Bærekraftig tettsteds- og byutvikling

Foto: KMD stm18

KMD Stortingsmelding 18 (2016-2017): Berekraftige byar og sterke distrikt (pdf 165 s, 20 MB)

Bylivssenteret /bylivsenteret.no/
- Bylivsenteret skal være en pådriver for at flere kommuner skal ta en mer aktiv rolle i egen, bærekraftig utvikling. NLA har en plass i Bylivssenterets Strategiske Råd, sammen med Kommunal- og mod.dep., Klima- og miljødep., Vegdirektoratet, Distriktssenteret, Norsk design- og arkitektursenter, Nettverk for fylkesplansjefer og Kommunene (2 repr.)

Last ned infohefte om Bylivssenteret (8 s.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.9.2013: Den grenseløse by. Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning -  Byforskning 2004-2012. (6.5 MB)

27.02.2013: Frokostseminar NAL 6.2
Innføring av BREEAM Communities i Norge
Skien Brygge - Pilotprosjekt for BREEAM Communities i Norge

----------------------------------------------------------------------

15.06.2012: Stortingsmelding 28: "Gode bygg for eit betre samfunn"    (120 sider)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB2012
er eit initiativ til å få i gang prosjekt som svar på dei viktigaste aktuelle utfordringane vi står framfor i byggesektoren i åra framover.

BB2012 skal vere ein arena med fokus på miljø for nyskaping og utvikling gjennom ulike konkrete byggeprosjekt, som kan formidle kompetanse på høgt nivå innafor dei aktuelle utfordringane, og yte bistand med organisering av arkitekttevlingar og med utforming av søknader om tilskot. Vidare skal vi bidra med formidling av informasjon og blest i samband med dei konkrete utfordringane og dei einskilde byggeprosjekta. BB2012 er og ein del av klimaarbeidet i Møre og Romsdal Fylke.

Prosjekt innafor BB2012 kan verte viktige konkrete resultat av kommunane sitt klimaarbeid, og "utstillingsvindauge" for nyskaping og innovasjon for framtidig bygg og bustadutforming. Dei som er i forkant med gode prosjekt vil og stå fremst i køen når tilskot skal fordelast.
Konferanse i mars i samband med prosjektet er under førebuing.
Desse er medverkande:

Med venleg helsing Interimstyret for BB2012 v/Sekretariat og prosjektleiing:
Møre og Romsdal Arkitektforening v/sekr. Magne Bergseth
Klikk her for å laste ned flygar
Les også artikkelen Water Treatment Facility Disguised as a Park

’Den grænseløse by’ er temaet for den forskning, der blev udført i Center for Strategisk