Prosjekt for identifisering av trerøtter

Olve Lundetræ og Kristin Moldestad holder på å utvikle et verktøy som skal gjøre det lettere for praktiserende arborister å identifisere trerøtter i felt.

Foto: Kristine Moldestad - Finrøtter av alm alm finrøtter

Hvorfor bry seg om trærs rotsoner

Trær har fått en økt status i byer og tettsteder grunnet økt fokus på klima og miljø. I byer og tettsteder er de verdifulle for menneskers mentale og fysiske helse. Som leverandører av økosystemtjenester er de medvirkende til at byer og tettsteder fungerer. 

De synlige delene av trær er godt kjent. Hva som skjer under bakken er mindre kjent. Røtter kan vokse langt utenfor trekronens utstrekning og kan bli så lange som 2 til 3 ganger kroneradiusen. Trærs opptak og transport av vann og næring er godt dokumentert. Røtters morfologi er derimot lite undersøkt og beskrevet. Ulike trær har ulike røtter. Prosjektet tar sikte på å beskrive røttene til de 40 vanligste treslagene som vokser i byer og tettsteder. 

Trær i byer og tettsteder vokser ofte på begrensede volum. Infrastruktur under bakken og nye byggeprosjekter kan komme i konflikt med trær som ønskes bevart. I en tett bestand av trær og annen vegetasjon hvor enkelttrær skal bevares, er det behov for å kunne artsidentifisere røttene. Tiltak i rotsoner blir ofte dekt til etter gjennomføring og skadene glemt. Det kan gå flere tiår fra en alvorlig skade i rotsonen til treet velter. En metode for å identifisere røtter vil derfor kunne bidra til å bekrefte hvilket tre som er skadet, slik at treet kan overvåkes og nødvendige tiltak iverksettes. Informasjonen kan også brukes for å kartlegge omfanget av et tres rotsone. 

Beskrivelser og oppslagsverk av røtter mangler

For å sikre bestanden av trær i urbane strøk er kunnskap om treet viktig. Per dags dato finnes det ikke oppslagsverk som beskriver rotmorfologien til ulike trær. En detaljert beskrivelse med fotografier av hvordan røtter ser ut og hva som skiller treslagene fra hverandre, vil øke kunnskapen om trærne. I dette prosjektet vil røtter bli beskrevet i hovedsak ut fra morfologi og slik de ser ut når de blottlegges i en grøft. Røttene beskrives og fotograferes slik de ser ut i felt med jord på, vasket uten jord og tverrsnitt av roten. En tekstlig beskrivelse forklarer kjennetegnene. Beskrivelsen skal være god nok til å kunne avdekke skilletegn på røttene til ulike treslag. 

Skal resultere i digitalt tilgjengelige faktaark

Prosjektet vil samle inn røtter der det graves, men også samle inn røtter fra planteskoler for å sammenligne røtter fra samme treslag. Resultatene publiseres som faktaark med en kort beskrivelse av trærne, med navn på norsk og botanisk, et foto av hele treet og et nærbilde av stammen. En beskrivelse av hvordan røttene ser ut med vekt på hva som kan sees med øyet; farge, struktur/forgreining, antall finrøtter og vokseform, samt lukt og smak der dette er fremtredende og ikke giftig. Faktaarkene vil være tilgjengelige og gratis for nedlasting via en internettside.

Forkortet versjon av synopsis av Kristine Moldestad.
NLA og FAGUS har gitt sine anbefalinger til prosjektet.