Arkitektur- og byformingsstrategi for Bærum kommune på høring

Bærum kommune har utformet sin egen Arkitektur- og byformingsstrategi. Den har vært på høring og NLA har vært invitert til å komme med innspill.  

Foto: Thomas Majewski - Sandvika elvepromenade, Dronninga landskap Sandvika elvepromenade

Attraktive steder, gode liv og grønn hverdag

Arkitekturstrategien er delt i tre hovedtemaer som gjenspeiler samfunnsmålene og FNs bærekraftsmål: «Attraktive steder», «Gode liv» og «Grønn hverdag». Hvert hovedtema har tre undertemaer med hver sin målsetting. 

Strategien lister opp prinsipper som beskriver hvordan arkitektur kan bidra til å nå disse målene. Disse 75 prinsippene kan danne et grunnlag for en sjekkpunktliste i ulike faser av prosjektering, saksbehandling og bygging. 

Bærum kommunes Arkitektur- og byformingsstrategi – høringsversjonen

Hvordan arkitektur kan bidra til å nå samfunnsmål

NLA er positive til at Bærum kommune har utarbeidet en overordnet strategi som definerer hvordan arkitektur kan bidra til å nå samfunnsmål. Vi deler intensjonen om at det må stilles tydelige krav til god arkitektur og formgiving ved ny utbygging, slik at nye fysiske tiltak gir positive bidrag til omgivelsene og tar hensyn til natur- og klimautfordringene vi står overfor. 

NLA har sendt inn konkrete innspill til endring av enkelte av strategienes målformuleringer og prinsipper. Forfattere av NLAs høringsinnspill er Cathrine Løken, Sigurd Østbye og Ola Bettum.

Les NLAs høringsinnspill

Arkitektur- og byformingsstrategien skal være 

- et beslutningsgrunnlag for arkitekturpolitiske prioriteringer og vedtak 
- veiledende for Bærum kommunes arbeid i plan- og byggesaksforvaltning og by- og stedsutvikling 
- veiledende for forslagsstillere av reguleringsplaner, prosjekter og byggesaker 

Les strategien med «75 prinsipper for gode omgivelser» på kommunens nettsider