Maskinentreprenørenes forbund: Innspill til krisepakke

En samlet bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen har foreslått en rekke tiltak overfor politiske myndigheter.
Foto: bnl.no bygningunderoppforing

Vi støtter fullt og helt at regjeringen legger fram en egen krisepakke for denne næringen, og gir med dette våre innspill. Det er behov for tiltak som: 

 • Sørger for å holde mannskap og utstyr i produksjon
 • Sikrer likviditetssituasjonen på kort sikt
 • Styrker offentlige oppdragsgivere for å holde hjulene i gang
 • Stimulerer etterspørselssiden på kort og lengre sikt
 • Treffer alle ledd i verdikjeden
 • Opprettholde produksjons- og leveringsevne av byggevarer
 • Sikre og styrke fagopplæring 

Sikre framdrift og beslutningsevne i plan- og byggeprosessene

Tiltak som må gjennomføres umiddelbart: 
- Kommunene må prioritere og om nødvendig tilføres midler for å kunne

 1. Raskt behandle planer, gi igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse.
 2. Sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor byggesaksbehandling slik at planlagte og påbegynte prosjekter kan komme ut i markedet raskest mulig.
 3. Lei inn kapasitet fra næringen om behov.
 4. Gjennomføre kommunalpolitiske møter for vedtak av planer.
 5. Ta i bruk digitale verktøy.

Gjennomføring av konkurranse om nye prosjekter som igangsettes etter korona 

Tiltak som bør gjennomføres umiddelbart: 
- Iverksette plan- og designkonkurranser/parallelloppdrag/prosjektering som vil gi offentlige aktører nyttige innspill på hvordan viktige samfunnsoppgaver kan løses.
- Bruke hjemmelen i del III (§ 19-4) til å dele opp kontrakter, slik at flere bedrifter kan delta i konkurransen. 
- Alle kommuner, fylker og statlige innkjøpere går gjennom alle ferdigprosjekterte prosjekter.
- Det settes ut vedlikeholdspakker for tekniske installasjoner i bygg og vedlikeholds etterslep tettes.
- Ta initiativ til en felles regulering av konsekvensene av koronaviruset i utformingen av konkurransegrunnlagene.
- I pågående konkurranser bør tilbudsfristen forlenges for å sikre avklaring og en balansert regulering av konsekvenser knyttet til koronaviruset (tid og penger).
- Innholdet i konkurransegrunnlaget og kontraktsbestemmelser som sikrer balansert fordeling av risiko mellom partene. 
- Sikre at tilbudskonkurranser gjennomføres uten forsinkelser og avbrudd.
- Engasjere den rådgivende delen av næringen til å utvikle nye prosjekter “på tegnebordet”, slik at volumet av offentlige BAE-prosjekter i nær fremtid økes.

Tiltak som vil ha virkning på lengre sikt: 
- Sikre at det legges frem utfyllende gjennomgang av planlagte anskaffelser som it-prosjekter, tjenesteanskaffelser og bygge- og vedlikeholdsprosjekter som kan klargjøres for gjennomføring. 
- Stimulere til økte offentlige investeringer på områder som helse, klima, bygg og transport. Dette vil ikke bare gi næringslivet positive signaler gjennom vanskelige tider, men det vil også sørge for at vi får en god overgang når ting normaliserer seg og de kortsiktige tiltakene trekkes tilbake.

Innovasjonstiltak

Tiltak som har virkning på lengre sikt: 
- Stimulere til innovative offentlige anskaffelser i regi at Nasjonalt program for leverandørutvikling og krevende kunder for å utvikle nye fremtidsrettede løsninger og for å utvikle bedriftene til morgendagens krav. 
- Utarbeidelse av fullverdige BIM-modeller av eksisterende bygninger og anlegg – dvs. lage digitale tvillinger av statlig, kommunal og privat bygnings- og anleggsmasse. 
- Kartlegge offentlig og privat eiendomsmasse for å få en helhetlig oversikt over hva som egner seg for rehabilitering, transformasjon og riving/nybygg – dvs. forberede bygningsmassen for sirkulærøkonomi.
- Utarbeide materialbank for sirkulærøkonomi - Kartlegge bygningsmasse som vurderes revet, rehabilitert og utviklet. 
- Klimavennlig materialbruk – innovasjonstiltak hos produsenter, prosjekterende og utførende.
- Innovasjonsprosjekter på effektive bygge- og anleggsprosesser, nye verdiskapingsmodeller, digitalisering av byggeplasser og materialflyt, etc.

Dette og mere til på hjemmesiden til Maskinentreprenørenes forbund

Følgende aktører har deltatt i utarbeidelsen av innspillet:

Maskinentreprenørenes Forbund
Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA
Statsbygg
VA og VVS produsentene VVP
Oslo kommune
Fellesforbundet, BNL (NHO)
Bane NOR
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Statens Vegvesen
Byggevareindustrien
Nye Veier
Byggmesterforbundet
Entra
Boligprodusentene
OBOS
Malermestrenes Landsforbund
Olav Thon
Norsk Eiendom
AF Gruppen
Norsk Utleieforening
Skanska
Norske Anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører
Betonmast
Norske Muremesters Landforening
Veidekke
Norske Trevarer
Backe Entreprenør
Rør entreprenørene Norge
HENT
Takentreprenørenes Forening
Rådgivende Ingeniørers Forening
Treindustrien
Arkitektbedriftene
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund
VIRKE
VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
NELFO

I tillegg har KS bidratt med innspill og kommentarer til dokumentet. NHO har sammenfattet og skrevet dette dokumentet basert på alle innspill.