Vedtekter og regler

Foto: NLA vedtekter

1. NAVN - STATUS - FORMÅL

1.1 Organisasjonens navn er Norske landskapsarkitekters forening. Dens initialer er NLA.

1.2 Foreningen er en yrkesorganisasjon som bygger på personlig medlemskap. Den er tilsluttet International Federation of Landscape Architects (IFLA) og IFLA Europe (IFLA ER). Foreningen kan etter årsmøtevedtak stå tilsluttet andre organisasjoner. 

1.3 Foreningen har som formål å virke for utviklingen av landskapsarkitektur og hagekunst og ivareta standens interesser.

2. MEDLEMSKAP

2.1 Ordinære medlemmer

2.1.1 Som ordinære medlemmer kan opptas:
a) Landskapsarkitekter med bestått avgangseksamen fra et utdanningsprogram godkjent av NLA. Godkjenningen er basert på IFLAs Charter for Landscape Architectural Education.
b) Personer som ikke oppfyller kravene i pkt. a), men som kan dokumentere kvalifikasjoner tilsvarende de som oppnås på et utdanningsprogram godkjent av NLA.

2.1.2 Ordinært medlemskap kan bare innehas i ett land. For utenlandske statsborgere opphører medlemskapet i NLA ved bosetting utenlands, med mindre det i vedkommende land ikke er nasjonal landskapsarkitektforening.

2.1.3 Ordinære medlemmer har rett til å bruke betegnelsen medlem av Norske landskapsarkitekters forening forkortet MNLA, sammen med tittelen landskapsarkitekt.

2.1.4 Ordinært medlemskap er gyldig når NLA har mottatt søknad med bekreftelse på bestått studium.

2.2 Studentmedlemmer

2.2.1 a) Faste studerende ved studieretning Landskapsarkitektur fra utdanningsinstitusjon godkjent av NLA, kan bli studentmedlem av NLA. Studentmedlemskapet går over til ordinært medlemskap ved første årsskifte etter avsluttet studium med mastergrad, såfremt studiet er bestått.

2.2.1 b) Landskapsarkitektstudenter på mastergradsnivå ved andre lærersteder kan etter søknad bli studentmedlem. Overgang til ordinært medlemskap kan søkes NLA etter fullført studium.

2.2.2 Studentmedlemmer har ikke ordinær stemmerett og kan ikke bruke foreningens initialer.
Studentmedlemmer kan velges til komiteer, nemnder og utvalg, og gis i slike tilfeller stemmerett i den aktuelle komité, nemnd og utvalg.

2.3 Æresmedlemmer

Til æresmedlemmer kan inviteres personer som har gjort seg fortjent til å bli hedret av NLA.
Invitasjonen kommer i stand etter enstemmig innstilling fra styret til årsmøtet, og må vedtas med 3/4 flertall. Innstillingen tas opp til skriftlig votering uten forutgående debatt. Æresmedlemmene har alle vanlige rettigheter i foreningen.

2.4 Opptak av medlemmer

2.4.1 Søknad om medlemskap etter vedtektenes pkt. 2.1.1 a) avgjøres av styret. Øvrige søknader avgjøres av styret etter innstilling fra medlemskapsnemnda. Opptak av medlemmer refereres for årsmøtet. Er det dissens, fremmes saken for årsmøtet. For årsmøtets godkjennelse kreves 2/3 flertall.

2.4.2 Medlemskapsnemnda kan sette i gang de undersøkelser som den finner nødvendig i forbindelse med en søknad.

2.5 Medlemmenes rettigheter og plikter

2.5.1 Alle medlemmer har rett til å bli holdt orientert om NLAs virksomhet og medlemstilbud.

2.5.2 Alle medlemmer har rett til å søke bistand i NLA når det gjelder faglig begrunnede spørsmål om etikk og tvister.

2.5.3 Ethvert medlem plikter å rette seg etter NLAs vedtekter og regler, herunder NLAs etiske regler, samt øvrige bestemmelser som vedtas av NLA.

2.6 Kontingent

2.6.1 Kontingenten for medlemskap i NLA blir hvert år fastsatt av årsmøtet i forbindelse med budsjettbehandlingen.

2.6.2 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, kan med en - 1 - måneds varsel gjennom rekommandert brev strykes fra medlemslisten. Tidligere medlemmer kan ikke oppnå medlemskap på ny uten å ha betalt eventuell skyldig kontingent for den tid de har stått som medlem tidligere. Den som skylder kontingent for forrige år, har ikke stemmerett på årsmøtet.

