Landskapsarkitekturprisen 2022 til TAG og OBOS for Oksenøya boligområde

Tag arkitekter, Oslo og Obos er kåret til vinner av Landskapsarkitekturprisen 2022 for Oksenøya boligområde. Prisen ble delt ut på Gamle Munch i forbindelse med NLAs høstkonferanse.

Foto: Morten Rustad, VJUS 288865876_10160145020213130_6639048857155010324_n

Prisdryss i Gamle Munch

Foruten selve hovedprisen ble det delt ut to Hedrende omtaler, til podkasten «Våre Steder» og destinasjonsutviklingsprosjektet «Sogevegen om Nutheim». (Bilder fra prisutdelingen kommer)

 tag_oksenøya-79
Foto Morten Rustad, VJUS


Oksenøya boligområde

Boligområdet knytter seg til to viktige ferdselsakser; Oksenøyveien og Forneburingen, og grønne strukturer som Nansenparken og naturreservatet langs sjøen. Naturgrunnlaget på Oksenøya har spilt hovedrollen i utviklingen av landskapskonseptet.

Juryens begrunnelse
Utvikling av boligområder har gjennomgått en formidabel utvikling de siste 70-80 årene, fra tidlig etterkrigstid til i dag. Dagens mål for boligbygging virker i stor grad å være styrt av store utbyggere hvor profitt er det overordnede målet. Som planredskap kan en god reguleringsplan med tilhørende detaljerte bestemmelser danne grunnlag for gode områder for å bo og oppholde seg i, både ved spredt og tett boligbygging. Som motstykke kan en dårlig utarbeidet reguleringsplan med tilhørende svake bestemmelser danne grunnlag for mindre vellykkede områder.

Overordnede mål som mennesket i sentrum, folkehelse, grønnstruktur, økologi, barns levevilkår og vannhåndtering kan fremdeles bli bedre håndtert i mange kommuner, gjennom gode reguleringsplaner og dertil tilhørende byggeplaner. 

Juryen mener at prosjektet Oksenøya boligområde er et eksempel på hvordan man kan utforme et område gjennom en overordnet god reguleringsplan med tilhørende detaljerte bestemmelser. Boligområdet preges i stor grad av en god geometri, med gode fellesarealer bundet sammen av gjennomgående stier fra uterom til uterom, og mot tilstøtende arealer, store og varierte grøntområder og en bevisst overvannshåndtering. Parkeringsarealer er i p-hus og området har minimalt med biltrafikk.

Harde flater for praktiske elementer som brann oppstilling, søppelhåndtering og fremkommelighet er myket opp ved hjelp av mye gress armering, høydeforskjeller er brukt bevisst mellom byggene ved etablering av integrerte ramper, amfi med trappeløsning og lekeareal med høydeforskjell. Vegetasjonsbruken er fin som skjerming av leilighetene, men også med en vellykket åpenhet mellom private terrasser og felles uterom.

Materialbruken på bakkeplan preges av mye armert gress som gir området et grønt preg samtidig som den praktiske bruken er ivaretatt. Møbleringen er bestandig, implementert i nivåforskjeller og gir et rolig preg og ligger i lune små og litt større landskapsrom mellom boligene

Boligområdet får prisen fordi det viser en gjennomgående kvalitet gjennom hele prosjektet, fra planlegging til ferdig utførsel. Landskapsarkitekten har klart å lage et praktisk og samtidig vakkert anlegg som vi håper kan være til inspirasjon for andre boligutbyggere, og spesielt kommuner, for å vise hva som bør kreves i planprosessen og videre i byggefasen.

