Natur- og betongsteindekker i ny N200 og NS 3420-K

BETO naturSYSTEMET er et norsk system for montering av naturstein i kjørearealer. Systemet tilfredsstiller kravtabellene for materialer i nye digitale N200 gjeldende fra 22.06.2021.

Foto: Betomur - Opphøyd gangfelt etter ny standard. Bære- og settelag med permeabel mørtel. DSC_1095

N200 og NS 3420-K for anleggsgartnerfaget er oppdatert

Denne delen av NS 3420 er revidert og gjeldende fra 01.01.2022. Standarden omfatter anleggsgartnerarbeider, herunder utendørs vegetasjon, belegg, kanter, renner og ledelinjer av naturstein, tegl, betongstein og betongheller, trapper, murer, forblending og plastring, gjerder og porter samt utstyr for lekeplasser, parker og hager. Eget kapittel for permeable steindekker er kommet med. Kravtabeller til sette- og fugemasse er samkjørte og er tilsvarende som de i N200.

Når det gjelder permeable bundne dekker skiller man mellom to typer:

1. Permeabel kjøresterk underbygning med tette fuger som leder vann til sluk
Dette er mest tilpasset for opphøyde gangfelt med naturstein i kjørebanen, overkjørbare steinarealer i rundkjøringer, fortau (ref. storgata i Oslo) og torg (ref. Torvet i Trondheim). Brukes også mest i forbindelse med henvisning til N200 - Håndbok for veibygging til Statens Vegvesen.

Tidligere ble det som regel benyttet tett bunden løsning, armert betongplate som bærelag/såle, jordfuktig betong eller sementbaserte limer og sementbaserte fuger til steindekker. I 2018, ble dette endret til at bærelaget og settemassen også skulle være vanngjennomtrengelig. Dette for å unngå setninger og frostspreng på steindekket. Det kom inn et helt nytt kapittel 6 på tema steindekker i N200.

I juni 2021 ble N200 digitalisert og kapittel 6 er nå endret til kapittel 3, frostsikring og dimensjonering, og kapittel 4, materialer og utførelse. Nye N200 finnes på nettsidene til Statens vegvesen.

2. Permeabel kjøresterk underbygning med faste permeable fuger som kan gi fordrøyning i bakken.
- Underbygning må være dimensjonert for å lede vannet bort under steindekket! 

Les mer om dette på side 5 i «Beskrivelser av stein og betongdekker etter nye N200» som pdf (9 sider). Heftet omhandler også dimensjonering, kravtabeller til bærelag, settelag, settemasse, fugemasse, m.m

Se bildeserie fra oppgraderingen av Storgata i Oslo 2019-2021

Betomur kommer til å være tilstede for spørsmål på NLAs fagdag i Trondheim 29. april.