Europan 16 er lansert

Verdens største idèkonkurranse innen arkitektur, landskap og byutvikling ble lansert 5. april med 40 konkurranser parallelt over hele Europa.
Foto: europan.no Skjermbilde 2021-04-06 kl. 14.19.21

Fire norske kommuner inviterer yngre utøvere fra hele Europa til kollektiv ideutvikling om hvordan vi best skal bygge og bo i framtida: Haugesund, Ringerike, Levanger og Nesodden. 

Ambisiøse, men nødvendige klimakrav formulert av FN står nå sentralt i all by- og tettstedsutvikling. For å nå målene kreves ny innsikt og kunnskap om samspillet mellom natur og det menneskeskapte. Europan 16 er en invitasjon til å undersøke dette gjennom temaet «Living Cities - Inclusive Metabolism og Inclusive Vitalities». 

Vinnerforslagene skal realiseres med oppfølgingsoppdrag som samlet har en verdi på minst 2 500 000. Dette kommer i tillegg til prispengene, som for hver tomt er 12 000 Euro til vinnerne og 6 000 Euro til runners-up. 

De fire konkurransene i Norge

Ringerike kommune: Hjertelia
Ringerike kommune ønsker ideer til hvordan å bygge et bærekraftig pilotnabolag, med urbant landbruk og sosialt inkluderende boformer, for å sette Hønefoss på kartet. Kommunen håper at Europan 16 skal sprenge forståelsesrammen for hva som er et byområde og det gode livet kan være og utforske nye tanker om urbanitet og identitet. Tomten er Hjertelia, et lite landbruksområdet tett på sentrum som vil bli utviklet i takt med at Ringeriksbanen vil føre til stor befolkningsvekst i kommunen. Les mer her.

Haugesund kommune: Risøy
Haugesund kommune ønsker idéer og strategier til hvordan sentrumsbydelen Risøy kan revitaliseres gjennom sensitiv tilnærming til stedets urbane infrastruktur, økologi og historiske identitet. Sentrumsøyen er preget av verftsindustri, som er en av byens og regionens viktigste arbeidsplasser, og eldre boligbebyggelse med svært varierende bokvalitet. Øyen har en viktig terminalfunksjon knyttet til lokal fergetransport og besøkende cruiseskip. Risøy er på mange vis Haugesunds inngangsport fra havet, og derfor viktig for førsteinntrykk og byens anseelse utad. Bydelen er i dag preget av vedvarende levekårsutfordringer og med store etterslep av vedlikehold og oppgradering av både boliger og byrom. Risøy er en sterk identitetsmarkør for sentrum og har et stort potensial som et attraktivt boområde med sterk stedsidentitet, og en viktig brikke i byens videre utvikling. Les mer her.

Levanger kommune: Trehusbyen Levanger
Levangers unike byutviklingshistorie med den godt bevarte byplanen fra 1846 og trehusbebyggelsen fra perioden 1896-1904 er gitt nasjonal status gjennom fredning. Gjennom Europan 16 ønsker Levanger kommune å finne ut hvordan kulturmiljøet og de unike historiske omgivelsene kan være en motor og ressurs for framtidsbyen. Formålet er å sikre helhetlige og strategiske tiltak som bevarer stedets historiske identitet og samtidig åpner opp for en spennende vei videre for å oppnå et bærekraftig og attraktivt bysentrum. Levanger har også planer for et nytt bibliotek og vil se på hvordan design og programmering av dette kan ses i sammenheng med en ny strategi for byutvikling. Les mer her.  

Nesodden kommune: Fagerstrand
Fagerstrand er utpekt til å bli et fortettingsområde i Indre Oslofjord. Utbyggingsområdene i Fagerstrand er spredt i et kupert landskap og et grønt drag strekker seg gjennom området der sentrum skal være. I Fagerstrand ber kommunen om innovative plangrep som kan koble utviklingsområdene sammen, og sørge for at Fagerstrand utvikler seg til ett sted rundt dagens sentrum. Nærheten til naturen er sentralt for Nesoddens identitet, og det bes om at stedsutviklingen på Fagerstrand skjer på naturens premisser. Les mer her.

«Pandemien har gitt Fagerstrand et fortrinn sammenlignet med mer sentrale strøk: Den daglige pendlingen er borte, og folk lever stadig mer av livet i nærmiljøet. Derfor er vi så giret på delta i Europan 16. Vi har norges høyeste tetthet av kunstnere og kreative industrier, og de fleste av oss har flyttet hit fra hele Norge. Folk velger Nesodden på grunn av sin avslappede atmosfære og grønne kvaliteter. Vi håper disse kvalitetene kan stå i sentrum for Fagerstrands stedsutvikling og føre til et tettsted med unike kvaliteter.» Eivind Hoff-Elimari, ordfører Nesodden

Hvordan melde seg på

Det er totalt 40 tomter over hele Europa med i denne runden av Europan. Påmelding via nettsiden til Europan Europe

Framdriftsplan
Konkurransen åpner: 05.04.2021
Siste frist for spørsmål: 18.07.2021
Leveringsfrist: 17.09.2021
Annonsering av vinnere: 20.12.2021 

Om Europan
Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Målet med konkurransen er innovasjon innen arkitekturfaget og å gi unge arkitekter oppdrag. 

Juryen for Europan Norge 

Kontaktinfo Europan Norge
Tone Berge, Daglig leder, post@europan.no
Mobil: 40223019
http://europan.no

Kontaktinfo kommuner
Nesodden kommune, Mille Astrup Rønning 
Avdelingsleder plan og miljø Nesodden kommune 
92657087 mille.astrup.ronning@nesodden.kommune.no

Ringerike kommune, Knut Kjennerud, Eiendomsutvikler 
9083524 knut.kjennerud@ringerike.kommune.no

Haugesund kommune, Odin Stafsnes, Byplanlegger
52743153 odin.andersen.stafsnes@haugesund.kommune.no

Levanger kommune, Tove Nordgaard  Byantikvar/Sivilarkitekt MNAL 47025656 tove.nordgaard@levanger.kommune.no