Arealplanlegger / landskapsarkitekt søkes, frist 3.11

Lillestrøm kommune skal styrke sin planavdeling og lyser ut tre faste stillinger i seksjon stedsplan. Vi søker arealplanlegger/arkitekt/landskapsarkitekt og/eller jurist.

Foto: Lillestrom

Lillestrøm kommune har store ambisjoner innen by- og tettstedsutvikling

Lillestrøm er landet 9. største kommune, med ca. 89 000 innbyggere og ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Tettstedene i kommunen opplever stor vekst, og har stort potensial for å øke sin attraktivitet. Lillestrøm kommune har store ambisjoner innen by- og tettstedsutvikling. Vi skal legge til rette for utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape både en spennende by og attraktive, livskraftige lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte. 

Planavdelingen har ansvar for utarbeiding og behandling av kommunedelplaner, tematiske planer, områdeplaner og detaljreguleringsplaner i Lillestrøm kommune. Vi består av to seksjoner, Byplan og Stedsplan, for tiden ca. 20 planleggere med variert fagbakgrunn. Vi samarbeider tett med tilgrensende fagområder i kommunalområde by- og stedsutvikling. Seksjon Stedsplan har ansvar for områder utenfor Lillestrøm, Strømmen og Kjeller, disse områdene har seksjon Byplan ansvar for.

Stillingene ligger til seksjon Stedsplan
Lillestrøm kommune har tre større tettsteder som i regional plan er utpekt til å ha stor vekst i framtiden; Sørumsand, Fetsund og Frogner. Tettstedene skal utvikles og fortettes med urbane kvaliteter, samtidig som tettstedenes ulike særpreg og identitet bevares. Fortettingstematikk og nybygging sett i sammenheng med jordvern vil være noen av utfordringene i framtiden. Store samferdselsutbygginger vil prege flere av tettstedene i Lillestrøm kommune. Seksjonen har stort fokus på å utvikle tettstedene med høyere kvalitet på offentlige områder, tilpasset estetikk, mer grønt og mennesket i fokus. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt. Vi er også opptatt av å stadig utvikle våre planprosesser med tanke på dialog og medvirkning, forutsigbarhet og kvalitet i planprosessen.

Søknadsfrist: 3. november 2021
Les mer og søk på stillingen via webcruiter

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 
Kontakt Tore Syvert Haga, tlf. 94 02 02 53

Arbeidsoppgaver
·         Delta i formingen av framtidas bærekraftige Lillestrømsamfunn
·         Behandle innsendte detaljreguleringsplaner, og gjennom dette sikre at kommuneplanens mål om attraktive tettsteder ivaretas
·         Sikre at viktige planfaglige hensyn tas i øvrige deler av kommunens saksbehandling
·         Delta i videreutviklingen av kommunens tjenester innenfor planlegging etter pbl. 
·         Prosjektledelse for komplekse og spennende områdereguleringsplaner kan være aktuelt 
·         Oppgaver vil tilpasses ut fra kompetanse, erfaring og interesse

Kvalifikasjoner
Vi er åpne for søkere med ulik fagbakgrunn, både arkitekter, byplanleggere, jurister, landskapsarkitekter og folk med andre planrelevante utdanninger oppfordres til å søke.
·         Relevant høyere utdanning og svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning i stillingen.
·         God kjennskap til plan- og bygningsloven er viktig. 
·         Det er behov for erfarne planleggere med lang erfaring, men også nyutdannede oppfordres til å søke. 

Personlige egenskaper
·         Du liker å sette deg inn i nye saker og nye områder 
·         Du bidrar i diskusjonene på seksjonen og avdelingen 
·         Du er strukturert og effektiv. 
·         Du skriver godt, forståelig og raskt 
·         Du synes planlegging og stedsutvikling er faglig interessant og spennende
·         Du liker å samarbeide (også på tvers av fagområder) og jobbe selvstendig 

Vi tilbyr
·         Interessante faglige utfordringer i et av Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
·         Mulighet til å bidra til en blågrønn og inkluderende by- og tettstedsutvikling
·         Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
·         Samarbeid med engasjerte og dyktige medarbeidere
·         Svært godt arbeidsmiljø
·         Fadderordning og opplæring
·         Gode pensjons- og forsikringsordninger
·         Fleksitid
·         Aktivt bedriftsidrettslag
·         Lønn etter avtale 

Kontaktperson
Tore Syvert Haga, Seksjonsleder Stedsplan
Planavdelingen, Kommunalområde By- og stedutvikling 
Mobil: 94 02 02 53 
www.lillestrom.kommune.no