Om NLA - om organisasjonen - om medlemskap

10.06.2022 | NLA

Norwegian Association of Landscape Architects - grunnlagt 23. november 1929

Foto: Anne Guro Røsæg – NLAs styre i Larvik september 2021, fra v. Bendik Torp, Birgitte Helstrøm, Pål Dixon Sandberg, Martin Steinbekken, Amir Hassanbeygi NLA styret5_Foto Anne Guro Røsæg

Norske landskapsarkitekters forening

- er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og å ivareta standens interesser. Landskapsarkitektprofesjonen er delvis overlappende og tett knyttet opp til arkitektprofesjonen med hensyn til metodiske tilnærminger ved planlegging og prosjektering av fysiske omgivelser på alle plan- og detaljeringsnivå, men har en dypere forankring og spisskompetanse knyttet til planlegging, formgivning og prosjektering av alle typer landskap fra svært naturlig til svært urbant landskap.

NLAs årshjul
NLAs årsmelding 2021

Følgende visjon legges til grunn for NLAs arbeid de neste årene

- NLA skal være en relevant medlemsorganisasjon for alle landskapsarkitekter
- NLA skal bidra til utviklingen av faget landskapsarkitektur
- NLA skal bidra til at landskapsarkitektur får en større plass i samfunnsutviklingen
- NLA skal stå i spissen for kommunikasjon av faget, og skal inspirere og oppfordre til økt kommunikasjon av faget.

Handlingsprogram 2022

 1. Utgi årbok 2022
 2. Gjennomføre fagdag 2022 i samarbeid med lokalavdelingen NLA Trøndelag, 29. april.
 3. Dele ut landskapsarkitekturprisen 2022 i forbindelse med høstarrangement.
 4. Gjennomføre høstkonferanse under OAT 2022 med tema «Oppdrag: Nabolag». Utdeling av landskapsarkitekturprisen.
 5. Forberede ny bemanning i sekretariatet; gå gjennom og vurdere fordeling av eksisterende og nye oppgaver, avklare innhold i og utlyse 50 % prosjektstilling over tre år, forberede utlysning av daglig leder.
  Endret bemanning og utlysninger må ses i sammenheng med forslag til kommunikasjonsstrategi og satsing på nye tiltak, behov for innsats i felles arkitekturpolitisk plattform og behov synliggjort av konkurransekomiteen, samtidig som sekretariatet skal inneha tilstrekkelig faglig kompetanse.
 6. Følge opp forslag til kommunikasjonsstrategi, jf egen sak i årsmøtet ved å:
  • a) Styrke medlemmenes kompetanse om kommunikasjon slik at de samlet bidrar til at landskapsarkitekturen får en større plass i samfunnet. Det innebærer blant annet å gi økonomisk støtte til medlemmer som deltar på skrivekurs, medie- og annen kommunikasjonstrening.  
  • b) Prioritere og konkretisere nye tiltak, blant annet definere oppgaven til en tenketank og forberede opprettelse av denne
  • c) Samarbeide med podcasten «Våre steder»
 7. Delta i arkitekturpolitisk nettverk og påvirkning overfor myndigheter og politikere.
 8. Styrke synligheten av landskapsarkitektens rolle innenfor planlegging på ulike nivå i det offentlige og private, gjennom å synliggjøre landskapsarkitektens kompetanse og betydning. Bidra med høringsuttalelser i dagsaktuelle, relevante og prinsipielt viktige saker.
 9. Samarbeide med NAL og NIL i prosessen med omlegging av NALs publikasjoner fra 2023 ved å gi konkrete innspill fra NLA til det nye fagtidsskriftet «Arkitektur» og til ny nettportal arkitektur.no.
 10. Samarbeide med FAGUS og NMBU om opprettelsen av digital plantedatabase. Vurdere NLAs rolle med hensyn til mulig eierskap og styreplass.
 11. Ha årlig kontakt med studiestedene NMBU og AHO, både for kontakt med studentene og om utvikling av studiet. Møte NTNU vedr ev. opprettelse av studium i landskapsarkitektur.
 12. Oppgradere NLAs nettsider med landskapsatlas (igangsatt)
 13. Digitalisere medlemsregister (sommerjobb – student)

  Forslaget til kommunikasjonsstrategi (sak 8) bekrefter verdien av å opprettholde aktiviteter, men i tillegg øke bredden av tiltak og aktivitet. NALs publikasjoner er i endring. Fra 2023 vil kun tidsskriftet «Arkitektur» bli utgitt som papirutgave, mens nettportalen arkitektur.no vil formidle stoff som i dag publiseres i Arkitektnytt. Denne endringen vil kunne bidra positivt til både eksterne og interne kommunikasjonsmål og kan derfor påvirke NLAs prioritering av kommunikasjonstiltak de neste årene. Dette må følges opp og vurderes nærmere mens utviklingen pågår.

  Flere av punktene i handlingsprogrammet for 2022 videreføres i strategien for de neste tre årene.

Strategi og handlingsplan 2023-2025

NLA vil prioritere følgende satsingsområder/hovedaktiviteter i perioden 2023-2025:

 1. Årlig produsere og gjennomføre de tre store aktivitetene årbok, fagdag og landskapsarkitekturprisen. Jevnlig evaluere og vurdere videreutvikling av disse.
 2. Følge opp kommunikasjonsstrategien ved å:

  a) Styrke medlemmenes kompetanse om kommunikasjon slik at de samlet bidrar til at landskapsarkitekturen får en større plass i samfunnet.
  b) Opprette en «Tenketank» og legge til rette for økt aktivitet i organisasjonen gjennom denne.
  c) Satse mer på markedsføring, sosiale medier og deling.
  d) Videreutvikle NLAs hjemmeside

 3. Fortsette samarbeid i arkitekturpolitisk nettverk og påvirkning overfor myndigheter og politikere.
 4. Styrke synligheten av landskapsarkitektens rolle innenfor planlegging på ulike nivå i det offentlige og private ved å delta i høringer, skrive kronikker og gi innspill til politikere.
 5. Evaluere utviklingen av fagets plass i NALs nye publikasjon fra 2023 «Arkitektur», og på nettportalen www.arkitektur.no – som erstatning for publisering i Arkitektnytt.
 6. Samarbeide med studiestedene ved (minst) en årlig kontakt med studenter og ledelse ved instituttene ved NMBU og AHO. Bistå i å etablere landskapsarkitekturstudium på NTNU.
 7. Øke medlemmenes kompetanse med kurs/webinar
 8. Følge opp temaet «BIM for landskap»
 9. Utvikle en klima- og miljøpolitisk plattform som tydeliggjør NLA sine standpunkt.

NLA er tilsluttet IFLA International Federation of Landscape Architects og IFLA Europe
IFLAs definisjon på landskapsarkitektens rolle