Oslo kommune: utkast til ny folkehelsestrategi på høring

02.11.2022 | MV

Vil du bidra med erfaringer og kunnskap fra fagfeltet slik at den nye folkehelsestrategien blir et bra styringsverktøy for kommunen i årene framover? Ta gjerne kontakt med NLA, post(at)landskapsarkitektur.no

Foto: ill: Oslo kommune Forsiden på utkastet, skjermdump

Oslo kommunes utkast til ny folkehelsestrategi på høring

Folkehelsestrategien skal gi kunnskap, ferdigheter og håp om bedre og mer likeverdig helse og livskvalitet for kommunens innbyggere. Målet er å redusere sosial ulikhet i helse og øke livskvaliteten til innbyggerne i Oslo. Strategien løfter fram flere spesifikke områder hvor det skal legges ned felles innsats i årene som kommer, og peker blant annet på betydningen av nabolag og møteplasser for helse og livskvalitet. Det vil si at den nye folkehelsestrategien er veldig relevant for byplanleggere og landskapsarkitekter!

https://www.oslo.kommune.no/folkehelse/ny-folkehelsestrategi-for-oslo-2023-2030/

NB. Fristen for innspill er allerede 11. november.
Les mer i utkast for ny folkehelsestrategi

Grønne omgivelser motvirker inaktivitet

Fredrikstad Næringsforening, Østfold Arkitektforening og Fredrikstad kommune/Aktive Fredrikstad inviterte til morgenmøte tirsdag 1. november. Tema var aktivitetsfremmende nærmiljø og byrom for god folkehelse, som særlig tok for seg inaktivitet. Se oppslag på hjemmesiden til Fredrikstad kommune

– En fersk studie vi har gjort i Stavanger viser at innbyggerne som er bosatt i grønne nabolag er mer aktive enn andre.
– Det handler om å forstå hvordan ting i nærmiljøet påvirker hvilke valg vi tar og aktiviteten i befolkningen sa Emma Charlott Andersson Nordbø, postdoktor og forsker i folkehelse ved NMBU. Hun jobber blant annet med kommuner, byplanleggere, arkitekter og landskapsingeniører for å se hvilke kvaliteter ved byrom og nærmiljøer som har betydning på folks helse. 

Et annet tema på møtet var hvordan arkitektur og design kan bidra til å skape aktive byrom.

Miljø og helsedag 2022 - naturen som miljøfaktor

Mandag 07.11. arrangerer Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet en konferanse om helsefremmende nærmiljøer med fokus på natur som miljøfaktor. Man kan delta digitalt eller fysisk, i Helsedirektoratets auditorium, Vitaminveien 4, Storo. Arrangementet er gratis, men krever påmelding

Konferansen har tre hovedbolker som belyses
- Naturområder som helsefremmende miljøfaktorer
- Arealplanlegging som virkemiddel for å sikre natur i byer og tettsteder
- Uteområder i skoler og barnehager

På konferansen formidler vi ny kunnskap om positive miljøfaktorer, hva de kan bety for helse og miljø, bruk av virkemidler og med eksempler fra praksis. Målgruppen er alle som arbeider med miljø og helse i kommunene, fylkeskommunene, hos Statsforvalter og hos andre fagmiljøer (miljøingeniører/-rådgivere, planleggere, leger, jurister, folkehelserådgivere, m.fl.)

Lenke til programmet
Program del 1

Program del 2

Regjeringen.no - Innspill til neste folkehelsemelding

Les Tvergas innspill til neste folkehelsemelding, sendt 13.04.22

og Arkitektbedriftenes høringsinnspill til den nye Stortingsmeldingen om folkehelse som utkommer våren 2023