Høringsnotat fra NLA til Stortingets Utdanningskomite

NLA stiller spørsmål ved om norske utdanninger i framtiden vil kunne utdanne nok landskapsarkitekter og andre med den rette kompetansen til å dekke framtidas behov, ut fra forslaget i Utsynsmeldingen.

Foto: Kaja Rossland Dahlen 21 befaring langs Ring 3

Det er mangel på arkitekturkompetanse i norske kommuner

Landskapsarkitekter spiller en betydelig rolle i utviklingen og forvaltningen av det 21. århundres by-, kultur-, og naturlandskap. Utøvelsen av landskapsarkitektur former hvordan vi ser på miljøet vårt og bidrar til å gjøre samfunnets forhold til naturen mer synlig og relevant. Både FN og EU understreker planlegging og forvalting av våre arealer og landskap som avgjørende for vår fremtid. Arealbruk er årsak nummer én til tap av naturmangfold, også i Norge.

Behovet for grønne løsninger som ivaretar klima- og naturhensyn vil prege kompetansebehovet for bedrifter og offentlige myndigheter i stat og kommune fremover. Rapport utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) påpeker at det er mangel på arkitekturkompetanse i norske kommuner.

Vi opplever at vår kompetanse som landskapsarkitekter er etterspurt i samfunnsplanleggingen fordi vi sitter på noen av de elementære, og samtidig viktigste, verktøyene verden roper etter i møte med byvekst, klimaendringer og naturkrise. Landskapsarkitekturen kobler naturhensyn og de bygde omgivelser i konkrete løsninger samfunnet i økende grad etterspør. De fleste studenter innen landskapsarkitektur har fast jobb før endt utdanning.

Vi har lest «Utsyn over kompetansebehovet i Norge Meld. St. 14 (2022-2023)». Norske landskapsarkitekters forenings viktigste innvending handler om forslaget til nytt finansieringssystem og plassering av utdanninger innen arkitekturfagene i en ny finansieringskategori.

Konsekvensen av forslaget i Utsynsmeldingen vil være at alle statsfinansierte arkitektur- og designutdanninger i Norge mister muligheten til å øke antall studieplasser i framtiden.

Utsynsmeldingen foreslår å redusere antall finansieringskategorier fra seks til tre. Det er kun medisin, odontologi og veterinærutdanning som blir værende i en høy kategori, kalt kategori 3 i forslaget.

Fagområdene og utdanningene som er rammet av denne «dumpingen» i finansieringskategori for nye studieplasser utgjør om lag fire prosent av studieplassene i høyere utdanning. Å beholde dem i en høy kategori vil derfor kun øke budsjettet med de samme fire prosentene.


Våre utdanninger produserer nettopp kandidater innenfor de områdende som prioriteres i meldingen

Paradokset i Utsynsmeldingen er at den peker ut framtidige kompetansebehov som arkitekturutdanningene allerede leverer på, i alle utdanninger. Våre utdanninger produserer kun kandidater innenfor de områdende som prioriteres tydelig i meldingen.

Når regjeringen på denne måten ønsker å legge til rette for en nedgang i kunstfaglige utdanninger, dras arkitekturfagene med. Dette er overhodet ikke i tråd med stortingsmeldingens intensjon, nemlig flere studieplasser innen helse, teknologi og realfag. Arkitekturutdanningene handler om å kombinere realfag, folkehelseperspektiv og estetiske fag for å utdanne kandidater som er i stand til å planlegge og realisere bærekraftige livsmiljøer til samfunnets beste.

Ut i fra forslaget i Utsynsmeldingen setter vi spørsmålstegn ved om norske utdanninger i framtiden vil kunne utdanne nok landskapsarkitekter og arkitekter og med den rette kompetansen for å dekke framtidas behov.

Vi tilbyr å møtes for å utdype våre synspunkter om ønskelig.

Oslo 17.04.2023
Pål Dixon Sandberg
President i Norske landskapsarkitekters forening - NLA

Om Norske landskapsarkitekters forening - NLA
Vi er en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå). Foreningen har som formål å fremme utviklingen av landskapsarkitektur og å ivareta standens interesser. Foreningen passerte 1175 medlemmer i 2022 og består av 15 lokallag rundt om i landet.