Du er her: Forsiden Artikler 2019 DiBK gjør helomvending angående landskap

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: ulsteinarena.no

DiBK gjør helomvending angående landskap

01.02.2019 | MV

Etter at Statens byggeskikkpris, forvaltet av Husbanken, ble nedlagt i 2016, ble det etablert en ny pris: Statens Byggkvalitetspris i 2018, med DiBK som sekretariat for KMD. Men noe ble borte på veien. Landskapsarkitektur var ikke med i statuttene og det var ikke med landskapsarkitekt i juryen, kun vara. Var det en slags kompensasjon å oppnevne to varamedlemmer for landskapsarkitektene?

Varamedlemmene Arne Smedsvik og Mari Bergset sendte 23. januar et brev som sammenfattet en del betenkeligheter de hadde til Statens pris for byggkvalitet. De hadde tidligere uttrykt synspunktene både i plenum ved oppstart av juryarbeidet og som svar på utkast til årets utlysning. Sistnevnte kom det ikke respons på. De skrev et sammenfattende brev og varslet om at de ville trekke seg fra juryen.

Samtidig sendte NLAs president Rainer Stange inn klage, med forslag til forbedring av statuttene.
31. januar kom så svarbrevet fra Direktoratet for byggkvalitet, hvor de legger seg flate: Departementet (KMD) gir tilbud om fast plass i juryen for landskapsarkitekt MNLA Mari Bergset.
Statuttene derimot er vedtatt av departementet og ligger fast i treårsperioden, med unntak av to variable kriterier som endres årlig: temaet og samt årstall for når bygget må være ferdigstilt.

Fra bygg til byggverk: Statens pris for byggkvalitet - og helhetlig arkitekturforståelse
Det opprinnelige forslaget om «Beste bygg» ble etter innspill fra Bergset endret til «beste byggverk». «Byggverk er bygning, konstruksjon eller anlegg. Dette begrepet dekker derfor både bygninger og omgivelser» … videre at «Byggkvalitet er i prisen definert som kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene.»
Byggeprosjekt hadde kanskje vært enda mer inkluderende og forståelig?

Uansett forsikrer DiBK at «Sekretariatet vil arbeide videre for at vi i de gjenværende utlysningsperiodene tydeliggjør den landskapsfaglige dimensjonen i kommunikasjn av prisen.»

1. februar mottok NLA svarbrev fra KMD på presidentens innspill til statutter:
Statuttene vil kun endres ved starten av en ny oppnevningsperiode. - «Departementet verdsetter NLAs innspill, som vil bli vurdert mot slutten av oppnevningsperioden, når vi vurderer behovet for endringer for neste oppnevningsperiode. (…) Sekratariatet vil i de gjenværnde utlysningsperiodene arbeide videre for å kommunisere best mulig at prisen vektlegger bygningers samspill med omgivelsene, slik at vi får inn et mangfold av kandidater som gjenspeiler helheten NLA poengterer»

Fra utlysingen
Statens pris for byggkvalitet lyses i 2019 ut for andre gang. Denne gangen er Direktoratet for byggkvalitet særlig på jakt etter gode transformasjonsprosjekter, der bygninger og områder er endret og har fått nytt liv.
Fristen for innsending av kandidater er 15. mars.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape