NTNU: Stipendiat - planlegging for bærekraftige byer og tettsteder - UTLØPT

NTNU Institutt for arkitektur og planlegging har ledig stilling som Stipendiat innen Planlegging for bærekraftige byer og tettsteder. Søknadsfrist 8. mai

Foto: NTNU ntntu

Om NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her

Om stillingen

Vi har ledig stilling som stipendiat ved Institutt for arkitektur og planlegging for en periode på tre år uten arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for Arkitektur og Design.

Institutt for arkitektur og planlegging er en ledende kunnskapsutvikler innenfor arkitektur, planlegging og eiendomsutvikling. Fagkretsen inkluderer kunnskapsgrunnlag fra ingeniørvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. Gjennom undervisning og forskning bidrar instituttet til å utvikle klimanøytrale bygninger og byer, inkluderende bomiljøer som søker å sikre arkitektonisk kvalitet, estetisk opplevelse, refleksjon, trivsel og trygghet. Smart Cities er et internasjonalt innovasjonsmiljø ved instituttet som arbeider med klimaspørsmål og globale urbaniseringsprosesser.

Stipendiatstillingen skal arbeide med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for planlegging etter plan- og bygningsloven for å realisere ambisjoner om bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Metodene for stedsanalyser, som realistisk byanalyse og kvalitative analyser av romstruktur og stedskarakter, er basert på analyser av fysisk form. Det finnes også andre tilnærminger, som sosiokulturelle stedsanalyser. Alle disse etablerte metodene inkluderer i liten grad kunnskapsgrunnlaget som de store bærekraftutfordringene krever. Trusler fra klimaendringer og tap av naturmangfold utfordrer både de økologiske, sosial og økonomiske dimensjonene av bærekraft. Disse utfordringene må integreres i stedsanalyser og forslag til løsninger.
Du rapporterer til Instituttleder

Arbeidsoppgaver

- Dokumentere hvordan planleggingspraksis i norske kommuner håndterer bærekraftig stedsutvikling innenfor dagens lov og regelverk.
- Analysere de empiriske resultatene i lys av tverrfaglige teoretiske perspektiver for stedsutvikling og internasjonale erfaringer.
- Utvikle og presentere forslag til prinsipper og metoder for analyser og planlegging for differensiert bærekraftig stedsutvikling og foreslå nødvendige endringer i veiledningsmateriell og lovgrunnlag 

Kvalifikasjonskrav

- Du må ha en faglig relevant bakgrunn innen arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planlegging, by- og regionplanlegging, geografi eller liknende.  
- Utdanningsløpet ditt må tilsvare et femårig norsk studium, der 120 studiepoeng er oppnådd på masternivå. 
- Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. 
- Du må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram 
- Du må ha dokumentert kjennskap til planlegging etter den norske plan- og bygningsloven
- Ha god skiftlig og munlig framstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen og Forskrift for gradene philosophiae doctor (ph.d.) og philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges teknisk–naturvitenskapelig universitet (NTNU) for generelle kriterier for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

- Arbeidserfaring fra kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven
- Arbeidserfaring fra arbeid med stedsanalyser og stedsforming

Personlige egenskaper

- Strukturert tilnærming til eget arbeid og samarbeid med andre
- Evne til å samarbeide og skape resultater i samarbeid med andre disipliner
- Evnen til kritisk tenkning
Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

- spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
- åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
- gunstige vilkår i Statens pensjonskasse 
ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 491 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Ansettelsesperioden er 3 år uten pliktarbeid
For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet på Fakultet for arkitektur og design innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 
Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 

Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk. Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde
- CV, attester, vitnemål
- karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du ikke har fullført mastergraden må du levere en bekreftelse på at mastergradsoppgaven er levert.
- En kopi av masteroppgaven. Hvis du nylig har levert masteroppgaven, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen
- prosjektskisse
- forskningsplan
- publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid
- navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatane.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Terje Skjeggedal, tlf. 996 34 078, e-post terje.skjeggedal@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Desiree Brigg, e-post: desiree.brigg@ntnu.no 

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Søknadsfrist: 8. mai. 2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for arkitektur og design har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor design, kunst, arkitektur, by -og regionplanlegging, eiendomsutvikling og -forvaltning, samt tradisjonelt bygghåndverk. Fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Fakultet for arkitektur og design består av fire institutter samt en fakultetsadministrasjon. 

Søknad sendes via jobbnorge.no