Utsatt: NLAs årsmøte 2020

04.jun kl 10.00 -04.jun kl 14.00

ÅRSMØTET 2020 utsettes fra 25. april, foreløpig til 4. juni 
Alle medlemmer vil motta invitasjon til å delta på Teams. Last ev. ned appen.

TID: Vi kommer tilbake til sted og tidspunkt, og om årsmøtet vil bli holdt som et fysisk møte.

FULLMAKTER, NY ORDNING:
Pga at årsmøtet 2020 sannsynligvis vil holdes online, bes fullmaktskjema sendt på epost til lokalavdelingens delagat til årsmøtet. Se epost fra lokalavdelingskontakten. Delegaten bes samle fullmaktene fra sin lokalavdeling og sende samlet som pdf til NLA på post@landskapsarkitektur.no    

SAKLISTE: 
Årsmøtesakene 2020
Sak 01 Konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer, tellekorps, redigeringsgruppe og referenter
Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 03 Godkjenning av fullmakter 
Sak 04 Presentasjon av nye medlemmer i 2019
Sak 05 Styrets årsmelding for 2019

Sak 06 Årsmeldinger fra lokalavdelinger, nemnder, utvalg og representanter:
Representanter:
Internasjonal delegat for IFLA World og IFLA Europe - Arkitekturmuseet - Arkitektur N v/landskapsmedarbeidere - Landskab v/NLAs repr. - Rådet for Byarkitektur i Oslo - Prosjektleder IFLA 2019
Komiteer, nemnder og utvalg: Medlemskapsnemnda - Utdanningskomiteen - Konkurransenemnda - Komiteen for etikk og tvister 
Lokavdelingene: Oslo/Akershus - Østfold - Hedmark og Oppland - Buskerud - Vestfold - Telemark - Agder - Rogaland -Hordaland - Sogn og Fjordane - Møre og Romsdal - Trøndelag - Nordland - Troms - Finnmark - Terra Forma, forening for landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved ILA/NMBU

Sak 07 Regnskap for 2019 - Resultatregnskap m/noter og balanse sendes medlemmene og legges fram på årsmøtet - Årsberetning 2019Revisjonsberetning for 2019 - Kontrollkomiteens rapport

Sak 08 Endring av vedtektene § 3.1 og 3.2 Studentrepresentasjon i NLAs styre og årsmøte, 2. g beh.
Sak 09 Styrets godtgjørelse for 2020 - 2021
Sak 10 Eget landskapsmagasin - formålsparagraf
Sak 11 Budsjett for 2020 m/rammebudsjett for 2021. Strategi og handlingsplan for 2020 - 2021
(Budsjettet sendes medlemmene og legges fram i årsmøtet.)
Sak 12 Valg 2020 
Sak 13 Årsmøte 2021. Høstkonferanse 2021

Årsmøtet er foreningens generalforsamling og er åpen for alle NLAs medlemmer. Alle ordinære medlemmer har stemmerett. Se vedtektene pkt 3.1 om Årsmøtet

FULLMAKTER: 
Hver lokalavdeling skal være representert på årsmøtet med en delegat. Delegaten kan ha med skriftlige/oversende som epost - fullmakter fra de av lokalavdelingens medlemmer som ikke kan være til stede på årsmøtet. Fullmakt kan sendes på e-post til lokalavdelingens utsending, som tar med utskrift til årsmøtet/samler epostene som et dokument. Fullmakter leveres inn/oversendes for registrering og opptelling, før årsmøtets start. Andre stemmeberettigede medlemmer (som ikke er delegater) kan disponere to fullmakter hver på årsmøtet.

UTGIFTSDEKNING: 
For årsmøtedelegatene/lokalavdelingsrepresentantene gjelder egne regler for utgiftsdekning for reise og overnatting i fb med årsmøtet. Ta kontakt med daglig leder dersom du savner informasjon.

Vedlegg til lokalavdelingenes årsmøter:
- Informasjonsbrev om årsmøtet inkl. info ang utgiftsdekning for delegater
- Mal for årsmelding fra lokalavdelingene for 2019
- Mal for protokoll fra lokalavdelingens årsmøte (2020)

Ansvarlig arrangør:
Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Josefines gt. 34, 0351 Oslo
Kontakt: Marit Hovi, daglig leder
T: 918 53 106
E: marit.hovi@landskapsarkitektur.no