Birgitte Hellstrøm ny president i NLA

Birgitte Hellstrøm ble valgt som ny president på NLAs årsmøte 20. april 2024.

Foto: Anne Guro Røsæg Birgitte Hellstrøm i Slottsparken etter årsmøtet i 2023

Årsmøtet 2024 ble avholdt 20. april

31 stemmeberettigede var til stede i rommet, i tillegg var to med digitalt. Inkludert fullmakter var det tilsammen 156 stemmeberettigede i møtet som ble holdt digitalt og fysisk på Thon Hotel Norge i Kristiansand.

Fast sak er presentasjon av nye medlemmer i året som gikk.
Ordstyrer Tore Edvard Bergaust leste opp alle 55 innmeldte i 2023 og to av dem var også tilstede på årsmøtet og ble vel tatt imot.

Sak 06 Styrets årsmelding for 2023 ble tatt til orientering.

Sak 09 NLAs klimastrategi - skal bygge på ASLAs klimastrategi.

Styret ønsker å lage en prosess for å øke kunnskapsnivået og skape engasjement. En mulighet er å bruke NMBUs ordning for praksisplass opp til 15 studiepoeng - og engasjere en til flere studenter som kan jobbe med strategiarbeidet. Arbeidet tas videre i KU til høsten.

Innspill fra lokalavdelingene: NLA Vestfold ønsker at det blir et dokument som små kontorer kan vise til som en del av sin sertifisering. Vestland ønsker at det ikke skal bli en vag strategi, det bør heller være mer en verktøykasse. Oslo/Akershus med flere - ønsker seg konkrete tiltak. En viktig ingrediens kan også være å identifisere hindre mot å nå mål - uheldige punkter i lovverk/dagens praksis. Flere henviste til Einar Lillesbyes innlegg på fagdagen om Vegvesenets R700.

Sak 10 Evaluering av tidsskriftet Arkitektur og portalen arkitektur.no

Line ønsker et redaksjonelt fellesskap med fagråd og landskapsskribentene, koblet på lokalavdelingene. Arkitektur.no når bedre og bedre ut - også til politikere og byutviklere.

Sak 11 Kommunikasjonsstrategi - statusrapport og forslag til videreutvikling. Vedlegg: Kommunikasjonsstrategi 2023-2025

Anna Leiknes, Vestland - ønske om lynkurs i kommunikasjon og politikk. O/A - ja, og det bør inkludere politisk påvirkning. (NLA planlegger kurs om dette i juni.)
Anna L_AnneGuroRøsæg-5984
Engasjement fra salen. Anna Leiknes tar ordet. Foto Anne Guro Røsæg


Sak 17 Valg 2024
Tore Edvard Bergaust, leder av valgnemnda, la fram valgnemndas innstilling. Pål Dixon Sandberg valgte å trekke seg, og ble takket for innsatsen. Birgitte Hellstrøm tok steget opp fra visepresident til president, og Else Dybkjær fra Stavanger/NLA Rogaland ble ny visepresident.

Cathrine Louise Løken ble vagt inn som nytt styremedlem. Hun tok sin master i 2004 ved NLH, og har bred yrkeserfaring både fra privat og offentlige sektor, på kommunalt og statlig nivå. Hun er en engasjert person og allerede som student var hun aktiv i fht. studentenes og instituttets plassering på NMBU, og ble studentenes representant i NLA.

Hun jobbet blant annet i Statens vegvesen i 7,5 år som prosjektleder av gange-, sykkel-og byutviklingsprosjekter, og ledet arbeidet med implementering av arkitekturstrategien. I tillegg er hun dyktig på prosesser og prosessledelse. Annen yrkeserfaring: Asplan Viak Stavanger (1,5 år - prosjektering), Oslo kommune Friluftsetaten (6,5 år - prosjektering, byggeledelse, prosjektleder parker og turveier), IN’BY (3 år - reguleringsplan prosjektleder), Oslo kommune Bymiljøetaten (fra jan. 2023 - tidligfase: ivareta og sikre grøntstruktur og off. byrom via innspill til KPA og utarbeider behovsplan for friluftsliv i byggesonen). 


NLA 2024
NLAs styre og sekretariat før årsmøtets valg. Fra v. Line Oma (generalsekretær), Martin Steinbekken. Else Dybkjær, Amir Hassanbeygi, Åsfrid Fagervik, Pål Dixon Sandberg (president), Birgitte Hellstrøm (visepresident), Bjørn Blom-Jensen, Anne-Kari Hetterud (fagrådgiver), Marcus Liam K. McKelvey. Mona Vestli var opptatt med annet da bildet ble tatt. Foto Anne Guro Røsæg
 
 

Protokollen er ikke klar, men vil bli publisert på landskapsarkitektur.no/medlem/arsmoter

Fagdagen 2025 blir i Rogaland og skal handle om energilandskap. Landskapsarkitekturdagen 2024 blir i Oslo 18. oktober.