge/Trøndelag, Marte Maardalen for Vest-Norge, Tine Eilen Gunnes for Sør-Norge, Maxwell Gitenstein for Øst-Norge, Bendik Vindegg Torp, studentrepresentant, varamedlem Erik Myhr Munkebye.