Landskapsarkitekt 

TAG Arkitekter, Oslo

Prosjektnavn

Oksenøya boligområde

Oppdragsgiver/byggherre

OBOS

Sted:

Snarøya, Fornebu, Bærum kommune, Viken

Oppdragsgiver/byggherre:

OBOS

Byggeår/ferdigstilt:

2020

Prosjektperiode:

2016–2020

Areal/størrelse:

Ca. 43 daa

Ansvarlig landskapsarkitekt:

Hanne N. Sundalskleiv

Prosjekterende landskapsarkitekt(er):

Giuseppe Panzella MNLA, Hanna Haukøya Storemyr MNLA

Arkitekt:

TAG Arkitekter 

Rådgivere/konsulenter:

Rambøll, BIO Fokus, Multiconsult

Entreprenør:

Skanska Norge AS, Wegger og Kvalsvik Entreprenør AS

Anleggsgartner:

Sport & Grønt, Tranby AS

Fotograf:

Morten Rustad, VJUS

 288918892_10160145022003130_686616733892460615_n
Foto Morten Rustad, VJUS
 
 
 
 

Ragnhild Augustsen og Karoline Birkeli-Gauss, foto Ole Wangen.


Hedrende omtale til podkasten «Våre Steder»  

Våre Steder er en uavhengig podkast om stedsutvikling, den ble lansert fredag 28. august 2020 med første episode i serien «Boligdrømmer».

Juryens begrunnelse
Podkasten Våre Steder formidler faget vårt på en ny måte. Landskapsarkitekt MNLA Ragnhild Augustsen og byplanlegger Karoline Birkeli-Gauss har tatt faget inn i et medium som har et voksende publikum og som kanskje når lenger ut enn andre. De sier selv at de vil «utforske hvorfor steder blir som de blir. Podkasten ønsker å synliggjøre både hva som skjer på ulike steder i Norge og hvordan fagfolk og andre engasjerte aktører arbeider med stedsutvikling.»

Gjennom samtaler med et bredt utvalg fagpersoner, brukere, politikere og andre, behandles tema innen landskapsarkitektur sammen med planfag, arkitektur og sosiologi. Det diskuteres planlegging av våre felles fysiske omgivelser på en måte som er forståelig og engasjerende for alle. Vi er innom metoder for planarbeid og medvirkning, historiske blikk på utvikling av våre byer, tettsteder og boligområder, ulike planleggingsstrategier, erfaringer med ulike typer løsninger og hvordan våre fysiske omgivelser påvirker oss.  

Podkasten er interessant, engasjerende, faglig solid og passe stram i regien. Det er lett å spinne videre på de tankene som formidles. Det er lett å tro at faget vårt kan få et utvidet publikum gjennom denne podkasten.

 


Sogevegen II, Dag Jenssen
Sogevegen om Nutheim, foto Dag Jenssen

Hedrende omtale til Sogevegen om Nutheim 

Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling med sykkeltilrettelegging og lokal identitet. Tre bygdelag er involvert, Hjartdal, Svartdal, Flatdal, på denne vegstrekningen på ca 3 mil.

Juryens begrunnelse
Utviklingen leder oss i en retning der rurale Norge står i fare for å miste kultur, tradisjoner og levemåter vi har opprettholdt i århundrer. Det skal derimot sies at når kloke hoder kommer sammen, hender det de kan kjempe mot strømmen.

Da E134 mellom Hjartdal og Seljord ble lagt i tunnel sto gamleveien om Nutheim igjen med svekket relevans og formålGjennom et stort samarbeids- og medvirkningsprosjekt har Feste Landskap, sammen med en rekke aktører, tilrettelagt for at det glemte veistykket har blitt en opplevelsesrute rettet mot sykkelturisme og lokal verdiskaping. Langs Sogeveien om Nutheim introduseres nå besøkende for immateriell kulturarv uttrykt gjennom samtidskunst og historiefortelling, renoverte gårdsbygg og nye rasteplasser, samt tilbud fra en aktiv og tradisjonsrik lokalbefolkning. Prosjektet er planlagt med følsomhet og omhu for både landskap og kultur, noe som resonnerer godt med samtidens behov for bærekraftig stedsutvikling. Prosjektet mottar hedrende omtale for bruk av presise fysiske inngrep som styrker stedsidentiteten og landskapsarkitektens gode rolle- og stedsforståelse. 

