Rehabilitering - restaurering - fredning

Foto: Kulturstyrelsen.dk Skjermbilde 2020-03-26 kl. 13.10.20

NIBR rapport 2013:14 Arne Holm:
Modeller for institusjonalisering av kulturminneforvaltning i norske kommuner

Fredning av selvstændige landskabsarkitektoniske værker
- Rapport om grønne fredninger fra arbeidsgruppe i DK (pdf 3,2 MB)
”Kan man frede noget, der gror?”. Med en lovændring i 2010 blev der åbnet for, at også såkaldte selvstændige landskabsarkitektoniske værker af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi kan fredes.
Nu har en række af Danmarks førende eksperter udarbejdet en rapport om spørgsmålet. I rapporten anbefales det bl.a., at der laves plejeplaner, der beskytter fredningsværdierne. Helt på samme måde som med bygningsfredninger, hvor også bygningen kan undergå forandringer, når blot værdierne fastholdes.

Møte om Slottsplassen 25. mai 2009
Tilstandsrapport om Slottsplassen: "Oppsummering av de geotekniske, arkeologiske og hagearkeologiske undersøkelsene" (11 MB - 92 sider)
Forfattere: Annegreth Dietze (ILP/ UMB), Per Dugstad (Firma Geotest), Leif Håvard Vikshåland (Byantikvaren) 
Rapport: "Slottsplassens historie" (96,5 MB - 76 sider)
Forfatter: Annegreth Dietze (Institutt for landskapsplanlegging/UMB)

Mandag 25. mai 2009 ble det avholdt orienterings- og drøftningsmøte om rehabilitering og fornying av Slottsplassen. Prosjektet omfatter Slottsplassen og Slottsbakken mellom Frederiksgate og Holberggangen, og skal i første rekke løse dagens driftsproblemer ved å hindre at vann fra Slottsplassen trekker med seg store mengder grus til gatene nedenfor. I tillegg skal prosjektet oppgradere fortau og kjørevei samt kantstein og diverse granittfelt.

Slottsplassen skal behandles som fredet. Det er besluttet at dagens form og uttrykk på plassen skal beholdes.
Det kongelige hoff er premisslegger for rehabilitering og fornying av Slottsplassen. Statsbygg er ansvarlig for prosjektering og gjennomføring av prosjektet i samråd med Riksantikvaren og Det kongelige hoff.

NLA deltok på orienterings- og drøftingsmøtet for å kunne komme med innspill til prosjekterings- og gjennomføringsprosessene, samt forslag til forbedringer i prosjektet innenfor de rammer som ble presentert. Det blir ingen ytterligere høring.
Les mer på www.kongehuset.no 

Rehabilitering av Slottsplassen 2013-2014
Det Kongelige Hoff inviterte til et informasjonsmøte om rehabiliteringen av Slottsplassen 26. april 2013 klokken 09.00 - 11.00. Arbeidet med plassen startet opp 21. mai 2013 og skal være ferdig avsluttet innen grunnlovsfeiringen 2014. 

Representanter for Statsbygg, Riksantikvaren, Oslo kommune og Det kongelige hoff informerte om arbeidene på Slottsplassen og svarte på spørsmål. For NLA stilte Kirsten G. Lunde og Tore Edvard Bergaust.
Last ned deres notat fra møtet som pdf