Stipendiat i landskapsarkitektur ved UiT - UTLØPT

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag har ledig stilling som stipendiat i landskapsarkitektur i en periode på fire år. Søknadsfrist 03.10.22

Foto: UiT Våre-samarbeidspartnere

Om stillingen

Ved Kunstakademiet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som stipendiat i landskapsarkitektur. Kunstakademiet har et kreativt og produktivt arbeidsmiljø med per i dag 15 undervisere/forskere innenfor visuell kunst, skrivekunst og landskapsarkitektur.

Stillingen er knyttet til Landskapsarkitektstudiet, og stipendiaten vil, sammen med veiledere og samarbeidspartnere, bidra til å etablere et forskningsmiljø rundt landskapsarkitekturens rolle i forhold til håndtering av klimaendringer. Landskapsarkitektstudiet tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på arktiske/subarktiske forhold.

Landskapene høyt mot nord er i rask forandring og gjør det opplagt å studere hvordan naturlige og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem. Studiet har som mål å utdanne formsterke landskapsarkitekter som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt fra dette studieprogram vil du kunne bidra med ny kunnskap om hvordan vi kan formgi, videreutvikle og beskytte spesielt sårbare landskap.

Stillingen er ledig fra 01.01.23 og gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er Kunstakademiet i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. 

Om prosjektet

Landskapsarkitekten har blitt en viktig part i arbeidet med å finne løsninger for håndtering av overvann i byer, løsninger som både fremme opplevelseskvaliteter og sikre biologisk mangfold. Utsiktene til større nedbør og ustabilt vær som følge av klimaendringer gjør problemet påtrengende.

Dette gjelder spesielt for arktiske forhold, hvor klimaendringene skjer raskere enn gjennomsnittet. Her er håndtering av overvann også et spørsmål om håndtering av snø og frost i terrenget, noe som kompliserer problemstillingen betydelig. De spesielle klimatiske forholdene i Arktis gjør eksisterende løsningsmodeller utviklet i andre klima utilstrekkelige eller ubrukelige. Det er dermed behov for utvikling av landskapsarkitektoniske løsninger som tar utgangspunkt i de spesifikke klimatiske, økologiske og urbane forholdene i Arktis.

Prosjektet tar for seg kjernefag på landskapsarkitektprogrammet og vil direkte kunne støtte undervisning. Stipendiaten skal sammen med veiledere og samarbeidspartnere bidra til å etablere et forskningsmiljø rundt landskapsarkitekturens rolle i forhold til håndtering av klimaendringer.

Som en del av prosjektet planlegges konkrete forsøk i samarbeid med Tromsø kommune, Vann og avløp, som allerede har jobbet med et pilotprosjekt for håndtering av overvann i kaldt klima, men i hovedsak med fokus på de tekniske aspektene. Stipendiaten forventes å bidra til samarbeidet ved å utvikle et mer helhetlig perspektiv på problemstillingen, som inkluderer biologisk mangfold og opplevelseskvaliteter.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av professor i landskapsarkitektur, Thomas Juel Clemmensen
telefon:  47 77660547
e-post: thomas.j.clemmensen@uit.no 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i landskapsarkitektur. I tillegg vil erfaring fra landskapsarkitektonisk utviklingsarbeider innenfor stillingens forskningsområde og kunnskap om arktiske/subarktiske forhold være en fordel.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, da det forventes at man må levere avhandlingen på engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig.

Et søknadsbrev på maksimum to sider kreves. Brevet skal inkludere en beskrivelse av motivasjonen for det spesifikke prosjekt/forskningsområde.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Vi søker kandidater som blant annet har:
- Gode samarbeidsevner
- Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. 

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:
- Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

- Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.

- Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold  

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.   

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen:  arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi tilbyr

- Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
- Gode karrieremuligheter 
- Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger  
- Gode velferdsordninger  
- Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse  

Søknaden

Søknaden må inneholde:  
- Søknadsbrev med motivasjonsbeskrivelse (maksimum to sider)
- CV
- Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
- Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
- Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
- Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
- Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
- 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
- Dokumentasjon av masteroppgaven eller tilsvarende
- Dokumentasjon av andre landskapsarkitektoniske utviklingsarbeider eller vitenskapelige arbeider relevante for stillingen (maksimum fem eksempler)

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.   

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.   

UiT - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Søknadsfrist 3. oktober 2022
Arbeidsgiver UiT Norges arktiske universitet
Kommune Tromsø – Romsa
Omfang Heltid

Søk stillingen
Se også utlysningen via JobbNorge

UiT_Segl_Bok_Blå_CMYK