Kurs: «Naturrestaurering», Oslo

23.nov kl 09.00 -23.nov kl 15.30

orig_Svinningbekken_Rainer Stange
Foto/illustrasjon: Svinningbekken gjenåpnet, Stange.
Landskapsarkitekt: Rainer Stange MNLA.

Kursledere: Jonathan Colman og Jørn Olav Løkken, NaturRestaurering AS

Tid
: Torsdag 23. november
Kl. 09.00 - 15.30 (kan bli mindre justering)
Sted: OAF-salen, Arkitektenes Hus (inngang via rød dør mot Josefines gate)
Adresse: 
Josefines gate 34, Oslo
Form
: Fysisk og strømming
Antall, fysisk: max 50
Priser:
- Fysisk: Medlem* 2500, ikke-medlem 3250, arbeidssøkende 1500, student 500.
- Digitalt/strømming: Medlem* 1500, ikke-medlem 2250, arbeidssøkende 500, student 100.

*Medlem: Gjelder NLA, NIL, NAL og FAGUS (NAML, NGF, Trepleieforeningen, Bad Park Idrett, Gravplassforeningen)

Til påmeldingsskjema på Checkin 

PROGRAM

- 09:00-09:30 Deltagernes erfaringer med temaet, med presentasjon av temaer og spørsmål til gruppearbeid seinere på dagen
- 09:30-10:00 Overordnet introduksjon til restaureringsøkologi og viktige økologiske begreper
- 10:30-10:45 PAUSE
- 10:45-11:45 Introduksjon til bevaringsbiologi, biologisk kartlegging og betydningen av bl.a rødlistede arter og fjerning og bekjempelse av fremmede arter, med metoder og eksempler
- 11:45-12:45 LUNSJ og diskusjoner rundt gruppearbeidet
- 12:45-13:30 BREEAM NOR v.6.0, bærekraftsmål og EUs taksonomi, koblinger til restaureringsøkologi med blå-grønne eksempler i urbane miljøer
- 13:30-14:30 Gruppearbeid med tema, spørsmål og svar sammen med kursledere
- 14:30-15:00 Oppsummering, spørsmål og diskusjoner

Spesifikke temaer:
• «Kartlegging - hvordan kartlegger man en tomt, hva er det man ser etter, og med hvilke metoder?»
• «Fremmedarter - hva er en fremmedart og hvorfor er det viktig med stedegenhet?»
• «Blå-grønn struktur og økologiske forbedringstiltak i urbane områder - bidrar man virkelig til økologiske forbedringer? Med konkrete eksempler.»
• «Vannforekomster, store trær og enghabitat - deres økologiske betydning, skjøtsel og forvaltning.»

– OBS at tema fremmede arter ikke dreier seg om grunnleggende kunnskap, men forholdet til BREEAM etc.

Kursleder: Jonathan Colman og Jørn Olav Løkken, NaturRestaurering AS

Jørn O. Løkken
Om Jørn Olav Løkken: har doktorgrad i økologi fra NTNU med spesialisering i vegetasjonsøkologi. Som miljørådgiver hos NaturRestaurering AS jobber Jørn Olav med kartlegging av natur (Naturtyper (NiN) og artskartlegging), konsekvensutredning, miljøsertifisering (BREEAM-NOR) og økologisk rådgivning. Han har god teoretisk og praktisk erfaring med økologiske tiltak, både i urbane miljøer og over tid som følge av endringer i klima og annen bruk. Han har et stort engasjement for natur og artsmangfold, viktigheten av restnatur samt kartlegging og bekjempelse av fremmede arter. Jørn Olav bidrar til løsninger som ivaretar hensyn til naturmangfold og klima, og menneskelige behov.

Jonathan Colman
Om Jonathan Colman: er Dr. Scient fra UiO og var med å grunnlegge NaturRestaurering AS i 2009. I tillegg til å være seniorrådgiver og prosjektleder i selskapet er han Seniorforsker ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Førsteamanuensis ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) på NMBU. Han har 30 års erfaring som prosjektleder for en rekke forsknings- og utredningsprosjekter og bred erfaring fra forskning, undervisning, konsekvensutredninger og utarbeiding av fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med biologisk mangfold, økologiske interaksjoner, naturrestaurering og utbygninger. Han har bidratt som økolog i over 200 BREEAM-NOR prosjekter og er en aktiv rådgiver innenfor blå-grønne løsninger i urbane miljøer, både på land og i vann.

Kurset er særskilt beregnet på landskapsarkitekter og anleggsgartnere/entreprenør. Det legges opp til drøfting/løsing av praktiske eksempler på problemstillinger, der samarbeid mellom prosjekterende og utførende er avgjørende for et vellykket resultat.

Arrangør: Norske landskapsarkitekters forening NLA

Spørsmål:
Adm/økonomi/påmelding: Line Oma, line.oma@landskapsarkitektur.no, tlf. 975 19 584
Faglig innhold: Anne-Kari Hetterud, anne-kari.hetterud@landskapsarkitektur.no, tlf. 905 87 541

Artikkel fra NINA: "Har kartlagt restaurerbar natur"