2.6.3 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

2.7 Medlemskapets opphør

2.7.1 Medlemskapet opphører ved egen utmelding eller eksklusjon.

2.7.2 Utmelding må sendes NLA skriftlig og er gyldig fra førstkommende kvartal. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.

2.7.3 Advarsel eller påtale kan gis av styret etter innstilling fra komitéen for etikk og tvister. Årsmøtet kan etter motivert innstilling fra komitéen for etikk og tvister og styret med 2/3 flertall vedta eksklusjon av medlem som ikke oppfyller de krav som medlemskapet innebærer.

2.7.4 Før styret behandler saken, skal innstillingen fra komitéen for etikk og tvister forelegges vedkommende medlem for uttalelse. Begrunnet avgjørelse sendes snarest i rekommandert brev til vedkommende.

2.8. Etiske regler - tvister - appellrett

2.8.1 Årsmøtet gir etiske regler for foreningens medlemmer. De etiske regler inngår i foreningens vedtekter.

2.8.2 Retningslinjer for forholdet mellom landskapsarkitekter er gitt i foreningens etiske regler. Tvister mellom kollegaer behandles i henhold til de etiske regler.

2.8.3 En avgjørelse truffet av komitéen for etikk og tvister, styret eller årsmøtet kan innen 2 måneder etter at den er meldt partene, innankes for en appellrett. Appellretten består av to landskapsarkitekter MNLA og en jurist, og oppnevnes av styret. Enhver tvistesak behandles konfidensielt.

3. FORENINGENS LEDELSE

3.1 Årsmøtet

3.1.1 Årsmøtet er foreningens høyeste ledelse.

3.1.2 Ordinært årsmøte holdes innen 1. april og innkalles med en - 1 - måneds varsel. Sammen med innkallingen skal valgnemndas innstilling foreligge. Saksliste gjøres kjent innen åtte - 8 - dager før årsmøtet.

3.1.3 Årsmøtet ledes av ordstyrer.

3.1.4 Dersom mindre enn 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer deltar i møtet, skal det holdes nytt årsmøte om det blir krevd av minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer innen 14 dager etter at referat fra årsmøtet er meddelt medlemmene. Vedtak fattet av nytt årsmøte er endelige.

3.1.5 Årsmøtet skal behandle:
a) konstituering av årsmøtet og valg av ordstyrer etter forslag fra styret
b) presentasjon av nye MNLA
c) årsmelding fra foreningens styre
d) årsmelding fra faste nemnder, utvalg, representanter og lokalavdelinger
e) regnskap og revisjonsanmerkninger
f) valg av tillitsmenn

Valgnemnda har forslagsplikt og stemmeberettigede medlemmer forslagsrett til alle tillitsverv i foreningen. Medlemmene er pliktige til å ta imot valg, men kan nekte gjenvalg i like lang tid som de har fungert. Alle valg på styremedlemmene skal være skriftlige, andre valg når det blir krevd med simpelt flertall.
Avvikende forslag til leder må sendes skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtet og gjøres kjent for medlemmene sammen med sakslisten. Dersom ingen leder oppnår absolutt flertall ved første votering, skal omvalget være bundet til de to kandidater som fikk flest stemmer ved første votering.

g) budsjett for inneværende år
h) handlingsplan med økonomiske rammer for det kommende år
i) valg av møtested for neste årsmøte etter forslag fra styret
j) andre saker som er ført opp på sakslisten

3.1.6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med 14 dagers varsel. Det skal innkalles når det blir krevd av styrets leder, styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Møtet kan behandle saker som er oppført på sakslisten, som skal følge innkallingen til møtet.

3.1.7 Fullmakter
Fraværende medlemmer kan delta i avstemningene under årsmøtet ved å gi fullmakt til et stemmeberettiget medlem. Fullmakten utstedes i to eksemplarer, det ene skal være levert til styret før møtet, det andre beholdes av fullmaktsinnehaveren. Generelt kan ingen disponere mer enn to fullmakter, men valgte utsendinger fra lokalavdelingen kan ha fullmakt fra flere av avdelingens medlemmer.

3.1.8 Studentrepresentant 
Studentrepresentant for landskapsarkitektlagene ved studiesteder med godkjent masterstudium har rett til å delta på årsmøtet med en (1) valgt representant fra hvert studium. Representanten har stemmerett.

