Nasjonale turistveger - ny runde med prekvalifisering

Nå er tiden kommet for en tredje runde med prekvalifisering av formgivere til prosjekter som skal planlegges med sikte på gjennomføring i perioden 2023-2029. Søknadfrist 04.10.22.

Foto: Snøhetta T1

Prekvalifisering av arkitekter og landskapsarkitekter som formgivere for Nasjonale turistveger

Nasjonale turistveger består at 18 nøye utvalgte veger i unik norsk natur med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte rasteplasser og utsiktspunkter som attraksjonens særpreg. Utviklingen av turistattraksjonen har pågått i snart tre tiår med i alt 175 realiserte prosjekter fra 1994 til 2022. Så langt har nærmere 50-60 formgivere deltatt i arbeidet med å gjøre Nasjonale turistveger til en turistattraksjon som vekker oppsikt langt utenfor Norge. Tidsskrifter i inn- og utland bruker installasjoner av Nasjonale turistveger i sine reportasjer, og reiselivet i Norge benytter attraksjonen i sin promotering av landet.

I to tidligere runder har Nasjonale turistveger gått bredt ut for å pre-kvalifisere arkitekter og landskapsarkitekter til å utforme turistvegprosjekter, først i 2007 og sist i 2014. Dette resulterte i 10-15 nye formgivere fra hver runde, som alle fikk delta i idékonkurranser om nye prosjekter. 

Nå er tiden kommet for en tredje runde med prekvalifisering av formgivere til prosjekter som skal planlegges med sikte på gjennomføring i perioden 2023-2029. Disse prosjektene ligger spredt over hele landet og omfatter alt fra mindre stoppesteder og utsiktspunkt til rasteplasser med servicebygg.

Gjennomføring av prekvalifisering 

Statens vegvesens seksjon for Nasjonale turistveger har som mål å inngå mellom 6 og 10 avtaler med nye prekvalifiserte rådgivere innenfor arkitekturfagene (ARK og LARK). Søknaden om å bli prekvalifisert kan sendes på vegne av en enkeltperson eller en gruppe med navngitte personer. Det er en forutsetning at det er de personene som søker om å bli prekvalifisert som skal utføre eventuelle oppdrag for Nasjonale turistveger.   

Søknad om prekvalifisering skal inneholder følgende:
-        CV og utdanningsbakgrunn
-        Eksempel på tidligere realiserte prosjekter av lignende karakter der det kan dokumenteres at vedkommende formgiver(e) har vært sentral i arbeidet 

Vi presiserer at
-        Enkeltpersoner eller team som tidligere er prekvalifisert og/eller har utført prosjekter i regi av Nasjonale turistveger behøver ikke å søke da de anses som prekvalifisert
-        Den/de påmeldte må kunne påta seg rollen som ansvarlig søker/prosjekterende for gjennomføring av prosjekter i regi av Nasjonale turistveger
-        Ser juryen behov for det, kan det bli gjennomført intervju med utvalgte deltagere
-        Språk for all kommunikasjon og innlevert materiale er norsk, både i påmeldingen og i mulige prosjekter 

Innleveringsmateriale
-        Søknaden skal leveres som PDF
-        Inntil fem referanseprosjekter presenteres på hver sin side i A3-format
-        Øvrig framstillinger/dokumentasjon må ikke overstige fem sider
Påmelding og innlevering gjøres gjennom DOFFIN/KGV.
Spørsmål om konkurransen sendes inn gjennom KGV hvor svar vil gjøres tilgjengelig for alle.  
Frist for innlevering er 4. oktober 2022. 

Jury

Juryen består av følgende:
Ketil Kiran – Arkitekt 
Ellen Njøs Slinde – Landskapsarkitekt 
Knut Wold – Kunstner
Representant utnevnt av NLA - Jenny Osuldsen
Representant utnevnt av NAL - Tormod Amundsen
Fredrik Fløgstad, Nasjonale turistveier – sekretær
Silje Myhre Amundsen, Nasjonale turistveger

Utvelgelsen
vil skje med utgangspunkt i tidligere gjennomførte prosjekter av lignende karakter og kompleksitet som viser
-        konseptuell tenking og formgiving
-        materialforståelse
-        landskapsforståelse
-        miljøhensyn

Økonomi
Statens vegvesen dekker ikke utgifter den enkelte måtte ha i forbindelse med prekvalifiseringen.

Videre arbeid
Prekvalifisering fører i første omgang til deltagelse i idékonkurranser for utvalgte prosjekter langs Nasjonale turistveger.

Om plan- og prosjekteringsprosessen 

Programarbeidet
Programmet for oppgaven utformes av seksjonen for Nasjonale turistveger med utgangspunkt i strekningens karakter, landskapskvaliteter og funksjonelle behov. 

Programmet definerer basisforutsetningene som dimensjonering, føringer for drift og vedlikehold, økonomiske rammer m.m. Med basis i programmet, inviteres det til en faglig dialog om omfang, muligheter og begrensninger.

Planprosess
Et utviklingsprosjekt trenger tid i planfasen. Det er derfor hensiktsmessig å dele opp planprosessen i flere faser:
• Skisseprosjekt som analyserer oppgaven og beskriver konsept og materialbruk
• Forprosjekt der konseptet undersøkes videre, utvikles og detaljeres
• Detaljprosjekt som omsetter de valgte løsningene til byggetegninger

Det kan være nødvendig å teste ut flere idéer, og det kan være riktig å undersøke flere alternative løsninger før endelig valg tas. Oppdeling av planprosessen i flere faser gir mulighet for å diskutere mål, program og konsept slik at oppdragsgiver eventuelt kan redefinere oppgaven før en ny planfase. Et planarbeid kan avsluttes undervegs dersom man etter nøye vurderinger finner at løsningene ikke tilfredsstiller turistvegsatsingens kvalitetsambisjoner eller ikke lar seg gjennomføre av andre årsaker.

I planprosessen har formgiveren ansvar for å knytte til seg nødvendige fag i sin prosjekteringsgruppe.

Byggeperioden
Selv om prosjektet er godt beskrevet og planlagt, tas det avgjørelser i hele byggeperioden som påvirker det ferdige resultat. Prosjekteringsgruppen skal normalt være tilgjengelig på byggemøter og følger hele byggeprosessen til overtakelsesbefaringen.

Arkitekturråd
Nasjonale turistvegers arkitekturråd skal bidra til at turistvegprosjektene holder høy arkitektonisk kvalitet, og rådets tilrådinger er et viktig faglig fundament for godkjenningen av turistvegprosjektene. Rådet som består av arkitekt, kunstner og landskapsarkitekt, fungerer undervegs som formgiverens faglige diskusjonspartner.