Tiltaksplan for ville pollinerende insekter, frist for innspill 8. januar 2021 

Foto: Mona Vestli IMG_1567

Avinor, Forsvarsbygg, Jernbanedirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (med bidrag fra Statsbygg), Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen Vegdirektoratet, har utarbeidet forslagene til tiltak. 

Klima- og miljødepartementet mottok våren 2020 et forslag til tverrsektoriell tiltaksplan for ville pollinerende insekter (vedlagt). Forslaget til tiltaksplan er utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet for å følge opp den nasjonale pollinatorstrategien fra 2018. Klima- og miljødepartementet jobber nå med ferdigstillelse av planen med sikte på lansering våren 2021. I den forbindelse inviteres medlemmene av pollinatorforum og andre relevante aktører til å komme med innspill til tiltakene i utkastet til tiltaksplan. 

Innspill sendes til postmottak@kld.dep.no senest 8. januar 2021. 

For mer om bakgrunnen for tiltaksplanen og situasjonen for pollinerende insekter, vises det til den nasjonale pollinatorstrategien. Den kan leses her: Nasjonal pollinatorstrategi 

Last ned 
Faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinerande insekt
Forslag til tverrsektoriell tiltaksplan for ville pollinerende insekter
Invitasjon til å komme med innspill
Felles politisk plattform 2020-2021
NLAs høringssvar