3.1.9 Uravstemning 

Uravstemning blant foreningens medlemmer skal avholdes når det blir krevd av styrets leder, styrets flertall eller minst 1/10 av foreningens stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtet gir reglement for uravstemning. Avstemningsresultatet er ikke bindende for årsmøtet, unntatt i det tilfelle som omhandles av punkt 6, og kan innankes for ekstraordinært årsmøte etter punkt 3.1.6.

3.2 Styret

3.2.1 Foreningen ledes av et styre med seks (6) medlemmer; president, visepresident og fire (4) styremedlemmer.
Presidenten velges for to år. Alle øvrige styremedlemmer velges for to år. Halvparten av styremedlemmene skal være på valg hvert år.

3.2.2 Styret har den administrative myndighet i alle saker som ikke ved vedtak eller reglement er tillagt andre organer. Saker som avgjøres uten å bli lagt frem for foreningen, skal ved første anledning refereres for medlemmene.

3.2.3 Studentlagene ved norske studiesteder i landskapsarkitektur med godkjent masterstudium har rett til å delta på styremøtene med en (1) valgt representant fra hvert studium. Representantene har stemmerett. Det velges vararepresentant for hver av representantene.

3.2.4 Innkalling til møter, konferanser, kurser etc. skal skje med minst 14 dagers varsel.

3.2.5 Presidenten styrer foreningens arbeid og møter. Han/hun representerer foreningen utad. Ved stemmelikhet i voteringer er presidentens stemme avgjørende.

3.2.6 Styret kan innen budsjettrammen leie lønnet hjelp.

3.3 Faste representanter

3.3.1 Årsmøtet velger internasjonal(e) delegat(er) for en periode på fire - 4 - år. Delegaten(e) kan gjenvelges for to - 2 - år. Delegaten(e) innkalles til styrets møter.

3.3.2 Når foreningen har annen fast representasjon som ikke utøves av lederen, skal representanten velges og gis mandat av årsmøtet.

3.4 Nemnder og utvalg

3.4.1 Årsmøtet velger representanter til faste nemnder og utvalg og gir reglement for disse:
a) valgnemnda
b) konkurransenemnda
c) utdannings- og medlemskomiteen 

3.4.2 Styret oppnevner og gir skriftlig mandat til:
a) arbeidsutvalg
b) redaksjonsutvalg
c) internasjonalt utvalg
d) andre utvalg

3.5 Revisorer
Foreningens regnskap følger kalenderåret. Revisjon foretas av statsautorisert revisor som engasjeres av styret. Årsmøtet velger en kontrollkomité med to medlemmer. Valget skjer for to år ad gangen, slik at ett medlem er på valg hvert år. Instruks for kontrollkomiteen fastsettes av årsmøtet.

3.6 Forretningsåret
Forretningsåret følger kalenderåret.

4. KONTAKTUTVALG

4.1 Kontaktutvalget består av en representant for hver av foreningens lokalavdelinger. Representanten bør være lokalavdelingens leder.

4.2 Kontaktutvalget har en rådgivende funksjon i forhold til styret.

4.3 Saker som sendes ut fra styret, skal behandles i lokalavdelingene. Resultatet av lokalavdelingens behandling legges fram i kontaktutvalget.

4.4 Kontaktutvalget bør møtes én gang pr. år i tillegg til årsmøtet.

4.5 Foreningen dekker reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltakelse i kontaktutvalget.

5. LOKALAVDELINGER

5.1 For å intensivere foreningens virksomhet og fremme samarbeidet mellom medlemmene kan det opprettes lokalavdelinger. Opprettelsen av lokalavdelinger og vedtekter for disse skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.

5.2 Ordinære medlemmer i lokalavdelingene må være tilsluttet NLA. Lokalavdelingene plikter å holde NLA underrettet om saker av allmen interesse for standen, og skal sende årsmelding til NLAs styre. Etter søknad fra lokalavdelingene kan styret bevilge midler.

6. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtektene kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall etter at endringsforslaget er lagt frem på et tidligere årsmøte.

7. OPPLØSNING AV FORENINGEN

Foreningen kan oppløses når det er gjort årsmøtevedtak om det med 2/3 flertall, og vedtak er stadfestet med 2/3 flertall ved uravstemning. Deretter skal det i nytt årsmøte fattes beslutning om bruken av foreningens midler og samtidig velges et avviklingsstyre på tre - 3 - medlemmer.

Vedtatt på NLAs årsmøte 1983, med endringer på årsmøtene: 1988, 1993, 1995, 1996, 1997, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013, 2014, 2017 og 2020.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Normalvedtekter for lokalavdelinger

VEDTEKTER FOR NLA.....................