Prosjektnavn

SOGEVEGEN OM NUTHEIM

Ansvarlig kontor/avdeling

FESTE LANDSKAP • ARKITEKTUR (avd Sør)

Oppdragsgiver/byggherre

Seljord og Hjartdal kommunar, Statens vegvesen region Sør, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Bygdelaga langs vegen.

Beliggenhet: kommune og fylke

Seljord og Hjartdal kommunar, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Byggeår/ferdigstilt

2022

Prosjektperiode

2016-2022

Areal/størrelse

Tre bygdelag (Hjartdal, Svartdal, Flatdal) og ein vegstrekning på ca 3 mil

Kostnad eks. mva

Byggeprosjekt og aktivitetar for ca 50 mill

Prosjektansvarlig

Asbjørn Storrusten (Seljord kommune) 

Ansvarlig landskapsarkitekt

Feste Landskap • Arkitektur avd. Sør v. Tone Telnes)

Rådgivere/konsulenter

M8Design, Faun naturforvaltning, AL Høyer, Via Nova Kristiansand, Skred, Norconsult, Feste Landskap • Arkitektur

Entreprenør

Skorve bygg og anlegg, Telebygg, Snekkarar Håkon Fjågesund og Eivind Aase, Vidar Sudgarden, JF Maskinentreprenør        

Anleggsgartner

Anleggsgartnermester Steinar Fossan

Underleverandører

Naturfaglig utredning: Faun Naturforvaltning, Utredning ras og skred: Skred AS, RIB: AL Høyer AS v/ Jørn Lindgren, Veging.: Via Nova Kristiansand v/Arild Lie, konsept formidling og skiltning grafisk design: M8Design, Skilt: Tore Haugen, ProfilGrafisk

Kunstnarar

Ånond Versto, Philipp Dommen, Hans Martin Øien, Jadwiga Podovska, Ellen Henriette Suhrke, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Barbro Raen Thomassen

Arkitekt 

Feste Landskap • Arkitektur avd Sør, v. David Fjågesund, Margrethe Lund, Sigurd Aanby

Fotograf

Dag Jenssen

Fagkategori/tema

Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling med sykkeltilrettelegging og lokal identitet. Omfattande medverknadsprosess. Samtidskunst, arkitektur, utvalde kulturlandskap, levande bygder, gjenbruk, forteljingar/soger. Stedsforståelse

Annet

Tone Telnes har i tillegg til å vera ansvarleg landskapsarkitekt i prosjektet, også vore prosjektutviklar og hatt prosjektleiing, i samarbeid med Monica Sølyst hos Faun naturforvaltning.

 Sogevegen. Dag Jenssen
Sogevegen om Nutheim, foto Dag Jenssen 

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Hensikten vil være å gi tyngde til faget, gi ekstra oppmerksomhet og heder til gode prosjekter og fungere som en drivkraft til å utvikle faget videre.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes, dvs. både byggherre/oppdragsgiver, planmyndighet og utførende landskapsarkitekt. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett. 

Forslagsretten er prinsipielt åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag. Det kan gis hedrende omtale av de nominerte kandidatene. Prisutdelingen 2022 vil foregå 30. september i forbindelse med NLAs høstkonferanse som inngår i Oslo arkitekturtriennale 2022.
Juryen 

Juryen 

Juryen 2021-2023 består av Astrid D. Skalleberg, leder, Mari Hagen, Nord-Norge, Jan Løvdal, Midt-Norge, Marte Maardalen, Vest-Norge, Tine Eilen Gunnes, Sør-Norge, Maxwell Gitenstein, Øst-Norge, Bendik V. Torp, studentrepresentant, varamedlem Erik Myhr Munkebye. Juryens funksjonstid er tre år.