Brev til forskningsministeren og kommunal- og distriktministeren

18.10.2022 | MV

I forslag til statsbudsjett foreslås det å fase ut 72 studieplasser innenfor offentlig planlegging innen by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og arkitektur og design ved NMBU, NTNU og AHO.

Foto: Tonje Halvorsen Walde, NMBU internasjonal-anerkjennelse-til-utdanningen-ved-nmbu

Behov for studieplasser innenfor offentlig planlegging  

I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 6. oktober, foreslås det at 72 studieplasser innenfor offentlig planlegging lagt til studieprogrammene by- og regionplanlegging, fysisk planlegging og arkitektur og design fases ut ved NMBU, NTNU og AHO. Dette er studieplasser som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett våren - «Utdanningsløftet 2020». Det første opptaket av studenter var høsten 2020. Forslaget i statsbudsjettet 2023 er en fullfinansiering for tre opptak (2020, 2021 og 2022), men deretter at disse studieplassene ikke videreføres fra opptak 2023. Finansiering av påbegynte studieløp i 2022 foreslås fullført. 

Vi ber om disse studieplassene ikke fases ut. Kommunen har et særskilt ansvar for planlegging etter plan- og bygningsloven. Utfasingen vil skape kompetanse- og kapasitetsutfordringer i offentlig planlegging i kommuner, spesielt mindre distriktskommuner. Det er dokumentert at det er svært vanskelig for kommunene å rekruttere personer med plankompetanse. Dette medfører store utfordringer for grønn omstilling og en bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging, utvikling av fraflyttingskommuner og en bærekraftig stedsutvikling. 

Utgangspunktet for tildeling av studieplassene var Stortingets vedtak nr. 708 av 29.mai 2017: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid for å øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging». Dette vedtaket ble gjort i forbindelse med behandlingen av Regionalmeldingen - Berekraftige byar og sterke distrikt: Meld. St. 18 (2016-2017) og KS sitt innspill om behovet for flere studieplasser innen offentlig planlegging. Det ble etter dette anmodningsvedtaket laget en rapport «Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging i 2019». Det var KS som hadde ansvaret for utarbeidelsen av rapporten sammen med Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS). I 2020 ble det det tildelt de 72 studieplassene som del av Utdanningsløftet 2020 og innlemmet i etablerte studieprogram.

Skal vi lykkes i å planlegge regioner, byer og tettsteder til beste for innbyggere, næringsliv og miljøet slik regjeringen legger opp til, er planleggingsfagene helt sentrale. Ved å videreføre nå godt integrerte studieplasser vil vi raskere kunne møte den plankompetanse- og kapasitetsutfordringen som norske kommuner står oppe i. 

Oslo/Ås/Trondheim 12. oktober 2022

Signert 
Eva Falleth, dekan NMBU
Marianne Skjulhaug, dekan NTNU
Irene Alma Lønne, rektor AHO

Last med brevet som pdf