Om NLA - om organisasjonen - om medlemskap

11.09.2023 | NLA

Norwegian Association of Landscape Architects - grunnlagt 23. november 1929

Foto: Foto: Anne Guro Røsæg, fra v. Birgitte Hellstrøm, Rebecca Engh, Pål Dixon Sandberg, Else Dybkjær, Amir Hassanbeygi, Åsfrid Fagervik, Martin Steinbekken Styret i NLA_Anne Guro Røsæg

Norske landskapsarkitekters forening

- er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra svært naturlig til svært urbant landskap.

NLAs årshjul
Illustrert årsmelding for 2022

- NLA skal være en relevant medlemsorganisasjon for alle landskapsarkitekter 
- NLA skal bidra til utviklingen av faget landskapsarkitektur 
- NLA skal bidra til at landskapsarkitektur får en større plass i samfunnsutviklingen 
- NLA skal stå i spissen for kommunikasjon av faget, og skal inspirere og oppfordre til økt kommunikasjon av faget.

Handlingsprogram 2023

 1. Utgi årbok 2023 i 2.kvartal 2023, slik at utgivelsen i 2024 kan gjøres i 1. kvartal 2024 2.
 2. Gjennomføre fagdag 2023 i samarbeid med lokalavdelingen NLA Oslo/Akershus, 22. april
 3. Dele ut landskapsarkitekturprisen 2023 høsten 2023
 4. Gjennomføre høstarrangement. Vurdere om arrangementet kan gjennomføres på andre måter enn konferanse, f.eks som debatt og gjerne koblet til en av markørsakene.
 5. Gjennomføre 4-6 gratis digitale lunsjarrangementer med relevante tema for medlemmene. Dette utføres som «pilot» på enklere faglige arrangementer med mål om å bidra til inspirasjon, faglig utvikling og nettverksbygging.  (Innspill til prioriterte tema mottas)
 6. Gjennomføre prosess med rekruttering og ansettelse av ny daglig leder (100%) og rådgiver (50% prosjektstilling), jf. egen sak 11 Rekruttering.
 7. Bidra til å opprette ressursgrupper/nettverk av landskapsarkitekter for ide- og informasjonsutveksling og som eventuelt kan bidra til konkrete oppgaver for foreningen. I første omgang (2023) foreslås en gruppe for de unge og en for landskapsarkitektene som ikke lenger er yrkesaktive. 
 8. Følge opp kommunikasjonsstrategien ved å:  a. Synliggjøre budskapet om at landskapsarkitekter jobber med «Våre hverdagslandskap» gjennom å prioritere utvalgte markørsaker og utføre tiltak i tråd med medieplan. Det innebærer blant annet å forberede materiale til nasjonale og lokale medierigger og bistå med rådgivning og tilpasning av saker lokalt. b) Legge til rette for rullerende ansvar i lokallagene for innlegg på Instagram om unike møteplasser i sin region c) Vurdere alternativer for et enklere og enhetlig navn på foreningen til daglig bruk og ekstern kommunikasjon som gjør NLA mer tilgjengelig for omverdenen. 
 9. Vurdere kriterier for medlemskap i NLA, med bakgrunn i NALs vedtak 17.juni 2022 om opptak av kandidater med master i landskapsarkitektur. Vurdering og eventuelt forslag legges fram på årsmøtet i 2024.
 10. Delta i arkitekturpolitisk nettverk og påvirkning overfor myndigheter og politikere. Delta på Arendalsuka i samarbeid med Arkitektbedriftene/nettverket.
 11. Bidra med høringsuttalelser i dagsaktuelle, relevante og prinsipielt viktige saker (både sentralt og lokalt).
 12. Følge opp tidsskriftavtalen og ha tettere dialog med NLAs fagråd til det nye fagtidsskriftet «Arkitektur» og til ny nettportal arkitektur.no. Evaluere utviklingen og behov for tiltak i forbindelse med evalueringsmøte med redaktøren november 2023 og fram mot årsmøtet i 2024.
 13. Ha årlig kontakt med studiestedene for landskapsarkitekter ved NMBU, AHO og UiT både for kontakt med landskapsarkitektstudentene og om utvikling av studiet. Opprettholde faglig dialog med NTNU. 
 14. Utvikle rapport om sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen,  a) Bidra til å ferdigstille en norsk rapport b) NLA har sammen med den danske foreningen (DL) og svenske foreningen (SA) også søkt om midler fra IFLA Europe til et internasjonalt prosjekt med mål om å utvikle en engelsk rapport om «Circular economy in Landscape Architecture». 
 15. Utvikle en klima- og miljøpolitisk plattform/klimastrategi forankret i IFLAs Climate Action Commitment som tydeliggjør NLA sine oppgaver og standpunkt i klimaarbeidet 
 16. Delta i internasjonalt samarbeid og aktuelle arrangementer og møter 
 17. Oppgradere NLAs nettsider og ferdigstille landskapsatlas
 18. Videreutvikle medlemsregisteret
 19. Bidra i programkomiteen til FAGUS sitt 20-års jubileum/Grønn Galla
 20. Følge opp plantedatabasen i samarbeid med FAGUS
 21. Delta i nasjonal arbeidsgruppe for bedre uterom i skoler og barnehager. 

Flere av punktene i handlingsprogrammet for 2023 videreføres i strategien for de neste tre årene.

Strategi og handlingsplan 2024-2026

NLA vil prioritere følgende satsingsområder/hovedaktiviteter i perioden 2024-2026:

 1. Årlig produsere og gjennomføre de tre store aktivitetene årbok, fagdag og landskapsarkitekturprisen. Jevnlig evaluere og vurdere videreutvikling av disse.
 2. Gjennomføre flere mindre faglige arrangementer og kurs for medlemmene som bidrar til faglig utvikling, nettverksbygging og synliggjør landskapsarkitektenes bredde i fag og ulike roller i samfunnsutviklingen. 
 3. Videreutvikle kommunikasjonsstrategien og videreføre tiltak basert på oppnådd effekt. 
 4. Delta i høringer og drive mer påvirkning overfor myndigheter og politikere. 
 5. Bidra til å utvikle og synliggjøre gode forbildeprosjekter/-prosesser som får fram landskapsarkitektens kompetanse og forslag til løsninger for å møte framtidens utfordringer.
 6. Jobbe for å få flere landskapsarkitekter i det offentlige
 7. Vurdere nye aktiviteter og samarbeid med andre aktører som kan gjøre landskapsarkitektens kompetanse lettere tilgjengelig for offentlige og private aktører, og bidra til framtidige inntekter for foreningen.
 8. Evaluere utviklingen av fagets plass i NALs nye publikasjon «Arkitektur», og på nettportalen www.arkitektur.no og videreutvikle NLAs egne nettsider i forhold til dette.
 9. Samarbeide tettere med studiestedene og se på mulige samarbeidsprosjekt.
 10. Bidra til å utvikle bedre informasjonsmateriell som synliggjør og markedsfører landskapsarkitektutdannelser. 

Artikkel «Fra NLAs årsmøte 2023»

NLA er tilsluttet IFLA International Federation of Landscape Architects og IFLA Europe

IFLAs definisjon på landskapsarkitektens rolle