KMDs forum for arkitektur er på plass

KMD har opprettet et innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag. Nå er medlemmene klare, og forumet møtes første gang digitalt 1. juni.

Foto: M. Gitenstein, foto privat Portrett_Max-Gitenstein-copy_191112_132912

Arkitektur engasjerer

— Arkitektur engasjerer, og sjelden har det engasjert så mange som akkurat nå. Nå vil vi gjerne ha gode råd om hvordan kommunene, staten og private aktører kan bidra til høy kvalitet i våre bygde omgivelser, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Medlemmene har ulik erfaring fra planleggings- og utbyggingsprosjekter i større og mindre byer og steder over hele landet. I tillegg har de god kjennskap til utfordringene og mulighetene som finnes i by- og stedsutviklingen, rollene de ulike aktørene har og gjeldende lover og regler.

Innspillsforumet ledes av Alexandria Algard, tidligere president i NAL, privatpraktiserende arkitekt fra Stavanger og leder av juryen for Attraktiv by-prisen.

— Omgivelsene våre påvirker oss hver dag - hele livet. Tenk hvilken påvirkning det vil ha hvis vi kunne lage bedre gatehjørner, bedre nabolag, bydeler og steder. Utformingen av omgivelsene våre handler om å forme den framtida vi har lyst til å leve hverdagene våre i - og da må man ta en fot i bakken en gang iblant og spørre - hva er det vi ønsker oss? Og hva skal vi gjøre for å komme dit, sier Algard.

Hvem deltar i forumet

Maria Molden, byarkitekt i Bergen. Har bygget opp en ny rolle som byarkitekt i offentlig forvaltning. Jobber med hvordan arkitektur kan inngå som et vesentleg verktøy for å nå kommunens samfunnsmål.

Christian Pagh, direktør og sjefkurator for Oslo arkitekturtriennale med faglig fokus på forholdet mellom byens form og dens sosiale og kulturelle liv.

Katharina Bramslev, sivilingeniør og daglig leder i medlemsnettverket Grønn byggallianse. Har lang praksis som rådgiver for bærekraftige bygg.

Parminder Kaur Bisal, strategisk rådgiver i Drammen kommune. Arbeider med strategisk utviklingsarbeid innen mangfold og inkludering og utvikling av levekårsutsatte områder.

Pernille Kolstad Heen, arkitekt og leder SG&CO arkitekter i Fredrikstad. Engasjement for at byen skal bli et enda bedre sted å bo og å få byggebransjen over i et grønnere spor.

Annelise Bolland, leder byutvikling i Bodø kommune. Ansvar for all arealplanlegging i Bodø kommune og planlegging av samferdsels- og mobilitetsprosjekter.

Aleksander Oldrup Jensen, arkitekt og partner i LPO arkitekter i Oslo. Engasjement for at god arkitektur danner grunnlaget for attraktive bo- og bymiljø og bidrar til å løse mange av klima- og miljøutfordringene vi står overfor.

Max Gitenstein, landskapsarkitekt MNLA i Studio Oslo Landskapsarkitekter, tidligere leder av NLA Oslo/Akershus. Opptatt av gode byrom der landskap, bærekraft og byform setter byens innbyggere i fokus.

Forumets arbeid

— Jeg gleder meg til å se hva slags innspill vi får fra forumet. Arbeidet skal ikke lede frem til en tung utredning, men til håndfaste råd om hvordan vi kan oppnå bedre resultater. Forumet skal jobbe selvstendig og vil kunne sette i gang involverende prosesser for innhenting av erfaring også utenfor egne rekker. Aktører som ikke er en del av forumet er også velkomne til å gi innspill til departementet, sier Astrup.

Innspillsforumet skal gi konkrete råd og vise hvordan handlingsrommet i plan- og bygningsloven best kan utnyttes for å fremme varige løsninger for mennesker og miljø. Forumet vil gi sine første anbefalinger i august, og en sluttleveranse innen utgangen av 2021.

Kilde: Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Les også 
100 000 trær er ikke nok. Intervju med Maxwell Gitenstein i Arkitektnytt 12. november 2019

Arkitekturopprøret mangler et helhetlig blikk på det offentlige rom Debattinnlegg i Aftenposten 18. april 2021