1. Navn
Avdelingens navn er: Norske landskapsarkitekters forening/avdeling................, forkortet NLA ..................

2. Formål
NLA ............... har som formål å intensivere hovedforeningens virksomhet og fremme samarbeidet mellom medlemmene og utad til tilgrensende fagområder.

3. Medlemskap
Avdelingens medlemmer er alle medlemmer av NLA som er bosatt og/eller arbeider i ....................
Ingen kan være medlem i mer enn én lokalavdeling.

4. Avdelingens ledelse
Avdelingens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet velger en ledelse som består av (1-5) personer.
Leder/formann er avdelingens kontaktperson.

Godkjent av NLAs årsmøte 1983.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etiske regler


1.    Introduksjon

1.1    Landskapsarkitekten skal hevde respekten for sitt yrke og for standen som helhet ved å stille høye etiske mål i utøvelsen av sitt yrke. Som retningslinjer for sine medlemmer har Norske Landskapsarkitekters forening vedtatt disse etiske regler.

1.2    Landskapsarkitekter skal sørge for at de i avtaleforhold og ansettelsesforhold er i stand til å følge sin faglige overbevisning og til å iaktta de kollegiale hensyn som forutsettes i de etiske regler.

1.3    Medlemskap i NLA skal kunne oppfattes som en garanti for at landskapsarkitekten har en fullverdig utdannelse og er innforstått med det store ansvaret som følger med yrkesutøvelsen.

2.    Opphavsrett

2.1    Landskapsarkitekter har opphavsrett til sine arbeider etter norsk lov og internasjonale konvensjoner. De hevder denne rett ved signatur av sine arbeider.
    Landskapsarkitekter skal respektere andres opphavsrett.
    Landskapsarkitekter har krav på å bli navngitt når deres arbeider blir offentliggjort, i henhold til Åndsverklovens bestemmelser. Blir ikke denne rett respektert, bør landskapsarkitekten selv påklage forholdet.

2.2  Landskapsarkitekter har rett til å benytte referanser fra tidligere ansettelsesforhold senere i sin yrkeskarriere. Det forutsettes at det tydelig framgår i hvilket firma og i hvilken rolle arbeidet er utført.

3.    Forholdet til oppdragsgiver

3.1    Landskapsarkitekter skal sette sine faglige kunnskaper og erfaringer inn på en best mulig løsning av oppgavene de påtar seg. De skal tjene sin oppdragsgivers interesser så langt disse ikke kommer i konflikt med de etiske regler.
    Landskapsarkitekter skal i sitt arbeid ta tilbørlig hensyn til oppgavens økonomiske ramme og avpasse omfanget av sitt arbeide til de krav oppgaven stiller.

3.2    Landskapsarkitekten skal på forhånd gjøre oppdragsgiver kjent med sine prinsipper for beretning av honorar og gjensidige forpliktelser som gjelder for oppdraget.
    Det er landskapsarkitektens plikt å sørge for klare avtaleforhold mellom partene.
    Produkter og utøvelser som landskapsarkitekten har økonomiske fordeler av, kan ikke beskrives uten arbeidsgivers samtykke.

3.3    Landskapsarkitekter har krav på rettmessig betaling for det arbeid og de idéer de yter sine oppdragsgivere. De skal derfor påse at det er rimelig forhold mellom oppdragets omfang og godtgjørelsens størrelse, for derved å medvirke til å opprettholde og styrke landskapsarkitekters vilkår for faglig innsats.
    Dette skal ikke være til hinder for at landskapsarkitekten som positiv samfunnsborger kan legge fram idéer og prosjekter som kan tjene allmenne interesser, eller gi gratis ytelser i veldedig øyemed.

3.4    Landskapsarkitekter har taushetsplikt vedrørende opplysninger som de har mottatt fra oppdragsgivere med mindre annet er avtalt.

4.    Forholdet mellom landskapsarkitekter

4.1    Landskapsarkitekter må alltid opptre kollegialt. De må være saklige i sin kritikk av kolleger og deres arbeider.

4.2    Landskapsarkitekter må ikke forsøke å trenge seg fram til oppdrag eller stillinger som det forhandles om eller er truffet avtale om med en annen landskapsarkitekt.

