Kurs: «Naturrestaurering», Oslo

23.nov kl 09.00 -23.nov kl 15.30

orig_Svinningbekken_Rainer Stange
Foto/illustrasjon: Svinningbekken gjenåpnet, Stange.
Landskapsarkitekt: Rainer Stange MNLA.

Kursleder: Jonathan Colman, NaturRestaurering AS

Tid
: Torsdag 23. november
Kl. 09.00 - 15.30 (kan bli mindre justering)
Sted: OAF-salen, Arkitektenes Hus (inngang via rød dør mot Josefines gate)
Adresse: 
Josefines gate 34, Oslo
Form
: Fysisk og strømming
Antall, fysisk: max 50
Priser:
- Fysisk: Medlem* 2500, ikke-medlem 3250, arbeidssøkende 1500, student 500.
- Digitalt/strømming: Medlem* 1500, ikke-medlem 2250, arbeidssøkende 500, student 100.
*Medlem: Gjelder NLA, NIL, NAL og FAGUS (NAML, NGF, Trepleieforeningen, Bad Park Idrett, Gravplassforeningen)

Til påmeldingsskjema på Checkin - frist 01.11

PROGRAM/ INNHOLD:

• Overordnet introduksjon til restaureringsøkologi
• Bevaringsbiologi
• Bærekraftsmål/ EUs taksonomi

Spesifikke temaer:
• «Kartlegging - hvordan kartlegger man en tomt, hva er det man ser etter, og med hvilke metoder?»
• «Fremmedarter - hva er en fremmedart og hvorfor er det viktig med stedegenhet?»
• «Blå-grønn struktur og økologiske forbedringstiltak i urbane områder - bidrar man virkelig til økologiske forbedringer? Med konkrete eksempler.»
• «Vannforekomster, store trær og enghabitat - deres økologiske betydning, skjøtsel og forvaltning.»

– OBS at tema fremmede arter ikke dreier seg om grunnleggende kunnskap, men forholdet til BREEAM etc.

Om Jonathan COLMAN: Dr. Scient fra UiO og var med å grunnlegge NaturRestaurering AS i 2009.
I tillegg til å være seniorrådgiver og prosjektleder i selskapet er han seniorforsker ved Biologisk institutt ved UiO og 1.amanuensis ved Inst. for Naturforvaltning på NMBU.
Han har over 25 års erfaring som prosjektleder for en rekke forsknings- og utredningsprosjekter, bred erfaring fra forskning, undervisning, konsekvensutredninger og utarbeiding av fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i fb med økologiske interaksjoner, beiteutnyttelse og planteøkologi og utbyggingsprosjekter (kraftledninger, vindparker, hyttefelter, veier, militære aktiviteter, turisme med mer).
Han har bred erfaring fra alle faser og aspekter av naturrestaureringsprosjekter i alle landskapsformer og biotyper.
---

Kurset er særskilt beregnet på landskapsarkitekter og anleggsgartnere/entreprenør. Det legges opp til drøfting/løsing av praktiske eksempler på problemstillinger, der samarbeid mellom prosjekterende og utførende er avgjørende for et vellykket resultat.

Arrangør: Norske landskapsarkitekters forening NLA

Spørsmål: Kontakt Marit Hovi, marit.hovi@landskapsarkitektur.no, tlf. 918 53 106 

Artikkel fra NINA: "Har kartlagt restaurerbar natur"