Kulturhagene på Ringerike

Ringerike er et verdifullt naturhistorisk område og kjennetegnes av skogkledde åser, store innsjøer og buktende elver, av et rikt kulturlandskap med spredte kirker, gravhauger og eplelunder. I syd flater landskapet ut til de fruktbare jordbruksområdene hvis opphav kan tilskrives de store marine avleiringene fra istiden. Det er her prosjektet starter. Ringerike er imidlertid i vekst. Ny utbygging og en stadig mer ekspansiv landbrukspraksis står i konflikt. Og denne konflikten truer ikke bare økosystemet, vannet og jordens helse, men også områdets skala og identitet.

Foto: Sarita Poptani. 1_View_Sarita Poptani

Som et alternativ forsøker dette prosjektet å se potensialet i landskapsmønstre for å føre fram en ny utvikling og styrke lokal identitet og økologi. Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen brukes som katalysator for en sekvens av rurale prosjekter. Ut fra en helhetlig strategi formes tre regenerative hager med formål om å styrke det sosiokulturelle engasjementet i området. Prosjektet foreslår at nasjonale initiativ som Pilegrimsleden kan overgå sine programmatiske mål og inspirere til forbedring og feiring av landskapet. Ved innhenting av materialer fra stedet og analytiske verktøy, utvikler prosjektet en overordnet strategi, et førende bilde, og peker ut fem territorielle karakterer som skal styrkes: The Limestone Veil, The Mosaic Islands, The Meander Ghosts, The Ravine Hem, og The RipplingTerraces. Disse karakterene har spesifikke økologiske og romlige kvaliteter som må framheves for at dalen skal få økt biologisk mangfold og større oppmerksomhet om vannveiene.  

Guiding image 1-50000 A1
Landskapsstrategi: Pilegrimsleden vever fem territoriale karakterer sammen til et førende bilde.
 

Gjennom turer i området, fotografier, skisser og romlige modeller, utforsker prosjektet de atmosfæriske kvalitetene ved disse landskapsmønstrene. Fra The Limestone Veil, The Mosaic Island og The Meander Ghosts, blir kalksteinens grovhet, mangfoldet av gjerder og sirkulære ansamlinger av bjørk omtolket gjennom grafisk trykk. Disse materialene blir deretter gjenbrukt for å forme atmosfærene i selve hagene.  

Hagen The Limestone Veil ligger der de lagdelte kambro-siluriske bergartene har foldet seg og skapt lange skogkledde høydedrag blant jordbruksslettene. Med nye rekker av trær, vidstrakte enger, kalksteinsvegger og en nylig filtrert bekk, framhever hagen opplevelsen av å passere gjennom disse skoglendteplassene.  Hagen styrker skogens ytterkant, behandler landbruksavrenning og tilbyr den første gaven, «Pilgrim's Fountain.» Friskt vann sildrer i en kalksteinsrenne og markerer inngangen til dalen, før pilegrimsleden fortsetter til neste møte. 

Limestone plan 1-200
Detaljplan: Pilegrimsfontenen og rekker av poppel ved hagen The Limestone Veil. 
 

Hagen The Mosaic Islands ligger på en bølgende halvøy, definert av en mosaikk av vegeterte tomtegrenser og grøfter. Hagen er et nettverk av frukttrær og bærbusker som intensiverer opplevelsen av å bevege seg gjennom et landskap med delvis lukkede rom, og tilbyr samtidig vindfang og tilflukt blant jordbruksmarkene. En er invitert til å plukke fruktene, helt til man når den nedsunkne «Fruiticum Plaza», hvor trinnene ved enden av plassen tilbyr et sted for å samles og nyte en frokost av frukt og bær.  

Mosaic section 1-200
Detaljsnitt: Den sunkne «Fruiticum Plaza» ved hagen The Mosaic Islands.
 

Det siste møtet, «The Garden ofthe Meander Ghosts», ligger på elveleiet der spor av tidligere meandere manifesterer seg som radielle stier og flommønstre. Disse «åndene» avslører seg som flekker av myr og våteng på en marks laveste punkter, og skaper til sammen en park for tilføring av grunnvann. Mellom lysninger i sivet skaper plattformer av tre steder for kontemplasjon, «The Pilgrim's Pier» tilbyr en gave i form av tid, mens høsten slåttonn kan bli en årlig begivenhet for både lokale og besøkende. 

Meander 1-A1
Landskapsintervensjon: Felt med myr og gress ved hagen The Meander Ghosts. 
 
 

The project addresses the clayland settlement of Ringerike in response to pressures of suburbanisation and exhaustive agricultural practices. It uses the Gudbrandsdalen Pilgrim’s Route to conceive a territorial strategy and three regenerative gardens, addressing identity and ecology within the valley. By identifying distinctive landscape features, the project points out which entities should be preserved to develop the valley into a more biodiverse and water-sensitive place.  

By intensifying the spatial and ecological qualities of each landscape feature, the project creates a sequence of atmospheric gardens along the pilgrim’s way. At the Limestone Veil, the Pilgrim’s Fountain offers the gift of water, whilst improving the forest’s edge. On the Mosaic Islands, the Fruiticum Plaza offers a breakfast of fruit whilst providing windbreak and refuge. At the Meander Ghosts, the Pilgrim’s Pier offers the gift of reflection, whilst recharging the groundwater.  

Finally, the project sees potential in landscape patterns to contain new urbanism and strengthen local identity and ecology. And it calls for national initiatives like the Pilgrim’s Route to exceed their programmatic goals, to inspire landscape improvement and celebration. 

 

Ringerike – fra istid via antropocen, med landskapsmønstre til tre regenerative hager, Sarita Poptani. Masteroppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, AHO, 2022. 

Oppgaven kan leses på: https://hdl.handle.net/11250/3048087