4.3    En landskapsarkitekt som får spørsmål eller tilbud om å avløse eller etterfølge en kollega, skal straks varsle denne skriftlig. Det samme gjelder når landskapsarkitekter blir bedt om å utarbeide alternativ til kollegers løsninger. Den varslede kollega plikter på sin side å gi skriftlig svar snarest mulig.
    Landskapsarkitekter kan ikke avløse eller etterfølge en kollega før det er brakt på det rene at kollegaen har fått eller er sikret det oppgjør for sitt arbeide som vedkommende har krav på.
    Ved spørsmål om å utvide eller endre anlegg hvis opphavsmann fortsatt utøver sin praksis, plikter landskapsarkitekten å varsle denne.

 4.4    Landskapsarkitekters forhold til konkurranser, enten som deltaker, jurymedlem eller byggherrens rådgiver, er underlagt de etiske regler. I konkurranser som arrangeres med NLAs medvirkning eller som er godkjent av NLA, skal deltakerne rette seg etter konkurransens bestemmelser. I konkurranser som er forberedt uten NLAs medvirkning eller godkjenning, eller i forhold hvor oppdragsgiver ønsker å sammenlikne flere landskapsarkitekters forslag, skal landskapsarkitektene arbeide for at forslagene gis en faglig forsvarlig bedømmelse. De skal også gjøre oppdragsgiver oppmerksom på de fordeler som oppnås ved å arrangere en konkurranse etter NLAs regler.

4.5    Landskapsarkitekter som har kolleger i sin tjeneste eller veileder dem i deres arbeid og faglige utvikling, skal la dem få full nytte av sine kunnskaper og sin erfaring og hjelpe dem fram til den posisjon som svarer til deres evner og dyktighet, både på det faglige plan og innen landskapsarkitektenes organisasjoner.
    På sin side skal landskapsarkitekter i andres tjeneste i første rekke ivareta sin arbeidsgivers interesser så langt dette ikke kommer i strid med disse reglers pkt. 1.2 og må ikke la sine egne interesser gå utover tjenestelige plikter.
    Landskapsarkitekter som har andre landskapsarkitekter i sin tjeneste, plikter å legge til rette for normalt gode lønns- og arbeidsbetingelser, samt lojalt følge gjeldende lover og forskrifter i arbeidslivet.

5.    Forholdet mellom landskapsarkitekt og tredjemann

5.1    Landskapsarkitekter skal hevde seg i sitt yrke først og fremst ved kvaliteten av sine arbeider.
    De skal medvirke til å fremme objektiv informasjon om egen virksomhet. Slik informasjon må ikke inneholde noe som er uriktig, villedende eller illojalt overfor kolleger og landskapsarkitektenes organisasjoner.

5.2    Landskapsarkitekter skal som faglige rådgivere ta saklig stilling til spørsmål som gjelder forhold mellom oppdragsgiver og entreprenør, leverandør, konsulenter og andre som oppdragsgiver kjøper tjenester fra.
    Landskapsarkitekter kan derfor ikke selv drive som entreprenør - eller leverandørvirksomhet i samband med sin praksis. Står landskapsarkitekten i økonomisk- eller annet interessefellesskap med entreprenør eller leverandør, skal oppdragsgiver varsles om dette før oppdraget avtalefestes.

5.3    Landskapsarkitekt må ikke utnytte sitt oppdrag eller sin stilling til å skaffe seg fordeler eller godtgjørelse fra entreprenør, leverandør eller andre som oppdragsgiver kan kjøpe tjenester fra.

5.4    Landskapsarkitekter må ikke søke å skaffe seg oppdrag ved klausulering av eiendommer eller ved andre restriksjoner som forplikter en byggherre til å engasjere denne landskapsarkitekt.

5.5    Landskapsarkitekter i privat eller offentlig stilling må ikke misbruke denne til å skaffe selv oppdrag, eller til å oppnå fordeler ved å formidle oppdrag til andre.

5.6    Landskapsarkitekter må ikke gi uttalelser til bruk i reklame for varer og tjenester som de faglig sett skal ha et objektivt forhold til.
    Dette hindrer ikke offentliggjørelse av faglig ansvarlige utredninger og meldinger om undersøkelser og erfaringer.

6.    Overtredelse av reglene

6.1    Oppstår det tvil i forbindelse med de etiske regler, legges saken fram for NLAs styre. Komitéen for etikk og tvister er første behandlende instans.

6.2    Ved overtredelse av de etiske regler har NLAs styre rett til å gi advarsel, påtale eller foreta eksklusjon ifølge NLAs vedtekter pkt. 2.7.3.


Vedtatt på NLAs årsmøte 1987, med endringer på årsmøtet 1989, 1997, 2019 og 2023