Naturmangfoldloven med forskrifter

Foto: Paul Harald Pedersen/fylkesmannen.no Hagelupin langs vei

En del av formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på landskapsmessig mangfold, definert som «mangfoldet av landskapstyper». Også plan- og bygningsloven, gir føringer for ivaretakelse av kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap. Naturmangfoldloven er sidestilt med Plan- og bygningsloven.

Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold.
Menon-publikasjoner 3-2020

Maria Fall: Rapport, Forskrift om fremmede organismer, desember 2016

Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009.

Forskriften om fremmede organismer ble vedtatt 19.06.2015
Forskriften om fremmede organismer ble vedtatt sommeren 2015 og trådte i kraft 1.1.2016. Forskriften er helt unik i sitt slag, og en slik tilnærming har aldri blitt prøvd tidligere i noe land. Det er derfor vanskelig å si hva den konkret vil innebære av konsekvenser for sektoren eller gi av gevinster for det biologiske mangfold. I praksis vil den berøre alle som jobber i grøntanleggssektoren og den vil innebære større administrasjon i forbindelse med nyanlegg og utvidelse av anlegg. Den vil også endre plantebruken slik vi kjenner det i dag.

Med unntak av de planter som innefattes av importforbud vil det være få restriksjoner i forhold til innførsel av plantemateriale. Forskriftens hovedtyngden ligger i å regulere planting, salg og spredning i Norge.

regjeringen.no ligger alle dokumenter til nedlastning. For deg som ønsker en kortere innføring har FAGUS lagd en sammenfatning av de viktigste punktene vedlagt som pdf. Mer informasjon om aktsomhetsplikten og føre var prinsippet finnes i FAGUS FAKTA NR 2-2014: "Naturmangfoldloven og betydningen den har for grøntanleggssektoren" av Catrine Aulie.

I forbindelse med innføring av ny forskrift om Fremmede organismer, har FAGUS skrevet høringssvar på vegne av alle stifterorganisasjonene. Les FAGUS' svar på høringen - av daglig leder Maria Fall. I tillegg skrev Henrik Stigen skrev for NLA og Kine M. K. Olesen for NLA Hordaland.

Hovedartikkel på www.landskapsarkitektur.no om Tilrådning om forskrift om fremmede organismer fra Miljødirektoratet til KMD, publisert 18. mai 2015.

FAGUS har laget en sammenfatning av forskriften (Pdf 23. juni 2015) Tidligere innlegg:

Med innføringen av Naturmangfoldloven har det vært flere mindre høringer, bl.a Endring av naturmangfoldloven og viltloven - Høringssvar 26.1.2015

Les mer om saken på Klima- og miljødepartementets hjemmeside