Arealplanlegger – Lillestrøm kommune

Arealplanlegger/arkitekt/landskapsarkitekt – 2 stillinger utlyses. Stedsplan, Lillestrøm kommune – søknadsfrist 29.05.2022

Foto: Lillestrøm kommune lillestrom_kommune_oversiktsbilde

Arealplanlegger/arkitekt/landskapsarkitekt – 2 stillinger

Stedsplan, Lillestrøm kommune – søknadsfrist 29.05.2022

Lillestrøm kommune er landets 9. største kommune med ca. 90 000 innbyggere. Kommunen ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Tettstedene i kommunen opplever stor vekst, og har stort potensial for å øke sin attraktivitet. Lillestrøm kommune har store ambisjoner innen by- og tettstedsutvikling. Vi skal legge til rette for utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape attraktive og livskraftige tettsteder og lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte. Derfor øker vi nå bemanningen med to nye stillinger. 

Hvilke oppgaver som legges til stillingene avhenger i noen grad av hvem som får dem, det samme gjelder om stillingene graderes som senior-, over- eller avdelingsarkitekt/ingeniør. 

Planavdelingen har ansvar for utarbeiding og behandling av tematiske planer, områdeplaner og detalj reguleringsplaner i Lillestrøm kommune. Vi består av to seksjoner, Byplan og Stedsplan, for tiden ca. 25 planleggere med variert fagbakgrunn. Vi samarbeider tett med tilgrensende fagområder i kommunalområde by- og stedsutvikling.  

Innenfor seksjon Stedsplans ansvarsområde ligger større tettsteder som i regional plan er utpekt til å ha stor vekst i fremtiden,  Sørumsand, Fetsund og Frogner. Tettstedene skal utvikles og fortettes med urbane kvaliteter samtidig som tettstedenes ulike særpreg og identitet skal bevares.

Fortettingstematikk og nybygging sett i sammenheng med jordvern vil være noen av utfordringene. Seksjonen har stort fokus på å utvikle tettstedene med høyere kvalitet på offentlige områder, tilpasset estetikk, mere grønt og mennesket i fokus. Stillingene vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse der samhandling står sterkt. Vi er også opptatt av å stadig utvikle våre planprosesser med tanke på dialog og medvirkning, forutsigbarhet og kvalitet i planprosessen. 

Arbeidsoppgaver

- Delta i utformingen av framtidas bærekraftige Lillestrømsamfunn
- Arbeide med komplekse og spennende områdereguleringsplaner, også prosjektledelse kan være aktuelt
- Behandle innsendte detaljreguleringsplaner, og gjennom dette sikre at kommuneplanens mål om attraktive tettsteder ivaretas
- Sikre at viktige planfaglige hensyn tas i øvrige deler av kommunens saksbehandling
- Delta i videreutviklingen av kommunens tjenester innenfor planlegging etter PBL  

Oppgaver vil tilpasses ut fra kompetanse, erfaring og interesse. 

Kvalifikasjoner

Det er nødvendig med relevant høyere utdanning. Det kan være som arealplanlegger/by-regionplanlegger/arkitekt, men også eksempelvis landskapsarkitekt eller andre planleggerutdannelser.

Arbeidserfaring er en stor fordel, jo lengre jo bedre. Det er ønskelig med minst to års arbeidserfaring innen planleggingsfaget. Samtidig vil også søkere med kortere erfaring, og nyutdannede, bli vurdert. Søkere med lang erfaring vil bli vurdert for seniorstilling.
- Svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning i stillingen
- God kjennskap til plan- og bygningsloven er en forutsetning

Personlige egenskaper

- Du liker å sette deg inn i nye saker og nye områder
- Du bidrar i diskusjonene på seksjonen og avdelingen
- Du er strukturert og effektiv
- Du skriver godt, forståelig og raskt
- Du synes planlegging og stedsutvikling er faglig interessant og spennende
- Du liker å samarbeide (også på tvers av fagområder) og jobbe selvstendig 

Vi tilbyr

- Interessante faglige utfordringer i et av Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
- Mulighet til å bidra til en blågrønn og inkluderende by- og tettstedsutvikling
- Kompetanseutvikling
- Samarbeid med engasjerte og dyktige kolleger, også tverrfaglig
- Svært godt arbeidsmiljø
- Fadderordning og opplæring
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Fleksitid
- Aktivt bedriftsidrettslag
- Lønn etter avtale

Kontaktperson: Tore Syvert Haga, (+47)94020253

Søknaden sendes via webcruiter

Se utlysningen på webcruiter